Podnikání fyzických a právnických osob dle zákona o zemědělství | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Podnikání fyzických a právnických osob dle zákona o zemědělství


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Podnikání fyzických a právnických osob dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Základní informace k životní situaci
  Zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených zákonem o zemědělství.
  Zemědělskou výrobou včetně hospodaření na vodních plochách se rozumí rostlinná výroba, živočišná výroba, produkce chovných plemenných zvířat, výroba osiv a sadby, úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, chov ryb, hospodaření v lese, hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely (viz § 2e odst. 3 zákona o zemědělství).
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žadatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství.
  Fyzická osoba - osobně, nebo za ni jedná zástupce. Právnická osoba - prostřednictvím osoby oprávněné za právnickou osobu jednat (např. člen statutárního orgánu, prokurista, vedoucí organizační složky). Zastoupení na základě plné moci se prokazuje písemnou plnou mocí.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Pokud fyzická nebo právnická osoba hodlá podnikat v zemědělství, vyjma fyzických osob provozujících drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávajících nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, je povinna se zaevidovat. Zákon v § 2e odst. 1 stanoví podmínky, které musí žadatel (fyzická osoba) splňovat, a to: plná svéprávnost, trvalý pobyt na území ČR a znalost českého jazyka (nejedná-li se o občana ČR nebo o občana členského státu EU).

  Žádost o zápis do evidence (změnu či zánik zemědělského podnikatele) se podává v písemné formě na příslušném formuláři přímo na živnostenském úřadě, popřípadě je možno jej zaslat poštou.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

  Vyplněním žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele a jeho doručením živnostenskému úřadu – osobně v úřední dny, popř. na podatelnu městského úřadu nebo prostřednictvím pošty.

  V žádosti o zápis fyzické osoby do evidence zemědělského podnikatele (celostátně platný tiskopis) se uvede:
  - kromě náležitostí stanovených v § 37 odst. 2 správního řádu obchodní firmu, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození a údaj, zda soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby,
  - zahraniční fyzická osoba rovněž adresu bydliště mimo území ČR a adresu místa pobytu v ČR, pokud jí byl povolen trvalý pobyt,
  - identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
  - předpokládané datum zahájení provozování zemědělské výroby,
  - datum ukončení provozování zemědělské výroby, pokud zamýšlí provozovat zemědělskou výrobu na dobu určitou

  - číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu, pokud jím fyzická osoba disponuje, nemá-li předěleno identifikační číslo

  - sídlo v České republice.
  V žádosti o zápis právnické osoby do evidence zemědělského podnikatele (celostátně platný tiskopis) se uvede:
  - kromě náležitostí stanovených v § 37 odst. 2 správního řádu u osob, které jsou jejím statutárním orgánem, nejedná-li se o občana ČR nebo občana jiného členského státu EU jméno, příjmení, státní občanství, rodné číslo, bylo-li předěleno, datum narození, místo trvalého pobytu; je-li statutárním orgánem právnická osoba, uvedou se tyto údaje u osob , které jsou statutárním orgánem této právnické osoby a údaj o  tom, zda jim soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby,
  - u zahraniční právnické osoby, která za účelem podnikání zřizuje na zemí České republiky organizační složku, její umístění v České republice a údaje týkající se vedoucího organizační složky,

  - identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
  - předpokládané datum zahájení provozování zemědělské výroby,
  - datum ukončení provozování zemědělské výroby, pokud zamýšlí provozovat zemědělskou výrobu na dobu určitou.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele, žádost o provedení změny v této evidenci nebo o vyřazení z této evidence lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Městský úřad Kolín, obecní živnostenský úřad, sídlo odboru: Karlovo náměstí 45, 280 12 Kolín I, budova C, 1. patro
  S kým:
  pracovníci oddělení registrace
  Kdy:
  úřední dny: pondělí, středa - od 08:00 do 17:00, příp. dle telefonické dohody
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Doklad totožnosti fyzické osoby/osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby, zmocněnec plnou moc.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele pro fyzickou i právnickou osobu, ohlášení změn, žádost o vyřazení z evidence i ostatní formuláře jsou k dispozici v sekci „Tiskopisy, materiály“ Živnostenského odboru – obecního živnostenského úřadu.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatky jdou vybírány podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, části I, položky 6, písm. a), b) a c), a položka 3 písm. a):
  • zápis zemědělského podnikatele do evidence 1.000,- Kč
  • změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci 500,- Kč
  • změna zápisu identifikačních údajů v evidenci 100,- Kč
  • výpis z evidence ZP 15,- Kč
  Poplatek lze uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Kolín, Karlovo náměstí 44, 280 12 Kolín I.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Splňuje-li žadatel podmínky stanovené zákonem, obecní živnostenský úřad jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Zemědělský podnikatel je povinen oznámit obecnímu živnostenskému úřadu změny údajů zapisovaných do této evidence, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo. Tuto povinnost zemědělský podnikatel nemá, jde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců.

  Přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců je zemědělský podnikatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému obecnímu živnostenskému úřadu. Provozování zemědělské výroby se považuje za přerušené dnem doručení oznámení podle věty první, nebo dnem pozdějším, uvedeným v oznámení.

  Pokud má zemědělský podnikatel v úmyslu pokračovat v provozování zemědělské výroby před uplynutím doby, na kterou bylo provozování zemědělské výroby přerušeno, je to povinen předem písemně oznámit obecnímu živnostenskému úřadu.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádost lze podat pouze se zaručeným elektronickým podpisem (posta@mukolin.cz).
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  S výjimkou vydání kladného rozhodnutí o zapsání do evidence zemědělského podnikatele se na řízení podle zákona č. 252/1997 Sb., vztahuje správní řád. O odvolání proti rozhodnutí o vyřazení z evidence rozhoduje Krajský úřad Středočeského kraje, odbor správních agend a krajský živnostenský úřad. Odvolání se podává u Městského úřadu Kolín, obecního živnostenského úřadu. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Kontrolu evidence zemědělského podnikatele provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností dle ustanovení § 4a odst. 8 zákona o zemědělství, který je příslušný podle správního řádu. Pokuty ukládá a vybírá živnostenský úřad na základě vlastní kontrolní činnosti nebo na základě jiného podnětu podle ustanovení § 5 a § 5a zákona o zemědělství.
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
  Osobě, která projeví zájem, vydá obecní živnostenský úřad z veřejné části výpis nebo potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není. Z neveřejné části lze vydat výpis ze zápisu jen osobě evidované, popřípadě zmocněnci této osoby na základě úředně ověřené plné moci.
  Jakékoliv informace týkající se zemědělského podnikání, Vám ochotně poskytnou zaměstnanci živnostenského úřadu.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Na stránkách Ministerstva zemědělství ČR – http://www.mze.cz/  lze nalézt informace k platné legislativě a k poskytovaným dotačním titulům pro zemědělské podnikatele.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kolín, obecní živnostenský úřad
 26. Kontaktní osoba
  Martina Hodanová, referent oddělení registrace, Městský úřad Kolín, obecní živnostenský úřad, tel. č.: 321 748 153, martina.hodanova@mukolin.cz
  Bc. Helena Stará, referent oddělení registrace, Městský úřad Kolín, obecní živnostenský úřad, tel. č.: 321 748 136, helena.stara@mukolin.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2015
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  01.01.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace