Placené parkování + úprava | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Placené parkování + úprava

PDF E-mail Print
Datum vyvěšení: 23.12.2008
Datum sejmutí: 08.01.2009
Město Kolín

Nařízení č. 2/2007
o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína

Rada města Kolína na svém zasedání dne 15.112, vydala na podkladě ustanovení § 11 odst. 1,
§ 61 odst. 2 písm. a) a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Část I.
Základní ustanovení
Čl. 1
1) Toto nařízení vymezuje místní komunikace nebo jejich určené úseky (dále jen "vymezené komunikace"), které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, anebo na nichž je povoleno stání silničních motorových vozidel provozovaných právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu1), která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti. Fyzická osoba s trvalým pobytem může požádat o uvedení dalších registračních značek ( max. 2 ) na této parkovací kartě, tato vozidla potom budou oprávněna parkovat ve vymezené oblasti v případech, kdy tam nebude parkovat vozidlo s uvedenou „ hlavní „ registrační značkou.
2) Seznam vymezených komunikací ve městě Kolíně je uveden v příloze č.1 tohoto nařízení.
3) Vymezená oblast ve městě Kolíně je uvedena v příloze č.2 tohoto nařízení.
4) Postup podání žádosti o vystavení parkovací karty je uveden v příloze č. 3 tohoto nařízení
5) Tímto nařízením se v souladu s cenovými předpisy stanovuje maximální cena za užívání vymezených komunikací ve vymezené oblasti dle odstavce 2 a 3 tohoto článku a je uvedena v příloze č. 1 tohoto nařízení.

Část II.
Základní pojmy a zkratky
Čl. 2
1) Vymezené komunikace k stání silničních motorových vozidel na dobu časově omezenou jsou označeny, na základě stanovení dopravního značení místně příslušným silničním správním úřadem, dopravní značkou "IP 13c"2) s dodatkovou tabulkou "E 12"2) vymezující dobu placeného stání, popřípadě doplněnou dodatkovou tabulkou "E 8d"2) nebo "E 8e"2).
2) Vymezené komunikace k stání silničních motorových vozidel provozovaných právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu1), která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti dle čl. 1 odst. 3 tohoto nařízení jsou označeny, na základě stanovení dopravního značení místně příslušným silničním správním úřadem, dopravní značkou "IP 12"2) s dodatkovou tabulkou "E 12"2) "Pro držitele platné parkovací karty ZPS3) Kolín", popřípadě doplněnou dodatkovou tabulkou "E 8d"2) nebo "E 8e"2).

Část III.
Podmínky stání a způsob prokazování zaplacení sjednané ceny
Čl. 3
1) Na vymezených komunikacích označených dle čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení je povoleno stání všem silničním motorovým vozidlům po zaplacení ceny za parkování v parkovacím automatu na celou dobu stání a umístění parkovacího lístku na viditelném místě za předním sklem vozidla po celou dobu stání, řidič motocyklu uschová parkovací lístek u sebe a je povinen předložit ho při kontrole. Mimo provozní dobu parkovacího automatu je stání bezplatné.
2) Na vymezených komunikacích označených dle čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení je povoleno stání silničního motorového vozidla za těchto podmínek:
2.1 toto silniční motorové vozidlo je provozováno právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu1), která má sídlo nebo provozovnou ve vymezené oblasti, /parkovací karta typu „B“/, nebo se jedná o silniční motorové vozidlo fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti dle čl. 1 odst. 3 tohoto nařízení, /parkovací karta typu „A“ /
2.2 po dobu stání silničního motorového vozidla je na viditelném místě za předním sklem vozidla umístěna parkovací karta (u motocyklu se postupuje obdobně jako v odstavci 1. tohoto článku, která musí obsahovat na lícové straně sériové číslo karty, údaj o době platnosti karty, , a registrační značku vozidla (dále jen "RZ"), na rubové straně označení oblasti vymezených komunikací, pro kterou karta platí, podmínky používání karty, případně časové omezení karty.
3) Každému, kdo splní podmínky uvedené v odst. 2 tohoto článku, může být po zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy vydána parkovací karta vázaná na konkrétního držitele, RZ vozidla a vymezenou oblast.
4) Parkování vozidla na parkovací kartu typu „A“ pro registrační značku uvedenou pod „ hlavní“ registrační značkou je možné pouze v případech, kdy vozidlo s „ hlavní“ registrační značkou ve vymezené oblasti neparkuje.
5) Doba platnosti parkovacích karet je omezena vždy na období kalendářního roku, tzn. od 01.01. do 31.12, pro parkovací karty typu „A“ a „B“ bez časového omezení stání ve vymezené oblasti dle příl. 2.
5) 6) Maximální provozní doba parkovacích automatů je stanovena v příloze č. 1 tohoto nařízení.


1) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2) Vyhláška Ministerstva dopravy č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3) zóna placeného stání

Část IV.
Přechodné, závěrečná a zrušovací ustanovení
Čl. 4
1) Parkovací karty vydává a správu parkovišť na vymezených komunikacích vykonává provozovatel – Město Kolín., IČ 235440, se sídlem Karlovo nám. 78. 280 12 Kolín I, prostřednictvím odboru dopravy Městského úřadu Kolín se sídlem Na Valech 72, Kolín
2) Provozovatel stanovuje provozní dobu parkovacích automatů a ceny sjednané v souladu
s cenovými předpisy a maximálními cenami stanovenými v příloze č. 1 tohoto nařízení.
3) Cenu za placené stání motorových vozidel ve vymezené oblasti – parkovací karty a v režimu parkovacích automatů stanovuje svým usnesením Rada Města Kolína.
4) Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Městská policie Kolín. Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
5) Tímto nařízením se ke dni účinnosti zrušuje Nařízení města Kolína č.1/2005 o placeném státní silničních motorových vozidel ve vymezené oblasti města Kolína.


Čl. 5
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 01.01.2008


……………………………….. ………………………………………
MUDr. Pavel Hoffmann Jiří Buřič
I. místostarosta starosta

Příloha č. 1 k Nařízení Města Kolína č. 2/2007

Seznam komunikací nebo jejich úseků, které lze užít za cenu sjednanou podle cenových předpisů k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou:

Karlovo nám., Husova, Rubešova, Kutnohorská, Zámecká, Kovářská, Pražská, Na Hradbách, Karolíny Světlé, Parléřova, Brandlova, Karlova, Obecní dvůr, Na Pobřeží, Smetanova, Zahradní , Dukelských hrdinů, Starokolínská, Jiráskovo nám., Husovo nám., parkoviště Kino 99, Rorejcova, Pod Hroby,
Na Louži

Stanovení maximálních cen:

1. Maximální cena za stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích dle čl. 2 odst. 1 činí 40,- Kč / hodinu + DPH.

2. Maximální ceny parkovacích karet dle čl. 2, odst. 2 :

a. Fyzické osoby s trvalým pobytem ve vymezené oblasti ( parkovací karta „A“ ) :

I.. 500 Kč / rok + DPH za první kartu vydanou osobě s trvalým pobytem
II. 1 000 Kč / rok + DPH za každou další kartu vydanou osobě s trvalým pobytem

III. 100,- Kč / rok + DPH fyzické osobě s trvalým pobytem Obecní dvůr
( parkovací karta „A“ omezena pouze na Obecní dvůr )


b. Fyzické a právnické osoby se sídlem či provozovnou ve vymezené oblasti
( parkovací karta „B“ ):

I. 7 000 Kč / rok + DPH pro první kartu vydanou příslušné fyzické či právnické osobě
II. 10 000 Kč / rok + DPH pro každou další kartu vydanou příslušné fyzické
či právnické osobě

3. Maximální cena za vystavení duplikátu parkovací karty v případě ztráty, zcizení či změny údaje registrační značky na kartě činí 50 Kč. + DPH

4. Maximální provozní doba parkovacích automatů je : Po – Ne 00,00 – 24,00 hodin.

V Kolíně 15.12.2008………………………………… ……………………………..
MUDr. Pavel Hoffmann Jiří Buřič
I. místostrosta starosta

Příloha č. 2 k Nařízení Města Kolína č. 2/2007


Vymezení oblasti, v niž musí mít osoby žádající o vydání parkovací karty trvalý pobyt, sídlo podnikání či provozovnu.Osoby žádající o vydání parkovací karty dle čl. 4 musí mít trvalý pobyt, sídlo podnikání, provozovnu či místo výkonu činnosti uvnitř oblasti vymezené následovně:

• Politických Vězňů
• Mostní
• železniční trať ( Labe )
• Sokolská
• Na Valech

V Kolíně dne 05.11.2007


.


………………………………. ….……………………….
MUDr. Pavel Hoffmann Jiří Buřič
I. místostarosta starostaPříloha č. 3 k Nařízení Města Kolína č. 2/2007


Postup podání žádosti o vystavení parkovací karty

Žádost podává žadatel ústně po předložení níže uvedených podkladů na odboru dopravy Městského úřadu v Kolíně, platba za vystavení parkovací karty je prováděna v hotovosti v pokladně OD. V případě bezhotovostní platby je žádost vyřízena po potvrzení provedení platby finančním odborem MěÚ Kolín.

1. Parkovací karta „A“

Fyzická osoba s trvalým pobytem ve vymezené oblasti předloží jako podklad pro vystavení parkovací karty :
• občanský průkaz s vyznačeným trvalým pobytem ve vymezené oblasti, případně platnou nájemní smlouvu na byt ve vymezené oblasti.
• technický průkaz od vozidla, které je registrováno na předkladatele žádosti o vystavení parkovací karty, případně doklad prokazující užívání vozidla ve prospěch žadatele.
• v případě požadavku na uvedení dalších registračních značek ( max. 2 ), sdělení registrační značky a identifikaci držitele vozidla s uvedenou registrační značkou.
2. Parkovací karta „B“

Právnická nebo fyzická osoba podnikající se sídlem firmy nebo provozovnou ve vymezené oblasti :

• doklad ze kterého je zřejmé, že se místo podnikání nachází ve vymezené oblasti
( koncesní listina, živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku apod. )
• technický průkaz od vozidla, které je registrováno na předkladatele žádosti
o vystavení parkovací karty, případně doklad prokazující užívání vozidla ve prospěch žadatele.V Kolíně dne 05.11.2007


.

………………………………. ….……………………….
MUDr. Pavel Hoffmann Jiří Buřič
I. místostarosta starosta

Z důvodů splnění požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, na ochranu osobních údajů nejsou jednotlivé dokumenty archivu úřední desky přístupné veřejnosti. V případě právními předpisy podloženého zájmu o nahlédnutí do dokumentů kontaktujte věcně příslušný organizační útvar Městského úřadu Kolín.