stavba větrné a solární elektrárny - Velim | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

stavba větrné a solární elektrárny - Velim

PDF E-mail Print
Datum vyvěšení: 13.02.2008
Datum sejmutí: 29.02.2008
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOLÍN
Odbor výstavby – stavební úřad
Pošt. adresa: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I sídlo odboru: Zámecká 160, Kolín I

Č.j.: SU 4816/08-2416/2007-Hav Kolín, dne 24. ledna 2008
Oprávněná úřední osoba: Havlíčková Eva, tel.č.: 321 748 252, e-mail.: eva.havlickova@mukolin.cz

Milan Stehlík, 13.04.1965
Třída Krále Jiřího 248
281 01 Velim

Věc: čp. 248, pozemek p.č. 118, k.ú. Velim
- stavba větrné a solární elektrárny AP 600
___________________________________________

R O Z H O D N U T Í

Dne 10.9.2007 podal Milan Stehlík, 13.04.1965, Třída Krále Jiřího 248, 281 01 Velim žádost na vydání územního rozhodnutí na umístění stavby a stavebního povolení na stavbu větrné a solární elektrárny AP 600 (dále jen „stavba“) na pozemku p.č. 118, k.ú. Velim, u rodinného domu čp. 248.
Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal žádost
o územní rozhodnutí a stavební povolení na shora uvedenou stavbu a na základě § 92 a § 115 stavebního zákona vydává

územní rozhodnutí a stavební povolení.

Stavba obsahuje:
Osazení ocelové konstrukce o celkové výšce 5 m se středovým stožárem a agregátem o výšce 5 m. celková výška bude 10 m. Konstrukce bude umístěna a kotvena na betonových patkách.Současně bude instalována akumulační nádrž o objemu 3 200 litrů, jako součást stávajícího otopného systému.

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemku p.č. 118 ve vzdálenosti 6,5 m (jihovýchodní strana)
a ve vzdálenosti 3 m (severovýchodní strana) od společné hranice s pozemkem p.č. 136/1,
k.ú. Velim.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, která je přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.
3. Před zahájením stavby stavebník předloží stavebnímu úřadu statické posouzení navrženého ukotvení stavby.
4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
6. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění (dále jen "OTP").
7. Stavba bude dokončena do 12 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
8. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek
je třeba ponechat na místě stavby do kolaudace stavby.
9. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
10. Při nedodržení projektového řešení se stavebník - investor vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona.
11. Před zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
12. Stavba bude prováděna dodavatelsky právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění staveb jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
13. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby realizované po dokončení těchto dílčích etap výstavby - po dokončení základových patek
a po dokončení celé stavby, před započetím jejího užívání.Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu oznámit.
14. Po dokončení stavby požádá stavebník o povolení zkušebního provozu elektrárny podle § 124 stavebního zákona a během tohoto zkušebního provozu bude provedeno měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovní prostoru staveb - nejbližší obytné zástavby
v době denní i noční.
15. Po ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu před zahájením užívání stavby ve smyslu § 119 a následujících paragrafů stavebního zákona stavebník oznámí stavebnímu úřadu záměr užívat dokončenou stavbu. Oznámení bude doloženo náležitostmi podle § 121 stavebního zákona.

Rozhodnutí o námitkách účastníků:
Námitky účastníka řízení Jaroslava Beneše, které se týkají nesouhlasu s umístěním stavby
z důvodů hluku z provozu a možnosti odlétávání ledu z vrtulí se zamítají .

Toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci.

Účastníkem je dle § 27 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění (dále jen "správní řád"):
- Milan Stehlík, 13.04.1965, Třída Krále Jiřího 248, 281 01 Velim,
dále podle § 27 odstavec 2 správního řádu
- Obec Velim, IČ 00235865, Náměstí Obránců Míru 120, 281 01 Velim
- Jan Kolář, 09.04.1974, Třída Krále Jiřího 247, 281 01 Velim
- Marcela Kolářová, 06.10.1941, Václavská 331, 281 01 Velim
- Alena Kačínová, 22.05.1932, Třída Krále Jiřího 249, 281 01 Velim
- Jaroslav Beneš, 10.02.1943, Třída Krále Jiřího 194, 281 01 Velim
- Ilona Benešová, 11.06.1949, Třída Krále Jiřího 194, 281 01 Velim.

Odůvodnění
Dne 10.9.2007 podal Milan Stehlík, 13.04.1965, Třída Krále Jiřího 248, 281 01 Velim návrh na vydání územního rozhodnutí na umístění stavby a stavebního povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení spojené se stavebním řízením. Stavební úřad opatřením ze dne 17.10.2007 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 20.11.2007, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Při ústním projednání uplatnili účastníci řízení p. Jaroslav Beneš a Ilona Benešová nesouhlasné stanovisko k umístění stavby a požadovali přemístění stavby ke středu pozemku stavebníka. Stavebník si vyžádal lhůtu pro posouzení tohoto návrhu účastníků s tím, že své stanovisko příp. návrh úpravy umístění stavby předloží stavebnímu úřadu do 23.11.2007. Podáním ze dne 23.11.2007 stavebník oznámil, že trvá na svém původním záměru.

Dne 17.12.2007 stavební úřad seznámil účastníky řízení a dotčené správní orgány
s podklady rozhodnutí a stanovil lhůtu k vyjádření k těmto podkladům do 10.1.2008. Této možnosti využil p. Jaroslav Beneš a ústně do protokolu vyjádřil nesouhlas se stavbou s odůvodněním,
že se obává hlučnosti a nebezpečí úletu ledu z vrtule.

Tyto námitky stavební úřad posoudil a s ohledem na předložené podklady, zejména stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, byly zamítnuty. K navrženému typu větrné elektrárny stavebník předložil prohlášení o shodě. Posuzováním vlivu stavby na okolí
z hlediska hlučnosti je v kompetenci Krajské hygienické stanice, která vydala ke stavbě souhlasné závazné stanovisko, s podmínkou o měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru nejbližší obytné zástavby v době denní i noční. Tata podmínky byla zapracována do podmínek stavebního povolení, bude provedeno měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru nejbližší obytné zástavby v době denní i noční při zkušebním provozu a výsledek tohoto měření bude podkladem při vydávání souhlasu s užíváním stavby. V případě, že výsledek nesplní požadované parametry ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru stanovené pro obytnou zástavbu, bude investor řešit nutná opatření k jejich splnění. Stavební úřad dále posoudil námitku p. Beneše, která se týkala odpadávání ledu z vrtulí větrné elektrárny - vzhledem k velikosti plochy jednotlivých listů, které jsou široké
cca 10 -12 cm a s ohledem na vzdálenosti od hranice pozemku, byla námitka zamítnuta jako neopodstatněná.
Stavba větrné a solární elektrárny je umístěna ve vzdálenosti 33,25 m od společné hranice
s pozemkem p.č. 116 a ve vzdálenosti cca 57 m od stávajícího domu na pozemku st.p.č. 103/3 a tyto vzdálenosti považuje stavební úřad za dostatečné.

K žádosti a v průběhu jednání bylo předloženo:
- 3x projektová dokumentace stavby, kterou vypracoval Mgr. A. Milan Hakl, autorizovaný architekt, ČKA 02996
- kopii snímku pozemkové mapy
- výpis z katastru nemovitostí ze dne 3.9.2007
- vyjádření Českých radiokomunikací a.s. ze dne 6.6.2007 č.j. ÚTS/P29186/07/DH
- vyjádření Obecního úřadu Velim ze dne 14.9.2007
- stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územní odbor Kolín
ze dne 14.9.2006 č.j. HSKL 4053/KO-OP-2006
- stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kolín
ze dne 30.8.2007 č.j. 4360/216/1782/06/KO
- prohlášení o shodě na navržený typ větrné elektrárny
- vyjádření Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 14.9.2007 č.j. OŽPZ/3908/06/Ko/Šp a ze dne 20.9.2007 č.j. OŽPZ/4112/06/Sm/Tv
- souhlasné stanovisko Aleny Kačínové a Jana Koláře ze dne 20.9.2006

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění (dále jen "OTP") i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky. Umístění stavby je v souladu se závaznou i směrnou částí schválené územně plánovací dokumentace.

V provedeném spojeném územním a stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 110 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor územního a stavebního řízení, podáním
u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odstavec 2 správního řádu).
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odstavec 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.


Eva Havlíčková, v.r. ing. Stanislav Studnička, v.r.
referent vedoucí odboru výstavby
oprávněná úřední osoba - stavební úřad

Příloha pro navrhovatele:
Ověřená projektová dokumentace stavby
štítek "stavba povolena" ( bude stavebníkovi předán po nabytí právní moci rozhodnutí)


Doručí se:
(Vzhledem k tomu, že je pro předmětné území vydán územní plán obce Velim, doručuje
se rozhodnutí účastníkům v souladu s § 87, odst. 1 stavebního zákona)


Účastníci řízení - doporučeně do vlastních rukou:
- Milan Stehlík, Třída Krále Jiřího 248, 281 01 Velim
- Obec Velim, Náměstí Obránců Míru 120, 281 01 Velim
- Jan Kolář, Třída Krále Jiřího 247, 281 01 Velim
- Marcela Kolářová, Václavská 331, 281 01 Velim
- Alena Kačínová, Třída Krále Jiřího 249, 281 01 Velim
- Jaroslav Beneš, Třída Krále Jiřího 194, 281 01 Velim
- Ilona Benešová, Třída Krále Jiřího 194, 281 01 Velim


Dotčené správní orgány - doporučeně:
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, Kolín 4, 280 02 Kolín 2
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kolín, U Nemocnice, Kolín 3, 280 02 Kolín 2
- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
- Obecní úřad Velim, 281 01 Velim


Veřejnost – veřejnou vyhláškou:


K vyvěšení:
- Obecní úřad Velim
- Městský úřad Kolín, odbor kancelář úřadu a vnitřních věcí
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.Vyvěšeno dne ........................ Sejmuto dne........................


……………………………
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Městský úřad Kolín, odbor kancelář úřadu a vnitřních věcí a Obecní úřad Velim vyvěsí toto rozhodnutí na úřední desce a zároveň zveřejní na internetových stránkách MěÚ Kolín a obecního úřadu Velim a jeho vyvěšení a sejmutí potvrdí. Po stanovené lhůtě zašle potvrzené oznámení zpět na stavební úřad.
Z důvodů splnění požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, na ochranu osobních údajů nejsou jednotlivé dokumenty archivu úřední desky přístupné veřejnosti. V případě právními předpisy podloženého zájmu o nahlédnutí do dokumentů kontaktujte věcně příslušný organizační útvar Městského úřadu Kolín.