Jak sdělit skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Jak sdělit skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Sdělení skutečností, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích.
 4. Základní informace k životní situaci
  Veřejní funkcionáři definovaní v zákoně č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, jsou povinni podávat formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a o příjmech, darech a závazcích. Tajemník městského úřadu vede registr těchto oznámení. Každý občan má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Každý má právo písemně sdělit tajemníkovi MěÚ skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Každý.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Právo sdělit tajemníkovi MěÚ skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru, má každý. Sdělení musí být písemné, sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Ve sdělení je třeba uvést údaje nutné pro doručené oznámení, jak bylo se sdělením naloženo (jméno, příjmení, adresa, elektronická adresa apod.)
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Písemné sdělení se podává prostřednictvím pošty nebo osobně nejlépe prostřednictvím podatelny městského úřadu v budově radnice tajemníkovi MěÚ. Sdělení v elektronické podobě se podává na adresu posta@mukolin.cz nebo podatelna@mukolin.cz.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kolín
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Městský úřad Kolín
  S kým: tajemník
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  -
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formuláře nejsou stanoveny. Sdělení musí obsahovat údaje nutné pro doručené oznámení, jak bylo se sdělením naloženo.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  -
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Tajemník do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo; bylo-li sdělení učiněno v elektronické podobě, lze odpovědět též tímto způsobem.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  příslušný veřejný funkcionář
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Sdělení lze podat v elektronické podobě na adresu posta@mukolin.cz nebo podatelna@mukolin.cz.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 18. Jaké jsou související předpisy
  Vyhláška č. 578/2006 Sb.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Nezaslání oznámení – postupuje se dle § 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Přestupku se dopustí veřejný funkcionář, který
  a) nepodal oznámení o osobním zájmu,
  b) nedodržel lhůtu k podání prohlášení a nepodal jej ani v dodatečné lhůtě,
  c) v prohlášení uvedl zjevně nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje podle,
  d) vykonával funkci nebo činnost, kterou zákon stanoví jako neslučitelnou s výkonem funkce veřejného funkcionáře.
  Přestupku se dopustí fyzická osoba, která
  a) používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
  b) poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
  c) neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.
  Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.
 21. Nejčastější dotazy
  -
 22. Další informace 
  -
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  -
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Jak žádat o nahlédnutí do registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Kancelář úřadu MěÚ
 26. Kontaktní osoba
  PhDr. Dana Soukupová, tajemnice MěÚ  
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  20. 6. 2008
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  5. 6. 2012
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace