Ohlášení živnosti / žádost o koncesi | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Ohlášení živnosti / žádost o koncesi


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Podnikání fyzických a právnických osob dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (ŽZ) – ohlášení živnosti / žádost o koncesi
 4. Základní informace k životní situaci
  Živností je dle § 2 ŽZ soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených ŽZ.
  Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené ŽZ.
  Živnosti jsou:
  • ohlašovací – řemeslné (příloha č. 1 k ŽZ, § 21, § 22 ŽZ), vázané (příloha č. 2 k ŽZ), živnost volná (příloha č. 4 k ŽZ),
  • koncesované (příloha č. 3 k ŽZ).
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Ohlašovatel živnosti/žadatel o koncesi, tj. fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací nebo koncesovanou živnost.
  Fyzická osoba - osobně, nebo za ni jedná zástupce. Právnická osoba - prostřednictvím osoby oprávněné za právnickou osobu jednat (např. člen statutárního orgánu, prokurista, vedoucí organizační složky). Zastoupení na základě plné moci se prokazuje písemnou plnou mocí.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podnikatel musí splňovat všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti (§ 6 a § 7 ŽZ), u právnické osoby musí splňovat tyto podmínky její odpovědný zástupce (§11 odst. 4 písm. b) ŽZ).

  U podnikatele nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti uvedených v ustanovení § 8 ŽZ (např. soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu).

  Všeobecnými podmínkami provozování živnosti jsou plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, a bezúhonnost.

  Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost. Jejich splnění je vyžadováno u živností řemeslných, vázaných a koncesovaných.

  Osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to ohlásit kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu. Osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, podá žádost o vydání koncese u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.

  Fyzická osoba, která nemá bydliště na území České republiky ("zahraniční fyzická osoba"), může na území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud ze ŽZ nebo zvláštního zákona nevyplývá něco jiného. Zahraniční fyzická osoba, která hodlá na území České republiky provozovat živnost a která není považována za občana členského státu Evropské unie dle § 70 živnostenského zákona, musí mít k tomuto účelu povolen pobyt na území České republiky s výjimkou případu, jestliže hodlá na území České republiky provozovat živnost prostřednictvím organizační složky podniku. Fyzická osoba, která získala azyl nebo doplňkovou ochranu na území České republiky podle zvláštních předpisů, může provozovat živnost za stejných podmínek jako občan České republiky.

 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Ohlášení je možno podat osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (CzechPOINT).
  Podání musí být na předepsaném formuláři – viz sekce „Tiskopisy, materiály“ Živnostenského odboru – obecního živnostenského úřadu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Ohlášení se podává u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM).
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Městský úřad Kolín, obecní živnostenský úřad, sídlo odboru: Karlovo náměstí 45, 280 12 Kolín I, budova C, 1. patro
  S kým:
  pracovníci oddělení registrace
  Kdy:
  úřední dny: pondělí, středa - od 08:00 do 17:00, příp. dle telefonické dohody
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklad totožnosti fyzické osoby/osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby, zmocněnec plnou moc a dále:

  ohlášení živnosti / žádost o koncesi (vyplňuje se na místě, příp. vyplněné předem);
  fyzická osoba:

  je-li občanem jiného členského státu EU, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Doklady nesmí být starší než 3 měsíce. Doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti. Tytéž doklady předkládá i odpovědný zástupce (je-li ustanoven), pokud je občanem členského státu Evropské unie, (výpis z evidence Rejstříku trestů si obstará živnostenský úřad sám);
  je-li občanem jiného než výše uvedených států a nemá-li na území ČR povolen trvalý pobyt, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Doklady nesmí být starší než 3 měsíce. Tytéž doklady předkládá i odpovědný zástupce (je-li ustanoven), je-li občanem jiného státu než členského státu EU a nemá-li na území ČR povolen trvalý pobyt;
  prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před (kterýmkoliv) živnostenským úřadem;
  doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, popř. jeho odpovědného zástupce, je-li vyžadována;
  doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila sídlo, liší-li se od bydliště ohlašovatele nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu;
  je-li zahraniční fyzickou osobou, předkládá doklady o pobytu, vyplývá-li tato povinnost z § 5 odst. 5 ŽZ; zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území České republiky organizační složku podniku, předkládá doklad prokazující, že má tento podnik mimo území České republiky a doklady o jeho provozování a dále doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila na území České republiky organizační složku podniku;
  doklad o zaplacení správního poplatku.

  právnická osoba:

   doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního či obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud byl již zápis proveden. Výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce;
  doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence;
  je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného státu než ČR, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5 ŽZ, tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce;
  nevydává-li výše uvedený stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží právnická osoba čestné prohlášení učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem tohoto státu o tom, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5 ŽZ, tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce;
  zahraniční právnická osoba předkládá výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování závodu v zahraničí (netýká se právnické osoby se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie), výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce;
  organizační složka podniku zahraniční osoby předkládá doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na území České republiky umístěna organizační složka závodu, není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence;
  doklad o zaplacení správního poplatku,

  případně, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, doklady nezbytné pro zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy (při žádosti o koncesi);

  Všechny doklady, pokud nebyly vydány v českém jazyce, se předkládají včetně úředního překladu do češtiny (neplatí pro doklady ve slovenštině). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Jednotný registrační formulář (JRF), prostřednictvím kterého lze učinit na obecním živnostenském úřadě podání i k dalším úřadům, a to k finančnímu úřadu, ke správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a k úřadu práce.
  Formuláře lze získat v sekci „Tiskopisy, materiály“ Živnostenského odboru – obecního živnostenského úřadu, dále na jakémkoliv obecním živnostenském úřadu, příp. jsou volně dostupné na internetových stránkách http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/crm/.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatky jsou vybírány podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, části I, položky 24:
  • ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1.000,- Kč
  • další ohlášení živnosti 500,- Kč
  • přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1.000,- Kč
  • přijetí další žádosti o koncesi 500,- Kč
  • přijetí podání kontaktním místem veřejné správy 50,- Kč
  Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, nebo pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
  Poplatek lze uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Kolín, Karlovo náměstí 44, 280 12 Kolín I.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Jsou-li splněny podmínky stanovené ŽZ pro ohlášení živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

  Jsou-li splněny podmínky stanovené ŽZ pro žádost o koncesi, živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 30 dnů ode dne doručení žádosti obecnímu živnostenskému úřadu a do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

  Zahraničním osobám, které prokázaly splnění všech podmínek s výjimkou podmínky povolení k pobytu, živnostenský úřad vydá výpis pro účely řízení o povolení k pobytu. Těmto osobám vzniká živnostenské oprávnění dnem doložení dokladu prokazujícího udělení dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu živnostenskému úřadu, u kterého byla živnost ohlášena, za předpokladu, doloží-li tato zahraniční osoba doklad o povolení k pobytu do 3 pracovních dnů ode dne ohlášení místa pobytu na území ČR (§ 93 zákona o pobytu cizinců).

  Zakladatelům, příp. orgánům nebo osobám oprávněným podat návrh na zápis české právnické osoby do obchodního nebo obdobného rejstříku, nebo zahraničním právnickým osobám, živnostenský úřad potvrdí splnění podmínek pro provozování živnosti vydáním výpisu ve lhůtě 5 pracovních dnů, je-li prokázáno, že právnická osoba byla založena; ode dne doručení výpisu začíná běžet lhůta pro podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku podle obchodního zákoníku. Těmto osobám vzniká živnostenské oprávnění dnem jejich zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku, pokud se na základě jiného zákona do takového rejstříku zapisují. Právnickým osobám již zapsaným do obchodního nebo obdobného rejstříku vzniká živnostenské oprávnění dnem ohlášení / dnem nabytí právní moci rozhodnutí o koncesi.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Odpovědný zástupce, je-li ustanovován (§ 11 ŽZ).
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádost lze podat pouze se zaručeným elektronickým podpisem (posta@mukolin.cz).
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí živnostenského úřadu o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo nebo že nebyly splněny podmínky pro vznik oprávnění, resp. proti rozhodnutí živnostenského úřadu, kterým řízení o udělení koncese zastaví nebo žádost o koncesi zamítne, lze podat odvolání. Odvolání se podává u Městského úřadu Kolín, obecního živnostenského úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje, odbor správních agend a krajský živnostenský úřad. Odvolání musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce jsou upraveny v § 61 až § 63 ŽZ.
 21. Nejčastější dotazy

  Jakým dokladem mám prokázat vztah k sídlu?
  Jedná se zejména o doklad o vlastnictví, písemný souhlas vlastníka(ků) nemovitosti nebo bytu s umístěním Vašeho sídla, nájemní smlouvu.

  Mohu získat živnostenské oprávnění, když nesplňuji odbornou způsobilost?
  Ano, můžete, musíte však ustanovit odpovědného zástupce, který tuto odbornou způsobilost splňuje. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a která je ve smluvním vztahu k podnikateli. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.
 22. Další informace
  Jakékoliv informace týkající se živnostenského podnikání Vám ochotně poskytnou zaměstnanci živnostenského úřadu.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Další souhrnné informace naleznete i na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR http://www.mpo.cz/.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Oznámení změn
  Přerušení provozování živnosti / pokračování v provozování živnosti
  Ustanovení nového odpovědného zástupce / ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce
  Zahájení / ukončení provozování živnosti v provozovně
  Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
  Žádost o výpis z živnostenského rejstříku
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kolín, obecní živnostenský úřad
 26. Kontaktní osoba
  Ing. Dana Neumannová, vedoucí obecního živnostenského úřadu, tel. č.: 321 748 258, dana.neumannova@mukolin.cz
  Ing. Kateřina Myřátská, vedoucí oddělení registrace, tel. č.: 321 748 149, katerina.myratska@mukolin.cz
  Martina Hodanová, referent oddělení registrace, tel. č.: 321 748 153, martina.hodanova@mukolin.cz
  Jaroslava Ježilová, referent oddělení registrace, tel. č.: 321 748 137, jaroslava.jezilova@mukolin.cz
  Jana Schulzová, referent oddělení registrace, tel. č.: 321 748 383, jana.schulzova@mukolin.cz
  Bc. Helena Stará, referent oddělení registrace, tel. č.: 321 748 136, helena.stara@mukolin.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2015
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  01.01.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Živnostenské oprávnění vzniká s výjimkou uvedenou v § 10 odst. 5 ŽZ u ohlašovacích živností dnem ohlášení, u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.