Program regenerace městské památkové rezervace Kolín 2022 | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Program regenerace městské památkové rezervace Kolín 2022

Město Kolín, Odbor dotací a veřejných zakázek, informuje vlastníky kulturních památek, které se nacházejí na území MPR Kolín, o možnosti požádat o finanční příspěvek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2022, který každoročně vyhlašuje Ministerstvo kultury. Příspěvek je určen k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech historických měst. Vlastníci památek mohou čerpat až 50% (v případě restaurování až 100%) uznatelných nákladů obnovy.
06.09.2021 11:22
(Aktualizováno: 6.9.2021 11:22)
Počet zhlédnutí: 3125
PDF E-mail Print

Příspěvek lze použít např. na obnovu střechy, fasády, oken, dveří či výkladců.

Příspěvek nelze použít na modernizaci objektů - např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizaci, vzduchotechniku, sanitární techniku, výplně otvorů z plastu nebo typu EURO (okna, dveře, výkladce), nástavby a přístavby objektů, provizorní úpravy objektů, jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka, pronájem lešení, protiradonová opatření, hromosvody (pokud nejsou součástí obnov střešní krytiny), izolační střešní fólie, čištění a úklid budov, úpravy veřejných prostranství, úpravy komunikací, terénní úpravy, parkové úpravy zeleně, pořízení stavebně-historického, restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace, stavební/autorský dozor a na kopie sochařský děl.

 

Pro podání žádosti je nutno splnit následující:

1. Objekt je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a nachází se na území MPR Kolín.

2.  Obnova musí probíhat podle zákona číslo 20/1987 Sb. o státní památkové péči a zákona číslo 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Obnova (nebo její etapa) musí být dostatečně připravena tak, aby mohla být ukončena v roce 2022.

4. Připravenost akce - musí být vydáno závazného stanoviska orgánu státní památkové péče a stavební povolení nebo ohlášení stavebních úprav.

5. Akce obnovy musí být doložena rozpočtem.

6. Na akci obnovy kulturní památky nesmí být poskytnut účelový příspěvek v rámci ostatních programů Ministerstva kultury na úseku památkové péče.

V případě Vašeho zájmu o zařazení do Programu odevzdejte řádně vyplněný dotazník „Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2022“ včetně příloh, jejichž seznam je uveden v Dotazníku:

- osobně na podatelně Městského úřadu Kolín (dotazník adresujte Odboru dotací a veřejných zakázek)

- nebo jej zašlete na adresu: Městský úřad Kolín, Odbor dotací a veřejných zakázek, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I.

 

Žádosti musí být doručeny nejpozději do pátku 29. 10. 2021.

 

Dotazník "Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR Kolín na rok 2022" je k dispozici

- na internetových stránkách města Kolín www.mukolin.cz

- nebo k osobnímu vyzvednutí v listinné podobě na podatelně Městského úřadu Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I.

 

Bližší informace k Programu naleznete na webových stránkách Ministerstva kultury www.mkcr.cz nebo Vám je poskytne Ing. Milana Podnecká, email: milana.podnecka@mukolin.cz, telefon 321 748 283.

Přílohy zprávy:

1. Dotazník "Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků na rok 2022"

2. Podmínky pro přiznání příspěvku z Programu

3. Mapa - Hranice městské památkové rezervace

Jana Bradáčová
Dotace

Obrázky

Podmínky poskytnutí příspěvku Hranice MPR Kolín

Přílohy

REG22_pruzkum_zajmu_formular_20210906 (32,1 kB)