mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

PDF E-mail Print

Správa veřejných pohřebišť

 

Web hřbitova

 

Objednání

 

SMLOUVY - PLATBY

Žadatelem musí být nájemce osobně, k identifikaci předloží svůj průkaz totožnosti

Pokud nájemce zastupuje jiná osoba, musí předložit plnou moc (1)

Plná moc musí být vždy opatřena úředně ověřeným podpisem nájemce.

V případě, kdy si nájemce nárokuje uznání vyplacení nájmu na dobu trvání hřbitova, musí kromě výše uvedeného předložit doklad, kterým byla úhrada nájmu na dobu trvání nájmu provedena. Tento doklad musí obsahovat datum, kdy byla úhrada provedena, výši zaplacené částky, účel platby a hrobové místo, kterého se platba týká.

 

SMLOUVY – PŘEVODY

Za života nájemce / vlastníka hrob. zařízení:

K jednání o převodu se dostaví vždy všichni účastníci, tj. jak stávající nájemce/nájemci HM a vlastník / vlastníci HZ, tak nový nájemce / noví nájemci HM a vlastník / vlastníci HZ.

 

1. Převod vlastnictví HZ a nájmu HM v rodině (předem uhrazené poplatky za nájem se převádí
na nového nájemce)

Všichni účastníci předloží k identifikaci svůj průkaz totožnosti a prohlášení o převodu

  • nájmu hrob. místa a vlastnictví hrob. zařízení (za předpokladu, že nájemcem hrob. místa je vlastník hrob. zařízení) (2)
  • nájmu skříňky v kolumbáriu (3)

Formulář prohlášení se přizpůsobuje vždy konkrétnímu případu, např. pokud nájemce HM není totožný s vlastníkem HZ, nebo nájemce HM či vlastníka HZ zastupuje více osob apod.. Některé situace vyžadují např. pouze převod nájmu HM bez převedení vlastnictví hrobového zařízení a naopak,
případně převod pouze části nájmu či vlastnictví. i v těchto případech je nutné prohlášení přizpůsobit danému problému. Prohlášení  o převodu ve většině případů proto sepisujeme s našimi klienty individuálně při jednání v kanceláři.

Do formuláře je  vždy nutné uvést všechny zúčastněné osoby. V případě, že se některý z účastníků nemůže k jednání o převodu dostavit osobně, je nutné, aby na předloženém formuláři byl zajištěn jeho úředně ověřený podpis.

 

2. Převod nájmu při prodeji hrobového zařízení (předem uhrazené poplatky se nepřevádí na nového nájemce a stávajícímu nájemci se přeplatek nevrací)

Žadatel předloží k identifikaci svůj průkaz totožnosti, a prohlášení o převodu vlastnictví

  • vlastníkem HZ je osoba shodná s nájemcem (4)
  • vlastníkem HZ je osoba odlišná od nájemce (5)

V případě, že vlastníkem hrobového zařízení je jiná osoba než nájemce, k jednání se dostaví rovněž oprávněný nájemce hrobového místa a bude s ním sepsána nová smlouva o nájmu hrobového zařízení s uvedením nového vlastníka HZ.

 

Po smrti nájemce hrob. zařízení / vlastníka hrob. zařízení:

K jednání se dostaví osoba určená dle § 25, odst. 5 zákona č. 193/2017 Sb., na kterou po smrti nájemce přechází nájem hrobového místa a předloží k identifikaci svůj průkaz totožnosti + Usnesení soudu či Sdělení o výsledku dědického řízení s označením hrobového místa, na němž je umístěno hrobové zařízení, které je předmětem dědického řízení.

 

SOUHLASY – OPRAVY HROBOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Kamenickou firmu či zhotovitele si žadatel nejprve sám zvolí a domluví si s ním termín, do kdy bude zhotovitel schopen předat místo po dokončení veškerých prací na dotčeném hrobovém zařízení.

Žadatel předloží k identifikaci svůj průkaz totožnosti a při jednání v kanceláři SVP mu za splnění všech podmínek vyplníme a předáme Žádost – souhlas s opravou hrobového zařízení (za předpokladu, že nájemcem hrob. místa je vlastník hrob. zařízení) (6).

Žadatelem je vždy nájemce hrob. místa a vlastník hrobového zařízení. Pokud jsou zastoupeny více osobami, pak nelze žádnou z těchto osob vynechat. Je-li nájemcem hrob. místa osoba či osoby odlišné od vlastníka / vlastníků hrob. zařízení, s jakýmkoli zásahem do hrobového zařízení musí písemně souhlasit všichni účastníci a formulář souhlasu je nutné přizpůsobit daným podmínkám. Pokud se některá z dotčených osob nemůže jednání v kanceláři SVP osobně zúčastnit, je nutné formulář opatřit jejím úředně ověřeným podpisem.

 

ULOŽENÍ URNY

  • na hrobové místo: žadatel si nejprve sám zvolí pohřební službu, která bude urnu ukládat, a vyřídí s ní všechny formality dle jejích pokynů. Pohřební služba musí předat SVP žádost o otevření hrobu/hrobky k uložení urny, a to nejpozději v době konání schůzky s nájemcem v kanceláři SVP k projednání jeho žádosti o uložení urny
  • do kolumbária ve vlastnictví SVP: urnu uloží SVP, není třeba kontaktovat pohřební službu

Při jednání v kanceláři SVP žadatel předloží k identifikaci svůj průkaz totožnosti a doklad o skutečnosti úmrtí dle § 22, odst. 2 zákona č. 193/2017 (zpravidla úmrtní list) spolu s dokladem o zpopelnění osoby, jejíž ostatky v urně se mají na dané hrobové místo uložit. Za splnění všech zákonných podmínek žadateli vyplníme a předáme Souhlas s uložením urny do hrobu/hrobky (za předpokladu, že nájemcem hrob. místa je vlastník hrob. zařízení) (7) nebo urny do kolumbária (8), případně Souhlas s uložením urny nájemce do hrobu/hrobky (za předpokladu, že nájemcem hrob. místa byl vlastník hrob. zařízení) (9) nebo urny nájemce do kolumbária (10).

Žadatelem je vždy nájemce hrob. místa nebo zřizovatel jeho pohřbu (v případě, kdy je požadováno uložení urny s ostatky zesnulého nájemce) a vlastník hrobového zařízení. Pokud jsou zastoupeny více osobami, pak nelze žádnou z těchto osob vynechat. Je-li nájemcem hrob. místa osoba či osoby odlišné od vlastníka / vlastníků hrob. zařízení, s jakýmkoli zásahem do hrobového zařízení musí písemně souhlasit všichni účastníci a formulář souhlasu je nutné přizpůsobit daným podmínkám. Pokud se některá z dotčených osob nemůže jednání v kanceláři SVP osobně zúčastnit, je nutné formulář opatřit jejím úředně ověřeným podpisem.

 

POHŘBY DO ZEMĚ

Žadatel nejprve sám kontaktuje pohřební službu, která zajistí obřad, a vyřídí s ní všechny potřebné formality dle jejích pokynů. Pohřební služba musí předat SVP žádost o otevření hrobu k uložení pozůstatků, a to nejpozději v době konání schůzky s nájemcem v kanceláři SVP k projednání jeho žádosti o uložení rakve.

Při jednání v kanceláři SVP žadatel předloží k identifikaci svůj průkaz totožnosti. Za splnění všech zákonných podmínek (mj. např. úhrada tlecí doby) žadateli vyplníme a předáme Souhlas s uložením rakve (za předpokladu, že nájemcem hrob. místa je vlastník hrob. zařízení) (11), případně Souhlas s uložením rakve nájemce (za předpokladu, že nájemcem hrob. místa byl vlastník hrob. zařízení) (12).

Žadatelem je vždy nájemce hrob. místa nebo zřizovatel jeho pohřbu (v případě, kdy je požadováno uložení rakve s pozůstatky zesnulého nájemce) a vlastník hrobového zařízení. Pokud jsou zastoupeny více osobami, pak nelze žádnou z těchto osob vynechat. Je-li nájemcem hrob. místa osoba či osoby odlišné od vlastníka / vlastníků hrob. zařízení, s jakýmkoli zásahem do hrobového zařízení musí písemně souhlasit všichni účastníci a formulář souhlasu je nutné přizpůsobit daným podmínkám. Pokud se některá z dotčených osob nemůže jednání v kanceláři SVP osobně zúčastnit, je nutné formulář opatřit jejím úředně ověřeným podpisem.

 

EXHUMACE

Exhumace urny:

  • z hrobového místa: žadatel si nejprve sám zvolí pohřební službu, která bude urnu exhumovat, a vyřídí s ní všechny formality dle jejích pokynů. Pohřební služba musí předat SVP žádost o otevření hrobu/hrobky k exhumaci urny, a to nejpozději v době konání schůzky s nájemcem v kanceláři SVP k projednání jeho žádosti o exhumaci urny
  • z kolumbária ve vlastnictví SVP: urnu ze schránky vyjme SVP, není třeba kontaktovat pohřební službu

Při jednání v kanceláři SVP žadatel předloží k identifikaci svůj průkaz totožnosti, doklad o skutečnosti úmrtí dle § 22, odst. 2 zákona č. 193/2017 (zpravidla úmrtní list) spolu s dokladem o zpopelnění osoby, jejíž ostatky v urně se mají z pohřebiště exhumovat, a souhlas pohřebiště, kam bude exhumovaná urna následně uložena (13). Za splnění všech zákonných podmínek žadateli vyplníme a předáme Souhlas s exhumací urny z hrobu/hrobky (za předpokladu, že nájemcem hrob. místa je vlastník hrob. zařízení) (14) nebo urny z kolumbária (15).

Žadatelem je nájemce hrobového místa za souhlasu osoby blízké zesnulému dle § 114, odst. 1 OZ a vlastníka hrobového zařízení. Pokud jsou zastoupeny více osobami, pak nelze žádnou z těchto osob vynechat. Je-li žadatelem osoba či osoby odlišné od osoby blízké zesnulému dle § 114, odst. 1 OZ a vlastníka / vlastníků hrob. zařízení, s exhumací musí písemně souhlasit všichni účastníci a formulář žádosti je nutné přizpůsobit daným podmínkám. Pokud se některá z dotčených osob nemůže jednání v kanceláři SVP osobně zúčastnit, je nutné formulář opatřit jejím úředně ověřeným podpisem.

 

Exhumace ostatků po tlecí době:

Žadatel nejprve sám kontaktuje pohřební službu, která zajistí exhumaci, a vyřídí s ní všechny potřebné formality dle jejích pokynů. Pohřební služba musí předat SVP žádost o otevření hrobu/hrobky k exhumaci ostatků, a to nejpozději v době konání schůzky s nájemcem v kanceláři SVP k projednání jeho žádosti o exhumaci ostatků.

Při jednání v kanceláři SVP žadatel předloží k identifikaci svůj průkaz totožnosti, doklad o skutečnosti úmrtí dle § 22, odst. 2 zákona č. 193/2017 (zpravidla úmrtní list) osoby, jejíž ostatky se mají z pohřebiště exhumovat, a souhlas pohřebiště, kam budou exhumované ostatky následně uloženy (16). Za splnění všech zákonných podmínek žadateli vyplníme a předáme Souhlas s exhumací ostatků (za předpokladu, že nájemcem hrob. místa je vlastník hrob. zařízení) (17).

Žadatelem je vždy nájemce hrobového místa za souhlasu osoba blízká zesnulému dle § 114, odst. 1 OZ a vlastníka hrobového zařízení. Pokud jsou zastoupeny více osobami, pak nelze žádnou z těchto osob vynechat. Je-li žadatelem osoba či osoby odlišné od osoby blízké zesnulému dle § 114, odst. 1 OZ a vlastníka / vlastníků hrob. zařízení, s exhumací musí písemně souhlasit všichni účastníci a formulář žádosti je nutné přizpůsobit daným podmínkám. Pokud se některá z dotčených osob nemůže jednání v kanceláři SVP osobně zúčastnit, je nutné formulář opatřit jejím úředně ověřeným podpisem.

 


Poslední úprava: 15.01.2021 09:41:50, Petra Kučerová