Zvláštní orgány města | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zvláštní orgány města

PDF E-mail Print

V případech stanovených zvláštními zákony zřizuje starosta pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce, jmenuje a odvolává jejich členy. V případech stanovených zvláštními zákony vykonává zvláštní orgán obce s rozšířenou působností státní správu pro správní obvod obce s rozšířenou působností. V čele zvláštního orgánu obce může být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti přenesené působnosti, pro jejíž výkon byl zvláštní orgán zřízen. Toto se nevztahuje na případy, kdy v čele zvláštního orgánu obce stojí na základě ustanovení zvláštního zákona starosta.

Ve městě Kolíně jsou zřízeny tyto zvláštní orgány:

  • povodňová komise
  • komise pro sociálně-právní ochranu dětí
  • bezpečnostní rada ORP Kolín
  • krizový štáb ORP Kolín

Působnost a obsah činnosti těchto orgánů stanoví příslušné právní předpisy a jednací řády těchto orgánů, které schvaluje starosta.


Poslední úprava: 31.07.2012 07:39:34, Petra Kučerová