Žádost o výpis z živnostenského rejstříku | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Podnikání fyzických a právnických osob dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (ŽZ) – žádost o výpis z živnostenského rejstříku
 4. Základní informace k životní situaci

  Živnostenský rejstřík je dle § 60 odst. 1 ŽZ informační systém veřejné správy. Do živnostenského rejstříku se zapisují informace uvedené v § 60 odst. 2 ŽZ a údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živnosti. Obecní živnostenské úřady do tohoto informačního systému ukládají dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených tímto zákonem uvedené v § 46 odst. 7 ŽZ.

  Rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem, s výjimkou:

  - údajů o bydlišti a místě pobytu na území ČR, bydlišti mimo území ČR, rodných čísel, údajů týkajících se pokut uložených živnostenskými úřady a sankčních opatření uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním /s výjimkou blokových pokut/,
  - ostatních údajů uvedených v § 60 odst. 2 ŽZ po uplynutí 4 let ode dne zániku posledního živnostenského oprávnění podnikatele, kdy budou tyto údaje převedeny z veřejné části živnostenského rejstříku do části neveřejné; tyto údaje jsou opět zařazeny do veřejné části živnostenského rejstříku v případě, že podnikatel znovu získá živnostenské oprávnění,
  - ostatních údajů uvedených v § 60 odst. 2 ŽZ v případě nesplnění podmínek provozování živnosti podle § 10 odst. 5 ŽZ, § 47 odst. 8 ŽZ a § 52 odst. 2 ŽZ,
  - dokumentů uložených podle § 60 odst. 1 ŽZ

  Údaje z neveřejné části živnostenského rejstříku živnostenský úřad poskytuje dle § 60 odst. 4 ŽZ.

  Výpis z živnostenského rejstříku slouží jako úřední doklad k prokázání, že určitý subjekt má nebo měl živnostenské oprávnění, nebo jiných skutečností týkajících se určitého subjektu zapsaných v živnostenském rejstříku, popř. jako potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Fyzická osoba - osobně, nebo za ni jedná zástupce.
  Právnická osoba - prostřednictvím osoby oprávněné za právnickou osobu jednat (např. člen statutárního orgánu, prokurista, vedoucí organizační složky).
  Zastoupení na základě plné moci se prokazuje písemnou plnou mocí.
  Do veřejné části živnostenského rejstříku má právo nahlížet každý.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Pro řešení této situace je podmínkou pouze písemná žádost o vydání výpisu z živnostenského rejstříku a dostatečná identifikace subjektu, na který je výpis žádán.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

  Žádost o výpis se podává u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v písemné formě, a to osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu) nebo v zastoupení (na základě plné moci). Žadatel uvede jemu známé informace, které mohou vést k jednoznačné identifikaci subjektu, o jehož výpis žádá.

  Žádost je možné podat též osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (CzechPOINT).

  Živnostenský úřad vydává v listinné nebo elektronické podobě:

  - výpis podle § 47 odst. 2 nebo 3 ŽZ (vydává se pouze podnikateli, kterého se týká);
  - úplný výpis, který obsahuje všechny údaje dle § 60 odst. 2 ŽZ;
  - částečný výpis, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu;

  - potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Žádost se podává u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM).
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Městský úřad Kolín, obecní živnostenský úřad, sídlo odboru: Karlovo náměstí 45, 280 12 Kolín I, budova C, 1. patro
  S kým:
  pracovníci oddělení registrace
  Kdy:
  úřední dny: pondělí, středa - od 08:00 do 17:00, příp. dle telefonické dohody
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Doklad totožnosti fyzické osoby/osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby, zmocněnec plnou moc a žádost o výpis z živnostenského rejstříku (předem vyplněná, příp. vyplněná na místě).
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář lze získat u živnostenského úřadu, u kterého bude žadatel podávat žádost.
  V případě, že bude žadatel žádat o výpis na Obecním živnostenském úřadu v Kolíně, naleznete formulář v sekci „Tiskopisy, materiály“ Živnostenského odboru – obecního živnostenského úřadu.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Správní poplatky jsou vybírány podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, části I, položky 24, písm. h), položky 3 písm. a):

  - vvdání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost 20 Kč za každou i započatou stránku;

  - vydání potvrzení o určitém zápisu, potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není 50 Kč za každou i započatou stránku.

  Je-li oznámení podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (CzechPOINT), je třeba za přijetí tohoto podání uhradit poplatek 50 Kč.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůta pro vydání výpisu z živnostenského rejstříku není živnostenským zákonem stanovena. Živnostenský úřad vydá výpis bez zbytečných průtahů, nejpozději do 30 dnů.
  Výpis z živnostenského rejstříku pořizuje živnostenský odbor zdejšího úřadu na počkání, ve složitých případech do dalšího úředního dne.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádost lze podat pouze se zaručeným elektronickým podpisem (posta@mukolin.cz).
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
  Jakékoliv informace týkající se vydání výpisu z živnostenského rejstříku Vám ochotně poskytnou zaměstnanci živnostenského úřadu.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Ohlášení živnosti / žádost o koncesi
  Oznámení změn
  Přerušení provozování živnosti / pokračování v provozování živnosti
  Ustanovení nového odpovědného zástupce / ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce
  Zahájení / ukončení provozování živnosti v provozovně
  Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kolín, obecní živnostenský úřad
 26. Kontaktní osoba
  Ing. Dana Neumannová, vedoucí obecního živnostenského úřadu, tel. č.: 321 748 258, dana.neumannova@mukolin.cz
  Ing. Kateřina Myřátská, vedoucí oddělení registrace, tel. č.: 321 748 149, katerina.myratska@mukolin.cz
  Martina Hodanová, referent oddělení registrace, tel. č.: 321 748 153, martina.hodanova@mukolin.cz
  Jaroslava Ježilová, referent oddělení registrace, tel. č.: 321 748 137, jaroslava.jezilova@mukolin.cz
  Jana Schulzová, referent oddělení registrace, tel. č.: 321 748 383, jana.schulzova@mukolin.cz
  Bc. Helena Stará, referent oddělení registrace, tel. č.: 321 748 136, helena.stara@mukolin.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2015
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  01.01.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace