Zahájení / ukončení provozování živnosti v provozovně | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zahájení / ukončení provozování živnosti v provozovně


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Podnikání fyzických a právnických osob dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (ŽZ) – zahájení / ukončení provozování živnosti v provozovně
 4. Základní informace k životní situaci
  Provozování živnosti v provozovně je upraveno v § 17 ŽZ.
  Provozovnou se ve smyslu živnostenského zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna. Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Fyzická osoba - osobně, nebo za ni jedná zástupce.
  Právnická osoba - prostřednictvím osoby oprávněné za právnickou osobu jednat (např. člen statutárního orgánu, prokurista, vedoucí organizační složky).
  Zastoupení na základě plné moci se prokazuje písemnou plnou mocí.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu.

  Živnost může být provozována ve více provozovnách, pokud podnikatel má právní důvod pro jejich užívání.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Oznámení se podává u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v písemné formě, zpravidla na formuláři „změnový list“ a to osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu) nebo v zastoupení (na základě plné moci).
  Oznámení je možné učinit též osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (CzechPOINT).
  Podání musí být na předepsaném formuláři – viz sekce „Tiskopisy, materiály“ Živnostenského odboru – obecního živnostenského úřadu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Oznámení změn se podává u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM).
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Městský úřad Kolín, obecní živnostenský úřad, sídlo odboru: Karlovo náměstí 45, 280 12 Kolín I, budova C, 1. patro
  S kým:
  pracovníci oddělení registrace
  Kdy:
  úřední dny: pondělí, středa - od 08:00 do 17:00, příp. dle telefonické dohody
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklad totožnosti fyzické osoby/osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby, zmocněnec plnou moc.

  Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat právní důvod pro užívání provozovny; to neplatí pro mobilní provozovny a automaty; u mobilních provozoven je podnikatel povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístnění provozovny.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář „změnový list“, prostřednictvím kterého lze učinit na obecním živnostenském úřadě oznámení i k dalším úřadům, např. finančnímu úřadu.
  Změnový list, příp. další potřebné formuláře lze získat v sekci „Tiskopisy, materiály“ Živnostenského odboru – obecního živnostenského úřadu, dále na jakémkoliv obecním živnostenském úřadu, příp. jsou volně dostupné na internetových stránkách http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/crm/.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Oznámení zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně není zpoplatněno.

  Je-li oznámení podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (CzechPOINT), je třeba za přijetí tohoto podání uhradit poplatek 50 Kč.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Je-li oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně v souladu s živnostenským zákonem, živnostenský úřad tuto skutečnost bez zbytečných průtahů zapíše do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele. Lhůta pro vydání vyrozumění není živnostenským zákonem stanovena, živnostenský úřad vyrozumí podnikatele bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Povinnosti podnikatele v souvislosti s provozováním živnosti v provozovně jsou uvedeny v § 17 ŽZ.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Oznámení lze podat pouze se zaručeným elektronickým podpisem (posta@mukolin.cz).
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
  Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění
  Hygienické, požárně-bezpečnostní a další předpisy.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce jsou upraveny v § 62 ŽZ.
 21. Nejčastější dotazy

  Jak musí být označena provozovna?

  Živnostenský zákon v § 17 odst. 7 a 8 stanovuje, že provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby. Mobilní provozovna a automat musí být dále označena údajem o sídle nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby. Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale a zvenčí viditelně označena také jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny s výjimkou automatů, prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat a kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

  Musím živnostenskému úřadu oznámit dočasné uzavření provozovny, např. z důvodu nemoci nebo dovolené?
  Dočasné uzavření provozovny není podnikatel povinen živnostenskému úřadu oznamovat. Je však povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec dočasného uzavření. Za závažné důvody lze považovat např. náhlé onemocnění nebo úraz či jinou nečekanou událost, která by zabránila podnikateli uzavření provozovny předem řádně zveřejnit.
 22. Další informace
  Jakékoliv informace týkající se provozování živnosti v provozovně Vám ochotně poskytnou zaměstnanci živnostenského úřadu.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Další informace naleznete i na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR http://www.mpo.cz/.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Ohlášení živnosti / žádost o koncesi
  Oznámení změn
  Ustanovení nového odpovědného zástupce / ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce
  Přerušení provozování živnosti / pokračování v provozování živnosti
  Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
  Žádost o výpis z živnostenského rejstříku
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kolín, obecní živnostenský úřad
 26. Kontaktní osoba
  Ing. Dana Neumannová, vedoucí obecního živnostenského úřadu, tel. č.: 321 748 258, dana.neumannova@mukolin.cz
  Ing. Kateřina Myřátská, vedoucí oddělení registrace, tel. č.: 321 748 149, katerina.myratska@mukolin.cz
  Martina Hodanová, referent oddělení registrace, tel. č.: 321 748 153, martina.hodanova@mukolin.cz
  Jaroslava Ježilová, referent oddělení registrace, tel. č.: 321 748 137, jaroslava.jezilova@mukolin.cz
  Jana Schulzová, referent oddělení registrace, tel. č.: 321 748 383, jana.schulzova@mukolin.cz
  Bc. Helena Stará, referent oddělení registrace, tel. č.: 321 748 136, helena.stara@mukolin.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2015
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  01.01.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace