Volná pracovní místa | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Volná pracovní místa


Informace

Organizace a průběh výběrových řízení - úředníci

 1. Výběrová řízení na místa úředníků a vedoucích úředníků vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, tajemnice Městského úřadu Kolín.
 2. Po uplynutí termínu pro přihlašování do výběrového řízení jmenuje tajemnice Městského úřadu Kolín předsedu a členy výběrové komise. Jednání výběrové komise je neveřejné.
 3. Výběrová komise posoudí, zda uchazeč předložil úplnou přihlášku a doklady podle § 6 odst. 4 a splňuje předpoklady podle § 4, popřípadě § 5, jde-li o uchazeče o jmenování vedoucího úředníka, a předpoklady vyhlášeného výběrového řízení.  V případě neúplnosti vyzve výběrová komise uchazeče k doplnění chybějících dokladů. Je-li to nutné k posouzení, zda uchazeči splňují požadavky stanovené v oznámení, výběrová komise pozve k jednání uchazeče, kteří předložili úplné přihlášky, včetně dokladů podle § 6 odst. 4 a splňují předpoklady podle § 4, popřípadě § 5, jde-li o uchazeče o jmenování vedoucího úředníka. Je-li uchazeč pozván, bude s touto skutečností bezodkladně srozuměn.
 4. Po proběhnuvším výběrovém řízení rozhodne tajemnice Městského úřadu Kolín na základě doporučení výběrové komise o výsledku výběrového řízení.
 5. Obvykle do 7 dnů od tohoto rozhodnutí je uchazečům písemně výsledek oznámen. Zároveň jsou vráceny materiály, které byly přílohou přihlášky.

 Výpis z evidence Rejstříku trestů vydávají:

 • Městský úřad Kolín, a to na 1 pracovišti Czech Pointu:
 1. Městský úřad Kolín, přízemí (Karlovo náměstí 78, Kolín I)

  Správní poplatek za vydání výpisu z Rejstříku trestů je 100 Kč. Pro výpis z RT je nutné se dostavit osobně a prokázat totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

 • Česká pošta na adresách: Nám. Republiky 241, Kolín; Pod Hroby 541, Kolín; Mlýnská 1199, Kolín. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci. Nutno přiložit kolkovou známku v hodnotě 100 Kč.
 • Krajský obchodní soud, Husova 15, Brno; výpis je vydáván na místě. K žádosti o výpis nutno přiložit kolkovou známku v hodnotě 100 Kč (lze rovněž zakoupit na místě) a předložit občanský průkaz; platnost výpisu z Rejstříku trestů je 3 měsíce. (pozn. v případě, že nemáte v den přihlášení k dispozici výpis z RT, uveďte na přihlášku datum podání žádosti o výpis z RT)
 • Rejstřík trestů, Soudní 1, 140 66 Praha 4, ve lhůtě cca 10 až 21 dnů.
 • Notáři

 Lustrační osvědčení

 • Dle zákona č. 451/1991 Sb. vydává Ministerstvo vnitra ČR, P. O. BOX 627, 170 00 Praha 7, cena kolkové známky činí 200 Kč. Formulář vydává ministerstvo vnitra na požádání (telefonicky, poštou; vzor žádosti naleznete na internetových stránkách ministerstva vnitra). Lhůta pro vyřízení žádosti je 60 dnů ode dne přijetí žádosti.

Výběrová řízení na ostatní profese, které nepodléhají zákonu č. 312/2002 Sb., probíhají zjednodušeným způsobem, uchazeč nemusí dokládat výše uvedené doklady, přiloží pouze dokumenty, které stanoví zaměstnavatel.

Přihláška ke stažení v "Přílohách".


Kontakty


Akce

Fotky

RSS

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „referent/ka vymáhání pohledávek“ oddělení rozpočtu a vymáhání daňových pohledávek Finančního odboru Městského úřadu Kolín

05.08.2022 09:48Aktualizováno

Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, vyhlašuje dne 05.08.2022 výběrové řízení na obsazení pracovní pozice „referent/ka vymáhání pohledávek“ ...

Oznámení o záměru k obsazení pracovní pozice „dozor na přechodech pro chodce“ pro Město Kolín

02.08.2022 07:26

Charakteristika vykonávané práce: Dozor na přechodech pro chodce v blízkosti školských zařízení ve dnech školního vyučování od 1.9.2022. Pracovní doba vždy dvě hodiny denně.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa asistent prevence kriminality pro Město Kolín

27.07.2022 08:34

Ředitel Městské policie Kolín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa asistent prevence kriminality (APK) pro Město Kolín.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa strážník Městské policie Kolín

27.07.2022 08:35Aktualizováno

Ředitel Městské policie Kolín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa strážník Městské policie Kolín.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „projektový/á manažer/ka“ Odboru dotací a veřejných zakázek Městského úřadu Kolín

01.07.2022 09:22

Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín vyhlašuje dne 01.07.2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa „projektový/á manažer/ka“ Odboru dotací a veřejných zakázek Městského úřadu Kolín. Pracovní poměr: na dobu neurčitou ...

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „vedoucí“ Odboru výstavby – stavebního úřadu Městského úřadu Kolín

29.06.2022 07:22

Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, vyhlašuje dne 29.06.2022 výběrové řízení na obsazení pracovní pozice „vedoucí“ Odboru výstavby – Stavebního úřadu ...

< 1 >