Konárovice - lokalita pro výstavbu 27 RD | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Konárovice - lokalita pro výstavbu 27 RD

PDF E-mail Print
Datum vyvěšení: 06.02.2008
Datum sejmutí: 22.02.2008
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOLÍN
odbor životního prostředí a zemědělství

280 12 Kolín I, Karlovo náměstí 78Občanská a bytová výstavba, s.r.o.
Bratranců Veverkových 680
530 02 PardubiceČíslo jednací: OŽPZ 17849/07-6104/2007/Tu/Sl
V Kolíně dne: 4.2.2008
Oprávněná úřední osoba: Jan Tučím, referent vodního hospodářství
Ing.Pavel Horák, vedoucí odboru ŽPZ
Telefon: 321 748 320
E-mail: jan.tucim @mukolin.cz


Věc: Konárovice – „Lokalita pro výstavbu 27 rodinných domů Konárovice – vodní
díla“ – kanalizace splašková a dešťová, vodovod

ROZHODNUTÍ
(VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA)

Vzhledem k výsledku provedeného vodoprávního řízení uděluje odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín, jako příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu podle § 104 a 106 zákona č.254/2001 Sb., o vodách, a § 15, odstavec 1, písmeno d) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) podle § 15, odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách, § 115 a následujících stavebního zákona
p o v o l e n í
Občanská a bytová výstavba s.r.o.,
Bratranců Veverkových 680, Pardubice
IČ 47452111
I. k nakládání s povrchovými vodami podle § 8 odstavec 1, písmeno a), bod 5. k jinému nakládání s nimi, které spočívá v odvádění srážkových vod z komunikací, chodníků a dalších veřejných ploch a jejich zasakování do vod podzemních.
II. ke zřízení (stavbě) vodního díla „Lokalita pro výstavbu 27 rodinných domů Konárovice – vodní díla“ – kanalizace splašková a dešťová, vodovod na pozemcích parc.č.dle PK 211/2, dle KN parc.č.710 a 715 v k.ú. Konárovice.
Stavba obsahuje:

 SO 03 – Splašková kanalizace
 Stoka „A“ KG PVC 250 v délce 270,5 m a LP 80 v délce 37,0 m
 Stoka „A1“ KG PVC 250 v délce 23,5 m
 Stoka „A2“ KG PVC 250 v délce 65,0 m
 Čerpací šachta průměr 170,0 cm a hloubce 480,0 cm
 SO 04 – Dešťová kanalizace
 Stoka „D“ PVC 250 v délce 146,0 m
 Stoka „D1“ PVC 250 v délce 65,0 m
 Stoka „D2“ PVC 250 v délce 144,5 m
 Odlučovače ropných látek EKOSTAR QN 15 KS a QN 30 KS
 Vsakovací galerie č.1 bloky RAUSIKKO SLW 0,6x0,8x0,8 m (REHAU) v délce 20,0 m
 Vsakovací galerie č.2 bloky RAUSIKKO SLW 0,6x0,8x0,8 m (REHAU) v délce 10,0 m
 SO 05 – Vodovod
 Řad „A“ tvárná litina DN 80 v délce 404,0 m
 Řad „A1“ tvárná litina DN 80 v délce 69,0 m
 Řad „A2“ tvárná litina DN 80 v délce 21,0 m

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, za dodržení příslušných bezpečnostních předpisů a platných ČSN. Případné změny nesmí být provedena bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Požadavky dotčených orgánů státní správy budou respektovány takto:
 Povodí Labe, s.p. Hradec Králové, stanovisko správce povodí zn.: PVZ/07/ /42488/Ma/0 ze dne 28.11.2007:
Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem konstatujeme následující:
 Před zahájením užívání budou jímka a splašková kanalizace odzkoušeny na vodotěsnost a majitel bude mít smluvně zajištěn odvoz firmou, oprávněnou k provozování fekální služby.
 Upozorňujeme, že jímka na vyvážení může být povolena pouze jako dočasný způsob zneškodňování odpadních vod.
 Po vybudování systematické kanalizace s centrální ČOV obce budou odpadní vody napojeny na veřejnou kanalizaci přímo.
 Krajská hygienická stanice Stč. kraje, územní pracoviště Kolín, stanovisko ze dne 7.9.2007, zn.:3678/216/1483/07/KO:
S předloženým návrhem projektové dokumentace ke stavebnímu řízení stavby
„Lokalita pro výstavbu 27 rodinných domů - Konárovice“ - se souhlasí.
V souladu s § 77 zákona č 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se sou-
hlas váže na splnění těchto podmínek:
1) Při realizaci stavby budou minimalizovány negativní vlivy na okolní zástavbu.
2) Hygienické zázemí pracovníků realizujících stavbu bude mít k dispozici tekoucí vodu vyhovující požadavkům vyhlášky MZ č.252/2004 Sb. a dále bude k dispozici hygienické zázemí v souladu s požadavky nařízení vlády č.178/ /2001 Sb., v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
3) Ke kolaudaci budou předloženy výsledky laboratorních rozborů vzorků vody z nového řadu A v rozsahu „krácený“ rozbor v souladu s požadavky vyhlášky MZ č.252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou
a teplou vodu a rozsah a četnost její kontroly.
4) Výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou budou vyrobeny v souladu s požadavky § 5 zákona č.258/2000 Sb.– tzn. vyhlášky MZ č.37/2001 Sb., event. vyhlášky č.409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody – ke kolaudaci bude doložen seznam výrobků a požadované doklady.
 Hasičský záchranný sbor Středočeského. kraje, ÚO Kolín, stanovisko ze dne 20.9.2007, č.jednací: HSKL - 2829 /KO 2007:
Souhlasné stanovisko s podmínkami:
Toto stanovisko je vázáno na splnění těchto podmínek:
Dodržet požadavky technické zprávy projektové dokumentace, která je její
nedílnou součástí. Navržený požární hydrant na vodovodním řadě doporuču-
jeme provést v nadzemním provedení. Při kolaudaci bude předložen doklad o
jeho funkční zkoušce a tlakových poměrech.
Každá změna proti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně pro-
jednána.
 MěÚ Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, společné vyjádření ze dne 10.10.2007, č.j.:OŽPZ/5235/07/Sm/Sl:
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, podává na zá-
kladě žádosti, kterou obdržel dne 12.9.2007, následující vyjádření:
Z hlediska nakládání s odpady:
Nemáme námitek za předpokladu, že s odpady, které vzniknou realizací
akce, bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/01 Sb., o odpadech,
v platném znění. Před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předložit
specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace včetně
dokladů o jejich předání oprávněné osobě dle zákona o odpadech.
 MěÚ Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí o souhlasu podle § 14 odst. 2 zákona č.289/1995 Sb., lesní zákon, ze dne 16.1.2007, č.j.:OŽPZ/133/07/Za/Tv.
 MěÚ Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, souhlas dle § 9 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ze dne 5.1.2007, č.j.:OŽPZ/4999/06/Po/Tv.
 MěÚ Kolín, odbor dopravy, stanovisko ze dne 10.10.2007, č.j.:OD32398/07- 2073/2007-vol:
Odbor dopravy MěÚ v Kolíně, jako silniční správní úřad s rozšířenou působností ve věcech silnic II. a III. tříd, na podkladě zahájení vodoprávního řízení ve věci k tomuto sdělujeme:
V předmětné věci vydal zdejší odbor dopravy pod č.j.: OD22270/07-1613/ /2007/ vol ze dne 29.10.2007 stanovisko, ve kterém mimo jiné požadujeme, aby vodovodní řad navržený v tělese silnice III/3222 byl přeložen mimo pozemek komunikace, neboť mimo území zastavěné nespatřujeme uložení vodovodu do tělesa silnice jako nezbytné (není zde nedostatek prostoru ani existence četných inž. sítí). Tento požadavek jsme předběžně projednali s projektantem stavby, který nám potvrdil, že změna bude v dokumentaci zohledněna. V zásadě tudíž pouze trváme na splnění tohoto požadavku. Jiných připomínek k zahájení řízení nemáme.
Žádost o povolení zvláštního užívání silnice III/3222 z důvodu napojení nového úseku vodovodu na stávající hlavní řad a stanovení přechodné úpravy dopravního značení podá zhotovitel zdejšímu odboru dopravy min. 30 dní před zahájením stavebních prací.

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhl.č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhl. č.137/1998 Sb., upravující požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy zejména ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení.
5. Před zahájením zemních prací požádá investor o vytýčení podzemních vedení ve vlastnictví Telefónica O2 Czech Republic, a.s., STP a.s. Praha, s.r.o. VODOS Kolín a obce Konárovice.
6. Veškeré práce v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení smějí být prováděny až po jeho vytýčení a při splnění stanovených podmínek.
7. Protlak komunikace III/3222 bude proveden bez narušení silničního tělesa a jeho příslušenství. V místě křížení inženýrských sítí s komunikací bude jejich uložení min. 1,2 m pod stávající niveletou vozovky.
8. Výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce. Po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu.
9. Do zahájení stavebních prací bude uzavřena dohoda mezi investorem stavby a Středočeským krajem – zastoupeným SÚS Kutná Hora smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
10. Před zahájením stavebních prací bude uhrazena jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o veřejných komunikacích, směrnice kraje a ceníku.
11. Před zahájením stavebních prací v silničním tělese dojde k protokolárnímu předání silnice III/3222, po ukončení stavebních prací v silničním tělese bude dotčená část silnice protokolárně předána zpět SÚS.
12. Ve smyslu zákona č.20/87 Sb., o státní památkové péči a zákona 242/92 Sb. je nezbytné provádět vlastní zemní práce při zajištění odborného archeologického dohledu. Smluvní dohodu uzavřete s Ústavem archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3/448, Praha 10.
13. Veškeré stavební práce a úpravy terénu v ochranném pásmu plynovodu mohou být započaty až po písemném souhlasu provozovatele – STP v souladu s § 68 odst. 3 a 6 zákona č.458/2000Sb.(Energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů. Souhlas k činnosti v ochranném pásmu bude vystaven po vytýčení plynovodu v terénu.
14. Nové vodovodní řady budou napojeny na stávající veřejný vodovod dle předložené PD. Nové kanalizační stoky budou připraveny k napojení na nově budovanou veřejnou kanalizační síť obce Konárovice. Do doby napojení na veřejnou kanalizaci budou odpadní vody z jednotlivých RD dočasně svedeny do jednotlivých jímek na vyvážení.
15. Systematická trubní drenáž, která se nachází na pozemku p.č. 211/2 v k.ú. Konárovice musí být v případě porušení opravena, aby byla i nadále zachována její funkčnost.
16. Pro dokončení stavby se stanoví lhůta tří let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
17. Stavba bude provedena dodavatelsky.
18. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě, u vstupu na staveniště, štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
19. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena v souladu s plánem kontrolních prohlídek, který bude předložen vodoprávnímu úřadu nejpozději při zahájení zemních prací. Ukončení každé etapy oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě pokračovat.
O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:
Námitky účastníků řízení nebyly shledány. Podmínky uvedené ve vyjádřeních byly zahr-
nuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
O d ů v o d n ě n í
Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín posoudil návrh žadatele, společnosti Občanská a bytová výstavba s.r.o., Bratranců Veverkových 680, Pardubice, ze dne 2.10.2007, č.j.: 17849/2007, kterým požadoval vodoprávní projednání projektové dokumentace „Lokalita pro výstavbu 27 rodinných domů Konárovice – vodní díla“ – kanalizace splašková a dešťová, vodovod na pozemcích parc.č.dle PK 211/2, dle KN parc.č. 710 a 715 v k.ú. Konárovice, vypracované projektovou organizací IKKO Hradec Králové, s.r.o., Víta Nejedlého 893, Hradec Králové, měsíci 08/2007.
Projektová dokumentace řeší:
 SO 03 – Splašková kanalizace
 Stoka „A“ KG PVC 250 v délce 270,5 m a LP 80 v délce 37,0 m
 Stoka „A1“ KG PVC 250 v délce 23,5 m
 Stoka „A2“ KG PVC 250 v délce 65,0 m
 Čerpací šachta průměr 170,0 cm a hloubce 480,0 cm
 SO 04 – Dešťová kanalizace
 Stoka „D“ PVC 250 v délce 146,0 m
 Stoka „D1“ PVC 250 v délce 65,0 m
 Stoka „D2“ PVC 250 v délce 144,5 m
 Odlučovače ropných látek EKOSTAR QN 15 KS a QN 30 KS
 Vsakovací galerie č.1 bloky RAUSIKKO SLW 0,6x0,8x0,8 m (REHAU) v délce 20,0 m
 Vsakovací galerie č.2 bloky RAUSIKKO SLW 0,6x0,8x0,8 m (REHAU) v délce 10,0 m
 SO 05 – Vodovod
 Řad „A“ tvárná litina DN 80 v délce 404,0 m
 Řad „A1“ tvárná litina DN 80 v délce 69,0 m
 Řad „A2“ tvárná litina DN 80 v délce 21,0 m
k nimž je třeba povolení podle § 15 zákona o vodách.

Protože návrh žadatele obsahoval veškeré požadované náležitosti a byl doložen přílohami a doklady, které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, obecné zájmy a práva jiných, uznal jej vodohospodářský orgán za způsobilý k projednání ve vodoprávním řízení podle § 115 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a příslušných ustanovení zákona č.183/2006 Sb.(stavební zákon) a opatřením ze dne 19.11.2007, č.j.: OŽPZ/31110/07-6104/2007/Tu/Sl oznámil zahájení řízení s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny do stanoveného termínu, nebude možno podle § 115, odstavec 8 citovaného zákona o vodách, brát zřetel.
Při řízení bylo zjištěno:
a) Posouzení projektu vodohospodářského díla si vyžádali:
 Povodí Labe, s.p. Hradec Králové, stanovisko správce povodí zn.: PVZ/07/ /42488/Ma/0 ze dne 28.11.2007.
 Krajská hygienická stanice Stč. kraje, územní pracoviště Kolín, stanovisko ze dne 7.9.2007, zn.:3678/216/1483/07/KO.
 Hasičský záchranný sbor Středočeského. kraje, ÚO Kolín, stanovisko ze dne 20.9.2007, č.jednací: HSKL - 2829 /KO 2007.
 MěÚ Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, společné vyjádření ze dne 10.10.2007, č.j.:OŽPZ/5235/07/Sm/Sl.
 MěÚ Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí o souhlasu podle § 14 odst. 2 zákona č.289/1995 Sb., lesní zákon, ze dne 16.1.2007, č.j.:OŽPZ/133/ /07/Za/Tv.
 MěÚ Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, souhlas dle § 9 zákona č.334/ /1992 Sb., o ochraně ZPF, ze dne 5.1.2007, č.j.:OŽPZ/4999/06/Po/Tv.
 MěÚ Kolín, odbor dopravy, stanovisko ze dne 10.10.2007, č.j.:OD32398/07- 2073/ /2007-vol.
b) Místně příslušný obecní úřad s pravomocí stavebního úřadu, t.j. Odbor výstavby - stavební úřad MěÚ Kolín, vydal vyjádření č.j.: OV-SU 13084/07-19809/2007/Hav ze dne 18.10.2007, kterým ve smyslu ustanovení § 15, odstavec 2 stavebního zákona sděluje, že navržená stavba je v souladu se záměry územního plánování v obci Konárovice. Na předmětnou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí č.j.: SÚ/3570/2006/hav, ze dne 18.4.2007, které nabylo právní moci dne 6.6.2007..
c) Posouzení souladu projednávané dokumentace s vyjádřením vodoprávního úřadu podle
§ 18 zákona č. 254/2001 Sb. – je v souladu.
d) Majetkové poměry: stavba bude realizována na pozemcích stávajících vlastníků, po realizaci stavby budou pozemky na nichž se nacházejí inženýrské sítě převedeny do majetku obec Konárovice a vodní díla (vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu) předány do majetku obce Konárovice k provozování oprávněné osobě.
e) Vyjádření jednotlivých účastníků řízení a jejich posouzení vodoprávním úřadem:
 Lesy České republiky, s.p., LS Nymburk, vyjádření ze dne 20.11.2006 j.č. 1077/ 2006/174/84/751:
Vhledem k vzdálenosti lesního pozemku od plánovaných staveb Vás upozor-
ňujeme na povinnosti investora stavby, které vyplývají z § 22 zák. 289/95 Sb.
Během stavby musí být použito takových stavebnětechnických prostředků a uči-
něna veškerá opatření, aby bylo zabráněno škodám na lesních porostech, eventu-
elně nebyl poškozen kořenový systém. Stavební materiál nesmí být ukládán na
lesní pozemek a to ani dočasně.
 VODOS Kolín, s.r.o., vyjádření č.j.: 1994/07 Fu/394/07 ze dne 26.9.2007:
Nový vodovodní řad bude napojen na stávající vodovod dle předložené PD. Hned za místem napojení bude osazen hydrant.
 Obec Konárovice, vyjádření ze dne 27.9.2007:
Obec Konárovice souhlasí s napojením RD v lokalitě „U Hřiště“ na vodovodní síť, STL plynovod, rozvod el. Energie. Obec Konárovice se zavazuje vykoupit pozemky pod veřejnými komunikacemi za dohodnutou cenu. Po realizaci vodovodní sítě v dané lokalitě bude tato převedena do majetku obce Konárovice. Po realizaci kanalizační sítě bude tato předána do majetku a správy obce Konárovice.
 Správa a údržba silnic Kutná Hora, přísp. org., vyjádření z 09/2007:
1) Protlak komunikace III/3222 bude proveden bez narušení silničního tělesa a jeho příslušenství. V místě křížení inženýrských sítí s komunikací bude jejich uložení min. 1,2 m pod stávající niveletou vozovky.
2) Výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce. Po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu.
3) Do zahájení stavebních prací bude uzavřena dohoda mezi investorem stavby a Středočeským krajem – zastoupeným SÚS Kutná Hora smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
4) Před zahájením stavebních prací bude uhrazena jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o veřejných komunikacích, směrnice kraje a ceníku.
5) Před zahájením stavebních prací v silničním tělese dojde k protokolárnímu předání silnice III/3222, po ukončení stavebních prací v silničním tělese bude dotčená část silnice protokolárně předána zpět SÚS.
 Telefónica O2, Czech Republic a.s., vyjádření č.j.: 159109/07/CKO/V00 ze dne 25.9.2007, jehož podmínky je třeba dodržet.
 Středočeská plynárenská, a.s. vyjádření č.j.: STP – MB – 071001/2720, ze dne 1.10.2007, za podmínek uvedených v tomto vyjádření.
f) Posouzení vodoprávního úřadu: stavba je v souladu se záměry ve vodním hospodářství.
Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, podáním učiněným u zdejšího odboru životního prostředí a zemědělství, s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník obdržel jeden stejnopis.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci /§75 zákona č.500/2004 Sb./.Ing. Pavel Horák
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství
oprávněná úřední osoba
Rozhodnutí se doručí:
a) Doporučeně:
1) Ivana Votavová, Staročernsko 6, 530 02 Pardubice
2) Obec Konárovice, Na Rynku 11, 281 25 Konárovice
b) Dotčené orgány státní správy:
3) Hasičský záchranný sbor Stč. Kraje, územní odbor Kolín,
Polepská 634, 280 00 Kolín IV.
4) Krajská hygienická stanice Stč. Kraje, Územní pracoviště Kolín,
U Nemocnice 3, 280 21 Kolín III.
5) Povodí Labe, s.p., Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
6) Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice,
Teplého 1899c, 530 59 Pardubice
7) Městský úřad Kolín, odbor dopravy, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I.
8) Městský úřad Kolín, odbor ŽPaZ – Zde
c) Dotčené organizace:
9) VODOS s.r.o. Kolín, Legerova 21, 280 02 Kolín III.
10) Správa a údržba silnic Kutná Hora, Cihlářská 445, 284 80 Kutná Hora
11) Středočeská plynárenská, a.s., Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4
12) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
13) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 2681/6, 130 84 Praha 3
14) Lesy České republiky, s.p., LS Nymburk, Pobřežní 1953, 288 02 Nymburk
15) Regionální muzeum Kolín, Brandlova 35, 280 00 Kolín I.

d) Účastníci řízení – veřejnou vyhláškou:
16) Božena Hroudová, Žižkova 138, 533 12 Chvaletice
17) Jan Borovička, Hlavní 14, 281 25 Konárovice
18) Jitka Borovičková, Hlavní 14, 281 25 Konárovice
19) Eva Cachová, Nová 266, 281 25 Konárovice
20) Tomáš Gaborik, Tři Dvory 152, 280 02 Kolín 2
21) Robert Domácí, Podskalské Nábřeží 112, 280 02 Kolín V.
22) Ing. Jiří Suchý, Suchdol 191, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
23) Pavlína Kytková, Doubravická 1662, Trnovany, 415 01 Teplice 1
24) Petra Mallátová, V Podbabě 2572, 160 00 Praha 6
25) Mgr. Irena Fuchsová, Na Cihelně 1334, 282 01 Český Brod

e) Na vědomí:
26) Občanská a bytová výstavba, s.r.o., Bratranců Veverkových 680,
530 02 Pardubice

Oznámení musí být vyvěšeno minimálně po dobu 15ti dnů.
Vyvěšeno dne ___________________ Sejmuto dne _________________

(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje
vyvěšení a sejmutí oznámení)
______________________
Z důvodů splnění požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, na ochranu osobních údajů nejsou jednotlivé dokumenty archivu úřední desky přístupné veřejnosti. V případě právními předpisy podloženého zájmu o nahlédnutí do dokumentů kontaktujte věcně příslušný organizační útvar Městského úřadu Kolín.