Přerušení provozování živnosti / pokračování v provozování živnosti | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Přerušení provozování živnosti / pokračování v provozování živnosti


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Podnikání fyzických a právnických osob dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (ŽZ) – přerušení / pokračování provozování živnosti
 4. Základní informace k životní situaci
  Přerušení provozování živnosti je upraveno v § 31 odst. 11 ZZ.
  Pokračování v provozování živnosti je upraveno v § 31 odst. 12 ŽZ.
  Provozování živnosti může podnikatel přerušit bez udání důvodu. Přerušení provozování živnosti není podnikatel povinen oznamovat živnostenskému úřadu. Je tedy pouze na podnikateli, zda oznámí živnostenskému úřadu tuto skutečnost, či nikoliv. Doba přerušení není omezena, podnikatel může uvést libovolně dlouhou dobu, vždy však musí uvést konkrétní datum ukončení přerušení (tzn. dobu od – do).
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Fyzická osoba - osobně, nebo za ni jedná zástupce.
  Právnická osoba - prostřednictvím osoby oprávněné za právnickou osobu jednat (např. člen statutárního orgánu, prokurista, vedoucí organizační složky).
  Zastoupení na základě plné moci se prokazuje písemnou plnou mocí.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným v oznámení. V době přerušení provozování živnosti není podnikatel povinen plnit některé povinnosti vyplývající ze živnostenského zákona a jiných právních předpisů (např. splňovat finanční způsobilost, odbornou způsobilost, označovat sídlo a provozovnu).

  Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušení, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Oznámení se podává u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v písemné formě, zpravidla na formuláři „změnový list“ a to osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu) nebo v zastoupení (na základě plné moci).
  Oznámení je možné učinit též osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (CzechPOINT).
  Podání musí být na předepsaném formuláři – viz sekce „Tiskopisy, materiály“ Živnostenského odboru – obecního živnostenského úřadu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Oznámení se podává u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM).
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Městský úřad Kolín, obecní živnostenský úřad, sídlo odboru: Karlovo náměstí 45, 280 12 Kolín I, budova C, 1. patro
  S kým:
  pracovníci oddělení registrace
  Kdy:
  úřední dny: pondělí, středa - od 08:00 do 17:00, příp. dle telefonické dohody
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Doklad totožnosti fyzické osoby/osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby, zmocněnec plnou moc.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Jednotný registrační formulář (JRF) „změnový list“, prostřednictvím kterého lze učinit na obecním živnostenském úřadě podání i k dalším úřadům, a to k finančnímu úřadu, ke správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a k úřadu práce.
  Formulář lze získat v sekci „Tiskopisy, materiály“ Živnostenského odboru – obecního živnostenského úřadu, dále na jakémkoliv obecním živnostenském úřadu, příp. je volně dostupný na internetových stránkách http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/crm/.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Oznámení přerušení provozování živnosti není zpoplatněno.

  Je-li oznámení podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (CzechPOINT), je třeba za přijetí tohoto podání uhradit poplatek 50 Kč.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Živnostenský úřad provede na základě oznámení podnikatele zápis přerušení provozování živnosti / pokračování v provozování živnosti bez zbytečných průtahů do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele. Lhůta pro vydání vyrozumění není živnostenským zákonem stanovena, živnostenský úřad vyrozumí podnikatele bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádost lze podat pouze se zaručeným elektronickým podpisem (posta@mukolin.cz).
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 21. Nejčastější dotazy
  Mohu oznámit přerušení provozování živnosti / pokračování v provozování živnosti se zpětnou platností?
  Zpětně oznámit přerušení provozování živnosti / pokračování v provozování živnosti nelze, neboť živnostenský zákon výslovně stanovuje, že provozování živnosti je přerušeno / v provozování živnosti lze pokračovat dnem doručení oznámení o přerušení / pokračování provozování živnosti živnostenskému úřadu, nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.
 22. Další informace
  Jakékoliv informace týkající se živnostenského podnikání Vám ochotně poskytnou zaměstnanci živnostenského úřadu.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Další informace naleznete i na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR http://www.mpo.cz/.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Ohlášení živnosti / žádost o koncesi
  Oznámení změn
  Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce
  Zahájení / ukončení provozování živnosti v provozovně
  Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
  Žádost o výpis z živnostenského rejstříku
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kolín, obecní živnostenský úřad
 26. Kontaktní osoba
  Ing. Dana Neumannová, vedoucí obecního živnostenského úřadu, tel. č.: 321 748 258, dana.neumannova@mukolin.cz
  Ing. Kateřina Myřátská, vedoucí oddělení registrace, tel. č.: 321 748 149, katerina.myratska@mukolin.cz
  Martina Hodanová, referent oddělení registrace, tel. č.: 321 748 153, martina.hodanova@mukolin.cz
  Jaroslava Ježilová, referent oddělení registrace, tel. č.: 321 748 137, jaroslava.jezilova@mukolin.cz
  Jana Schulzová, referent oddělení registrace, tel. č.: 321 748 383, jana.schulzova@mukolin.cz
  Bc. Helena Stará, referent oddělení registrace, tel. č.: 321 748 136, helena.stara@mukolin.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2015
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  01.01.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace