Rada města | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Rada města

PDF E-mail Print

Rada města Kolína je výkonným orgánem města Kolína v oblasti samostatné působnosti. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě rozhodovat jen, stanoví-li tak zákon. Rada města Kolína má 9 členů, je tvořena starostou, dvěma místostarosty a dalšími radními, kteří jsou voleni z řad členů zastupitelstva.
Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva, zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení a její pravomoci jsou vyhrazeny § 102 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Např. vydává nařízení města, zřizuje a zrušuje podle potřeby komise rady města, jmenuje a odvolává z funkce jejich předsedy a členy, stanovuje celkový počet zaměstnanců městského úřadu, jmenuje a odvolává vedoucí odborů Městského úřadu Kolín a v organizačních složkách města a další. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá Rada města Kolína Zastupitelstvu města Kolína.

Ke svým schůzím se schází podle potřeby, zpravidla jedenkrát za týden. Jednání rady je neveřejné. Ze schůzí se vyhotovuje zápis, který je uložen u městského úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva, ovšem právo na sdělení informací týkajících se usnesení rady mají i ostatní osoby.

Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce. Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti. Předsedou takové komise může být jen osoba, která prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti komisi svěřené přenesené působnosti. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Komise je ze své činnosti odpovědna radě města; ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.


Poslední úprava: 31.07.2012 07:36:57, Petra Kučerová