Oznámení změn | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oznámení změn


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Podnikání fyzických a právnických osob dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (ŽZ) – oznámení změn a doplnění údajů a dokladů
 4. Základní informace k životní situaci

  Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti i jako náležitosti žádosti o koncesi a předložit o nich doklady do 15 dnů ode dne jejich vzniku. To neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem. Změny a doplnění údajů získaných z těchto registrů, systémů nebo z obchodního rejstříku zapíše živnostenský úřad bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku.

  Oznamují se například tyto změny:

  - u fyzických osob - doplnění titulu, změna adresy sídla, změna odpovědného zástupce, rozsah předmětu podnikání, umístění organizační složky, změna doby, na kterou bylo živnostenského oprávnění vydáno (zejména u zahraničních fyzických osob), apod.;

  - u právnických osob - změny odpovědných zástupců, rozsah předmětu podnikání apod.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Fyzická osoba - osobně, nebo za ni jedná zástupce.
  Právnická osoba - prostřednictvím osoby oprávněné za právnickou osobu jednat (např. člen statutárního orgánu, prokurista, vedoucí organizační složky).
  Zastoupení na základě plné moci se prokazuje písemnou plnou mocí.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Nastane-li změna údajů, je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu do 15 dnů od vzniku všechny změny a doplnění, a předložit doklady o nich.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Oznámení změn se podává u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v písemné formě, zpravidla na formuláři „změnový list“ a to osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu) nebo v zastoupení (na základě plné moci).
  Oznámení je možné učinit též osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (CzechPOINT).
  Podání musí být na předepsaném formuláři – viz sekce „Tiskopisy, materiály“ Živnostenského odboru – obecního živnostenského úřadu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Oznámení změn se podává u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM).
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Městský úřad Kolín, obecní živnostenský úřad, sídlo odboru: Karlovo náměstí 45, 280 12 Kolín I, budova C, 1. patro
  S kým:
  pracovníci oddělení registrace
  Kdy:
  úřední dny: pondělí, středa - od 08:00 do 17:00, příp. dle telefonické dohody
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklad totožnosti fyzické osoby/osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby, zmocněnec plnou moc a dále je podle druhu oznamované změny nutno doložit příslušný doklad, např.:

  - u fyzických osob – při doplnění akademického titulu vysokoškolský diplom, při změně adresy sídla doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila místo podnikání, liší-li se od bydliště, zahraniční fyzické osoby při změně doby, na kterou bylo oprávnění vydáno, doklad o prodlouženém povoleném pobytu apod.;

  - u právnické osoby – při změně adresy sídla doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci apod.

  Doklad o zaplacení správního poplatku, pokud změna podléhá správnímu poplatku.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář „změnový list“, prostřednictvím kterého lze učinit na obecním živnostenském úřadě oznámení i k dalším úřadům, a to k finančnímu úřadu, ke správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a k úřadu práce.
  Změnový list, příp. další potřebné formuláře lze získat v sekci „Tiskopisy, materiály“ Živnostenského odboru – obecního živnostenského úřadu, dále na jakémkoliv obecním živnostenském úřadu, příp. jsou volně dostupné na internetových stránkách http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/crm/.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatky jsou vybírány podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, části I, položky 24:
  • vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100,- Kč
  • změna rozhodnutí o udělení koncese 500,- Kč
  • vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500,- Kč
  • přijetí podání kontaktním místem veřejné správy 50,- Kč
  Poplatek je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.
  Poplatek lze uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Kolín, Karlovo náměstí 44, 280 12 Kolín I.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Na základě oznámení podnikatele a doložených dokladů provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku a podle okolností případu vydá výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu. Lhůta pro vydání vyrozumění není živnostenským zákonem stanovena, živnostenský úřad vyrozumí podnikatele po splnění zákonných požadavků bezodkladně, zpravidla nejpozději do 30 dnů. Není-li oznámená změna nebo doplnění doložena potřebnými doklady, živnostenský úřad vyzve podnikatele k předložení dokladů a stanoví lhůtu pro splnění této povinnosti, která činí nejméně 15 dní; zápis do živnostenského rejstříku do předložení dokladů neprovede.
  Týká-li se změna rozsahu předmětu podnikání ohlašovací živnosti a není-li doložena doklady podle ŽZ, rozhodně živnostenský úřad v samostatném řízení, že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny ohlášením nevzniklo.
  U koncesované živnosti živnostenský úřad na základě oznámení podle okolností případu změní rozhodnutí o udělení koncese, provede zápis změn do živnostenského rejstříku nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu nebo rozhodne o pozastavení provozování živnosti nebo o zrušení živnostenského oprávnění.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Odpovědný zástupce, je-li ustanovován (§ 11 ŽZ).
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Oznámení lze podat pouze se zaručeným elektronickým podpisem (posta@mukolin.cz).
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí živnostenského úřadu o tom, že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny ohlášením nevzniklo nebo proti rozhodnutí živnostenského úřadu, kterým rozhodne o pozastavení provozování živnosti nebo o zrušení živnostenského oprávnění, lze podat odvolání. Odvolání se podává u Městského úřadu Kolín, obecního živnostenského úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje, odbor správních agend a krajský živnostenský úřad. Odvolání musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce jsou upraveny v § 61 až § 63 ŽZ.
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
  Jakékoliv informace týkající se oznamování změn v souvislosti s živnostenským podnikáním Vám ochotně poskytnou zaměstnanci živnostenského úřadu.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Další informace naleznete i na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR http://www.mpo.cz/.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Ohlášení živnosti / žádost o koncesi
  Přerušení provozování živnosti / pokračování v provozování živnosti
  Ustanovení nového odpovědného zástupce / ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce
  Zahájení / ukončení provozování živnosti v provozovně
  Zrušení živnostenského oprávnění
  Žádost o výpis z živnostenského rejstříku
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kolín, obecní živnostenský úřad
 26. Kontaktní osoba
  Ing. Dana Neumannová, vedoucí obecního živnostenského úřadu, tel. č.: 321 748 258, dana.neumannova@mukolin.cz
  Ing. Kateřina Myřátská, vedoucí oddělení registrace, tel. č.: 321 748 149, katerina.myratska@mukolin.cz
  Martina Hodanová, referent oddělení registrace, tel. č.: 321 748 153, martina.hodanova@mukolin.cz
  Jaroslava Ježilová, referent oddělení registrace, tel. č.: 321 748 137, jaroslava.jezilova@mukolin.cz
  Jana Schulzová, referent oddělení registrace, tel. č.: 321 748 383, jana.schulzova@mukolin.cz
  Bc. Helena Stará, referent oddělení registrace, tel. č.: 321 748 136, helena.stara@mukolin.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2015
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  01.01.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Změní-li se bydliště podnikatele a podnikatel oznámil živnostenskému úřadu trvalou shodu bydliště a sídla, není povinen při změně bydliště změnu adresy sídla živnostenskému úřadu oznamovat.