Ustanovení nového odpovědného zástupce / ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Ustanovení nového odpovědného zástupce / ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Podnikání fyzických a právnických osob dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (ŽZ) – ustanovení nového odpovědného zástupce / ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce
 4. Základní informace k životní situaci

  Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce upravuje § 11 ŽZ.

  Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědným zástupcem je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu.

  Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

  Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky pro provozování živnosti dle § 6 a 7 ŽZ s nesmí u něj trvat překážka provozování živnosti dle § 8 ŽZ.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Fyzická osoba - osobně, nebo za ni jedná zástupce.
  Právnická osoba - prostřednictvím osoby oprávněné za právnickou osobu jednat (např. člen statutárního orgánu, prokurista, vedoucí organizační složky).
  Zastoupení na základě plné moci se prokazuje písemnou plnou mocí.
  Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce může oznámit i sám odpovědný zástupce. Musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele (např. kopií dopisu o výpovědi funkce spolu s podacím lístkem z pošty). Funkce odpovědného zástupce bude v tomto případě ukončena ke dni doručení oznámení odpovědného zástupce, příp. pozdějším dnem uvedeným v oznámení.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Odpovědného zástupce je povinen ustanovit:
  • podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti;
  • podnikatel, který je právnickou osobou pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti.
  Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací i ukončení výkonu jeho funkce je podnikatel povinen oznámit obecnímu živnostenskému úřadu do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala. Odpovědný zástupce pro živnost ohlašovací může vykonávat svoji funkci ode dne ustanovení, splňuje-li podmínky vyžadované tímto zákonem.
  Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou předloží podnikatel ke schválení živnostenskému úřadu. Ustanovení odpovědného zástupce nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí o schválení nabylo právní moci. Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podnikatel oznámí živnostenskému úřadu do 15 dnů od ukončení výkonu funkce.
  Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li podmínky, musí podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce. To neplatí, je-li provozování živnosti pozastaveno nebo oznámí-li podnikatel živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti.
  Podnikatel může ustanovit odpovědného zástupce i v případech, kdy to tento zákon nevyžaduje.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Oznámení o ustanovení nového odpovědného zástupce nebo o ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce se podává u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v písemné formě, zpravidla na formuláři „změnový list“ a to osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu) nebo v zastoupení (na základě plné moci).
  Oznámení je možné učinit též osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (CzechPOINT).
  Podání musí být na předepsaném formuláři – viz sekce „Tiskopisy, materiály“ Živnostenského odboru – obecního živnostenského úřadu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Oznámení se podává u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM).
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Městský úřad Kolín, obecní živnostenský úřad, sídlo odboru: Karlovo náměstí 45, 280 12 Kolín I, budova C, 1. patro
  S kým:
  pracovníci oddělení registrace
  Kdy:
  úřední dny: pondělí, středa - od 08:00 do 17:00, příp. dle telefonické dohody
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Doklad totožnosti fyzické osoby/osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby, zmocněnec plnou moc a dále:
  • oznámení o ustanovení nového odpovědného zástupce (vyplněné předem, případně vyplněné na místě);
  • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem;
  • doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce;
  • doklad o bezúhonnosti odpovědného zástupce dle § 46 odst. 1 písm. a) nebo b) (pokud odpovědný zástupce není občanem České republiky)
  • pokud oznamuje odpovědný zástupce ukončení výkonu funkce – doklad o tom, že o ukončení výkonu funkce písemně předem informoval podnikatele;
  • doklad o zaplacení správního poplatku, jedná-li se o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Jednotný registrační formulář (JRF) „změnový list“ a „prohlášení odpovědného zástupce“.
  Formuláře lze získat v sekci „Tiskopisy, materiály“ Živnostenského odboru – obecního živnostenského úřadu, dále na jakémkoliv obecním živnostenském úřadu, příp. je volně dostupný na internetových stránkách http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/crm/.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Správní poplatky jsou vybírány podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, části I, položky 24:

  vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500 Kč

  Je-li oznámení podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (CzechPOINT), je třeba za přijetí tohoto podání uhradit poplatek 50 Kč.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Je-li oznámení o ustanovení nového odpovědného zástupce, nebo oznámení o ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce v souladu s živnostenským zákonem, živnostenský úřad tuto skutečnost bez zbytečných průtahů zapíše do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.
  Nemá-li oznámení zákonem stanovené náležitosti, živnostenský úřad vyzve oznamovatele k odstranění závad a ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro provedení zápisu.
  V případě oznámení změn, v jejichž důsledku musí živnostenský úřad rozhodnout (u schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost), se lhůty řídí správním řádem. Lhůta pro vydání rozhodnutí, nestanoví-li správní řád jinak, je 30 dnů, pokud nebylo řízení přerušeno z důvodu odstraňování vad podání.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Odpovědný zástupce
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádost lze podat pouze se zaručeným elektronickým podpisem (posta@mukolin.cz).
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  V případech, kdy živnostenský úřad vydává rozhodnutí, je jediným řádným opravným prostředkem odvolání. Odvolání se podává u Městského úřadu Kolín, obecního živnostenského úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje, odbor správních agend a krajský živnostenský úřad. Odvolání musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce jsou upraveny v § 61 a 62 ŽZ.
  Neustanovení odpovědného zástupce pro provozování živnosti, v případech, kdy je k tomu podnikatel povinen, může mít za následek pozastavení provozování živnosti dle § 58 odst. 3 ŽZ.
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
  Jakékoliv informace týkající se funkce odpovědného zástupce Vám ochotně poskytnou zaměstnanci živnostenského úřadu.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Další informace naleznete i na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR http://www.mpo.cz/.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Ohlášení živnosti / žádost o koncesi
  Oznámení změn
  Přerušení provozování živnosti / pokračování v provozování živnosti
  Zahájení / ukončení provozování živnosti v provozovně
  Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
  Žádost o výpis z živnostenského rejstříku
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kolín, obecní živnostenský úřad
 26. Kontaktní osoba
  Ing. Dana Neumannová, vedoucí obecního živnostenského úřadu, tel. č.: 321 748 258, dana.neumannova@mukolin.cz
  Ing. Kateřina Myřátská, vedoucí oddělení registrace, tel. č.: 321 748 149, katerina.myratska@mukolin.cz
  Martina Hodanová, referent oddělení registrace, tel. č.: 321 748 153, martina.hodanova@mukolin.cz
  Jaroslava Ježilová, referent oddělení registrace, tel. č.: 321 748 137, jaroslava.jezilova@mukolin.cz
  Jana Schulzová, referent oddělení registrace, tel. č.: 321 748 383, jana.schulzova@mukolin.cz
  Bc. Helena Stará, referent oddělení registrace, tel. č.: 321 748 136, helena.stara@mukolin.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2015
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  01.01.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace