Vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zajímavé odkazy

Vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

  1. Identifikační číslo
  2. Kód
  3. Pojmenování (název) životní situace
    Vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)
  4. Základní informace k životní situaci
    Souhlas k odnětí půdy ze ZPF musí mít každá fyzická i právnická osoba, která žádá o vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů, při kterém bude záměrem dotčena zemědělská půda (s výjimkou případů uvedených v § 9 odst. 2) zák. č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
  5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
    O vynětí žádá ten, v jehož zájmu má k odnětí dojít – tj. stavebník, investor, těžební organizace apod.
  6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
    Podání písemné žádosti a další postup dle následujících bodů.
  7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
    Písemným podáním žádosti.
  8. Na které instituci životní situaci řešit
    * Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Sokolská 545 (budova bývalého pivovaru), Kolín I
  9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

    Kde:  Městský úřad Kolín, Sokolská ul. čp. 545 (budova bývalého pivovaru), Kolín I

    S kým: odbor životního prostředí a zemědělství – orgán ochrany ZPF,

     referentka Podoláková Jaroslava tel. č. 321 748 339 a Hronová Andrea tel. č. 321 748 341

    Kdy: v úřední dny tj. pondělí a středa od 8 h do 17 h, případně individuálně na základě předběžného dojednání
  10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

    * platný výpis z katastru nemovitostí

    * platný snímek pozemkové mapy z katastru nemovitostí

    * situační zákres odnímané plochy – konkrétní stavby

    * řádné odůvodnění stavby – případně návrh variantního řešení

    * stanoviska (souhlasy) vlastníků pozemků v případě, že žadatel není vlastníkem

    * výsledky pedologického posudku

    * bilance skrývky kulturní vrstvy půdy

    * výpočet finančního odvodu

    *údaje o odvodnění, závlahách a o protierozních opatřeních

    * plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do ZPF nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy

    * rodné číslo u fyzické osoby, IČ u právnické osoby

  11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
    Tiskopis formuláře žádosti lze získat od orgánů ochrany ZPF MěÚ Kolín nebo na internetových stránkách města Kolín (dokumenty)
  12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
    Souhlas k odnětí půdy ze ZPF nepodléhá správnímu poplatku, ale ve stanovených případech za odnětí půdy ze ZPF se platí finanční odvod dle zákona
  13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
    Vydání souhlasu nepodléhá zákonu č. 500/2004 Sb., správního řádu, a tudíž nejsou lhůty pevně stanoveny, nejsou však delší než 30 dnů a ve zvlášť složitých případech než 60 dnů.
  14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
    Spoluvlastníci pozemku, kteří se musí k odnětí půdy ze ZPF vyjádřit.
  15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
    Neposkytuje-li předložený návrh dostatečný podklad pro posouzení možnosti odnětí půdy ze ZPF, vyzve orgán ochrany ZPF navrhovatele, aby návrh v přiměřené lhůtě doplnil potřebnými údaji nebo podklady.
  16. Elektronická služba, kterou lze využít
    Žádost, vzhledem k nutnosti doložení spisové dokumentace, nelze podávat elektronickou formou.
  17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
    * zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
    * vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF
  18. Jaké jsou související předpisy
    Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
    Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
    Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
    Proti udělenému souhlasu (příp. nesouhlasu) je možno se odvolat v rámci následného řízení dle zvláštních předpisů (např. územní rozhodnutí, stavební povolení…)
  20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

    Za přestupek je dle § 20 odst. 3) zákona možno uložit fyzické osobě pokutu do výše 1.000.000 Kč.

    Právnické a fyzické osobě oprávněné k podnikání je možno uložit v souladu s § 20a odst. 3) zákona pokutu až do výše 10.000.000,- Kč.

  21. Nejčastější dotazy
    Nebyly uplatněny.
  22. Další informace
  23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  25. Za správnost popisu odpovídá útvar
    Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství
  26. Kontaktní osoba
    Podoláková Jaroslava, tel.č.: 321748339, mail: jaroslava.podolakova@mukolin.cz
  27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
    26.01.2016
  28. Popis byl naposledy aktualizován 
    16.01.2016
  29. Datum konce platnosti popisu
  30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
A.žádost o souhlas s odnětím půdy ze ZPF (25,0 kB) bilance skrývky (33 kB) tabulka č. 1 - Faktory životního prostředí- ZPF-potvrzení (10,7 kB) odvod - výpočet.tabulka č. 2 (17,1 kB)