Oddělení vnitřního auditu a kontroly | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení vnitřního auditu a kontroly


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Email: audit.kontrola@mukolin.cz

Organizační náplň

Interní audit

Organizace a výkon interního auditu se řídí zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Interní audit je nezávislá, objektivně ujišťovací a poradenská činnost zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v orgánu veřejné správy. Interní audit pomáhá orgánu veřejné správy   dosahovat   jeho   cílů   tím,   že   přináší   systematický   metodický   přístup   k hodnocení a zlepšování účinnosti systému řízení rizik, řídicích a kontrolních procesů a řízení a správy orgánu  veřejné  správy  (vnitřního  kontrolního  systému).

Interní audit je přímo podřízen starostovi města Kolína, který zodpovídá za jeho funkční nezávislost a organizační oddělení od ostatních řídících struktur.

Touto činností přispívá k hospodárnějšímu, efektivnějšímu a účelnějšímu výkonu veřejné správy.

 

Veřejnosprávní kontrola

Veřejnosprávní kontrola vykonává na základě ročního plánu schváleného starostou města Kolína finanční kontrolu skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky při vynakládání veřejných výdajů.
Veřejnosprávní kontrola se provádí u příspěvkových organizací zřízených městem. Předběžné, průběžné a následné veřejnosprávní kontroly jsou zaměřeny na kontrolu předložených podkladů, dodržování stanovených podmínek a postupů a prověřují, zda jsou přezkoumávané operace v souladu s právními předpisy.

Právní předpisy, kterými se řídí činnosti oddělení:

  • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
  • vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001Sb., o finanční kontrole
  • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
  • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví
  • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb