Program regenerace městských památkových rezervací | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Program regenerace městských památkových rezervací

Město Kolín, odbor dotací a veřejných zakázek, informuje vlastníky kulturních památek, které se nacházejí na území MPR Kolín o možnosti požádat o finanční příspěvek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2020. Příspěvek je určen výhradně na stavební obnovu a restaurování kulturních památek (zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR) pro zachování kulturního dědictví pro další generace.
25.07.2019 10:14
(Aktualizováno: 25.7.2019 10:14)
Počet zhlédnutí: 1865
PDF E-mail Print

Příspěvek nelze použít na modernizaci objektů - např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizaci, vzduchotechniku, sanitární techniku, výplně otvorů z plastu nebo typu EURO (okna, dveře, výkladce), nástavby a přístavby objektů, provizorní úpravy objektů, jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka, pronájem lešení, protiradonová opatření, hromosvody (pokud nejsou součástí obnov střešní krytiny), izolační střešní fólie, čištění a úklid budov, úpravy veřejných prostranství, úpravy komunikací, terénní úpravy, parkové úpravy zeleně, pořízení stavebně-historického, restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace, stavební/autorský dozor a na kopie sochařský děl.

 

Pro podání žádosti je nutno splnit následující:

1. Objekt je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a nachází se na území MPR Kolín.

2.  Obnova musí probíhat podle zákona číslo 20/1987 Sb. o státní památkové péči a zákona číslo 183/2006 Sb. (stavební zákon), všechny ve znění pozdějších předpisů.

3. Obnova (nebo její etapa) musí být dostatečně připravena tak, aby mohla být provedena v roce 2020.

4. Připravenost akce (vydáno závazného stanoviska orgánu státní památkové péče a datum vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavebních úprav).

5. Akce obnovy musí být doložena rozpočtem.

Dotazník Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace Kolín na rok 2020 je k dispozici na internetových stránkách města Kolín www.mukolin.cz nebo v listinné podobě k osobnímu vyzvednutí na podatelně Městského úřadu Kolín, Karlovo náměstí 78.

Řádně vyplněný dotazník „Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků v rámci programu regenerace pro rok 2020“ odevzdejte osobně na podatelně Městského úřadu Kolín (dotazník adresujte Odboru dotací a veřejných zakázek), nebo zašlete na adresu: Městský úřad Kolín, odbor dotací a veřejných zakázek, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, nejpozději do pondělí 1. 11. 2019 do 13 hodin.

Informace poskytne Mgr. Barbora Vedralová, email: barbora.vedralova@mukolin.cz, telefon 321 748 283.

 

Přílohy:

1. Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků na rok 2020

2. Podmínky pro přiznání příspěvku z programu

3. Hranice městské památkové rezervace

Jana Bradáčová
Dotace

Obrázky

Podmínky poskytnutí příspěvku Hranice MPR Kolín

Přílohy

pruzkum_zajmu_formular_2020 (29,9 kB)