Obnova nemovité kulturní památky | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Obnova nemovité kulturní památky


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo

 2. Pojmenování (název) životní situace
  Obnova nemovité kulturní památky, která dále bude posuzována v režimu stavebního zákona

 3. Základní informace k životní situaci
  Zamýšlí-li vlastník kulturní památky, která se nachází správním obvodu města Kolín, obce s rozšířenou působností,  provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky (modernizaci, nástavbu, přístavbu, stavební úpravy) nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností (§ 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění).

 4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Vlastník kulturní památky.

 5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  U věcí ve společném jmění manželů je třeba, aby s žádostí druhý manžel alespoň souhlasil (nejedná se o běžnou záležitost) nebo aby jí podali oba manželé. Dle § 714 odst. 1 nového občanského zákoníku v záležitostech týkajících se společného jmění a jeho součástí, které nelze považovat za běžné, právně jednají manželé společně, nebo jedná jeden manžel se souhlasem druhého

  U věcí, které jsou ve spoluvlastnictví, je dle § 1129 nového občanského zákoníku, aby k rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci, zejména o jejím podstatném zlepšení nebo zhoršení, změně jejího účelu či o jejím zpracování, třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků. Nedosáhne-li se této většiny, rozhodne na návrh spoluvlastníka soud (počítáno podle velikosti spoluvlastnických podílů na společné věci).

  Přípravnou a projektovou dokumentaci obnovy nemovité kulturní památky její vlastník nebo projektant projedná v průběhu zpracování s odbornou organizací státní památkové péče z hlediska splnění podmínek závazného stanoviska. Při projednávání poskytuje odborná organizace státní památkové péče potřebné podklady, informace a odbornou pomoc. Ke každému dokončenému stupni dokumentace zpracuje odborná organizace státní památkové péče písemné vyjádření jako podklad pro závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

 6. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

  Písemnou žádostí.

  podání musí obsahovat

  a) název a umístění kulturní památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu kulturních památek ČR,

  b)   popis současného stavu kulturní památky s uvedením závad,

  c)   předpokládaný rozsah obnovy,

  d)   investora obnovy,

  e)   předpokládané celkové náklady a termín provedení obnovy,

  f)    předpokládaný přínos obnovy pro další využití kulturní památky.

 7. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160 Kolín I

  Žádost se podává v podatelně: Městského úřadu Kolín nebo v podatelně odboru výstavby – stavební úřad, Zámecká 160, Kolín I

nebo poštou na adresu: Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, památková péče, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I

8. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Kde:
Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160 Kolín I
S kým:

vedoucí oddělení památkové péče a vyvlastňovací úřad: Jana Pešíková, pro Kolín

referentka památkové péče: Ing. Jana Vyšanská, pro města a obce ve správním obvodu města Kolín, obce s rozšířenou působností

Kdy: v úředních hodinách stavebního úřadu tj. v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hod.

Na dotazy odpovíme e-mailem: stavebni.urad@mukolin.cz, jana.pesikova@mukolin.cz, jana.vysanska@mukolin.cz

9. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Základní obsah a přílohy podání
a)  název a umístění kulturní památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu,
b)  popis současného stavu kulturní památky s uvedením závad,
c)  předpokládaný rozsah obnovy,
d)  investora obnovy (organizace nebo občan),
e)  předpokládané celkové náklady a termín provedení obnovy,
f)  předpokládaný přínos obnovy pro další využití kulturní památky.
PŘÍLOHY PODÁNÍ
projektová dokumentace, nebo dokumentace stavby

10. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě na Odboru výstavby – stavební úřad, Zámecká 160, Kolín I nebo ke stažení na webu www.mukolin.cz

11. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu a v zákoně o státní památkové péči.
Lhůty pro vydání rozhodnutí se řídí § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

13. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Národní památkový ústav jako odborná organizace státní památkové péče (§ 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči), nemá postavení účastníka řízení, vypracovává písemné vyjádření, které je podkladem pro vydání závazného stanoviska. 

14. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Z ustanovení § 14 odst. 7) zákona č. 20/1987 Sb., vyplývá povinnost vlastníka v průběhu zpracování projektové dokumentace její projednání s Národním památkovým ústavem (kontakt viz odkaz, památkářka Ing. arch. Dorota Havlíková)

citace zákona:
odst. 7: Přípravnou a projektovou dokumentaci obnovy nemovité kulturní památky nebo stavby, změny stavby, terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravy dřevin nebo udržovacích prací na nemovitosti podle odstavce 2 vlastník kulturní památky nebo projektant projedná v průběhu zpracování s odbornou organizací státní památkové péče z hlediska splnění podmínek závazného stanoviska podle odstavců 1 a 2. Při projednávání poskytuje odborná organizace státní památkové péče potřebné podklady, informace a odbornou pomoc. Ke každému dokončenému stupni dokumentace zpracuje odborná organizace státní památkové péče písemné vyjádření jako podklad pro závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o nemovitou národní kulturní památku, jako podklad pro závazné stanovisko krajského úřadu..
Odst. 1: Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu.

15. Elektronická služba, kterou lze využít

16. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

17. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb.m.s.
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), publikovaná pod č. 99/2000 Sb.m.s.

PRO STAVBY:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

Vyhlášky k provedení stavebního zákona:

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění

Vyhláška  č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění

18. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
A. ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ: Žadatel podá odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče podáním u odboru výstavby - stavební úřad

B. Proti závaznému stanovisku PODLE § 149 SPRÁVNÍHO ŘÁDU se nelze samostatně odvolat.
Správní řád výslovně umožňuje přezkum až rozhodnutí správního úřadu (zde stavebního úřadu), které je podmíněno obsahem závazného stanoviska.

Fakticky je tedy třeba dodržet následující postup:
1. po obdržení závazného stanoviska podat žádost nebo ohlášení stavebnímu úřadu,
2. stavební úřad ve věci rozhodne (v případě ohlášení, které by bylo v rozporu se závazným stanoviskem, ohlášené práce rozhodnutím stavební úřad zakáže, k tomu blíže v bodě 13 – nejčastější dotazy),
3. proti rozhodnutí stavebního úřadu se lze ve stanovené lhůtě odvolat, kdy odvolání může směřovat i pouze vůči závěrům nebo podmínkám závazného stanoviska orgánu státní památkové péče,
4. odvolání se podává u stavebního úřadu, který ve věci vydal rozhodnutí,
5. odvolání je postoupeno nadřízenému stavebnímu úřadu (krajskému úřadu)
6. v části odvolání, která se dotýká obsahu závazného stanoviska orgánu státní památkové péče, se dotáže nadřízený stavební úřad (krajský úřad) nadřízeného orgánu státní památkové péče (krajského úřadu) na jeho názor,
7. nadřízený orgán státní památkové péče s ohledem na důvody odvolání závěry závazného stanoviska orgánu státní památkové péče buď potvrdí, nebo tyto závěry změní, závěr nadřízeného orgánu státní památkové péče je pro odvolací stavební úřad závazný.

19. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Správní delikty a výši pokut vymezuje § 35 až § 40 zákona č. 20/1987 Sb.

20. Nejčastější dotazy
Je třeba k ohlášení podle stavebního zákona rozhodnutí nebo závazné stanovisko podle § 149 správního řádu?

K ohlášení stavebnímu úřadu se přikládá závazné stanovisko podle § 149 správního řádu.

Lze připojit k ohlášení prací závazné stanovisko s podmínkami?

Ano.

Co mám dělat, pokud s podmínkami v závazném stanovisku k ohlašovaným pracím nesouhlasím?

Tato skutečnost by z ohlášení měla být zjevně patrná. Stavební úřad zkoumá, zda ohlášení je úplné a zda záměr splňuje podmínky pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru – tj. kontroluje splnění podmínek z § 106 odst. 1 stavebního zákona. Jednou z nich je, aby ohlašovaný záměr byl v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů. V opačném případě stavební úřad nemůže vydat souhlas s ohlášením stavby. Místo toho rozhodne usnesením o provedení stavebního řízení místo zjednodušeného postupu ohlašovacího. Toto usnesení se oznamuje pouze stavebníkovi a nelze se proti němu odvolat. Teprve proti rozhodnutí ze stavebního řízení lze podat odvolání a domáhat se přezkumu věcné správnosti podmínek takového závazného stanoviska (k tomu viz výše).

Co mám dělat, pokud souhlasím s podmínkami v závazném stanovisku k ohlašovaným pracím?

Pokud závazné stanovisko orgánu státní památkové péče obsahuje podmínky, je žádoucí, aby tyto podmínky stavebník výslovně zapracoval do ohlášení. Pokud je stavebník nezapracuje, může stavební úřad dospět k závěru, že ohlášení je v rozporu se závazným stanoviskem a práce by z tohoto důvodu mohly být v následném stavebním řízení rozhodnutím stavebního úřadu zakázány.

Mohu podle tohoto ustanovení také dostat závazné stanovisko k odstranění stavby, která je kulturní památkou?

To není možné. Z ustanovení § 9 odst. 1 zákona o státní památkové péči vyplývá povinnost vlastníka kulturní památky nepoškozovat a neničit kulturní památku. Na žádost o takové závazné stanovisko by tak musel hledět obecní úřad obce s rozšířenou působností jako na žádost zjevně právně nepřípustnou).

21. Další informace

Ministerstvo kultury ČR

Středočeský kraj

22. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Konzultace s odborným referentem památkové péče stavebního úřadu v úředních dnech (pondělí a středa 8:00 – 17:00) anebo po telefonické dohodě na tel.č. 321 748 233 a 321 748 364. Na dotazy odpovíme také e-mailem: stavebni.urad@mukolin.cz

23. Související životní situace a návody, jak je řešit
a) přemístění nemovité kulturní památky (její součásti, příslušenství)
b) trvalé přemístění movité kulturní památky z veřejně přístupného místa

24. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřa

25. Kontaktní osoba
Jana Pešíková, jana.pesikova@mukolin.cz, tel: 321 748 233, vedoucí oddělení památkové péče
Ing. Jana Vyšanská, jana.vysanska@mukolin.cz, tel.: 321 748 364, referent památkové péče
Ing. Stanislav Studnička, stavebni.urad@mukolin.cz, tel.: 321 748 230, vedoucí odboru výstavby

26. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
08/2018

27. Popis byl naposledy aktualizován
08/2018

28. Datum konce platnosti popisu

29. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

obnova_pamatky (69,3 kB) restaurovani_pamatky (70,8 kB)