Změna příjmení po rozvodu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Změna příjmení po rozvodu


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

  1. Identifikační číslo
  2. Kód
  3. Pojmenování (název) životní situace
    Změna příjmení po rozvodu
  4. Základní informace k životní situaci
    Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do jednoho měsíce po právní moci rozhodnutí o rozvodu přijmout své dřívější příjmení, popřípadě upustit od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, a to oznámením matričnímu úřadu. Zmešká-li uvedenou lhůtu, může požádat o změnu příjmení.
  5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
    Rozvedený/á manžel/ka, který/á při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela.
    Rozvedený/á manžel/ka, který/á spolu s příjmením společným na druhém místě uváděl příjmení předchozí.
  6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
    Splnění všech požadovaných náležitostí.
  7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
    Oznámení učiňte písemně nebo ústně do protokolu.
  8. Na které instituci životní situaci řešit
    Můžete se obrátit na matriční úřad. Bylo-li manželství uzavřeno v cizině, lze učinit oznámení také prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině, anebo přímo u zvláštní matriky v Brně.
  9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
    Kde: Karlovo náměstí 78, Kolín I
    S kým: s matrikářkami (viz bod 26.)
    Kdy:  úřední hodiny
    Kde: Karlovo náměstí 78, Kolín
  10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
    Na úřadě předložte:
    • platný úřední průkaz, kterým prokážete svoji totožnost,
    • oddací list,
    • doklad o rozvodu manželství s údajem o nabytí právní moci.
    Předkládá-li rozvedený manžel cizozemské doklady, je třeba, aby tyto měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Pravomocné cizozemské rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.
  11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
    Tiskopisy jsou k dispozici zde.
  12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
    Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
  13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
    Změnu příjmení je třeba oznámit do jednoho měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu. Pokud zmeškáte jednoměsíční lhůtu po rozvodu, můžete požádat o povolení změny příjmení. Správní poplatek v tomto případě činí 100 Kč.
    Manžel, který přijal dřívější příjmení, je oprávněn i povinen užívat toto příjmení, a to od doby, kdy bylo vydáno matričním úřadem, který oznámení přijal, potvrzení o této skutečnosti.
  14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
    Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
  15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
    Po přijetí dřívějšího příjmení nebo upuštění od užívání společného příjmení je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu, př. cestovního dokladu.
  16. Elektronická služba, kterou lze využít
    Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
  17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
    Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění
    Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
    Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění
  18. Jaké jsou související předpisy
    Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
    Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
  19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
    Proti rozhodnutí o zamítnutí oznámení o přijetí zpět svého dřívějšího příjmení nebo upuštění od společného příjmení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, odvolání se podává odvolacímu orgánu prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
  20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
    Sankce nejsou stanoveny.
  21. Nejčastější dotazy
    Co jsou "matriční úřady"?
    Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
  22. Další informace
    Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad.
    V Kolíně: Městský úřad Kolín, Karlovo nám. 78, budova radnice,  matrika, tel. 321 748 218 – 219, 269.
  23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
    Stránky jiných matričních úřadů
    Stránky ministerstva vnitra
  24. Související životní situace a návody, jak je řešit
    Změna jména a příjmení
    Prohlášení o volbě druhého jména
    Ženská příjmení
    Vydání občanského průkazu
  25. Za správnost popisu odpovídá útvar
    MěÚ Kolín, matrika
  26. Kontaktní osoba
    Renata Němcová
    Kristýna Smítková
    Jana Nuhlíčková
    e-mail: matrika@mukolin.cz
  27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
    31.12.2012
  28. Popis byl naposledy aktualizován
    01.01.2013
  29. Datum konce platnosti popisu
    Konec platnosti návodu není stanoven.
  30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
    Při řešení této životní situace je nutné obrátit se na místně příslušnou matriku.