Ztráta zaměstnání zásadně ovlivní život každého. Jak si v takové situaci počínat? | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Ztráta zaměstnání zásadně ovlivní život každého. Jak si v takové situaci počínat?

Ztráta zaměstnání může vyvolat mnoho nejistoty a strachu z budoucnosti. V posledních měsících se s ní potýká kvůli stále více lidí. V situaci, kdy přijdete o práci, však nemusíte propadat panice. Vše se dá vyřešit lépe s chladnou hlavou.
17.06.2021 07:59
(Aktualizováno: 17.6.2021 07:59)
Počet zhlédnutí: 3334
PDF E-mail Print

CO DĚLAT PŘI ZTRÁTĚ ZAMĚSTNÁNÍ – základní informace

Po ukončení zaměstnání je vhodné zařadit se do evidence Úřadu práce ČR (dále jen „ÚP“) jako uchazeč o zaměstnání a požádat o podporu v nezaměstnanosti, a to ideálně do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání.

Evidence na ÚP není povinnost, avšak jako uchazeč o zaměstnání si nemusíte po dobu evidence platit zdravotní pojištění a tato doba Vám bude částečně započítána jako náhradní doba pojištění do potřebné doby pojištění pro důchod.

K zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání je třeba zaslat žádost o zprostředkování zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti na kontaktní pracoviště ÚP v místě obvyklého pobytu bez ohledu na trvalé bydliště.

Adresu příslušného ÚP včetně úředních hodin naleznete na: https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-2

Žádost/i lze podat:

 • prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky s elektronickým podpisem; pokud nemáte elektronický podpis, mohou být obě vyplněné žádosti zaslány emailem bez elektronického podpisu (naskenované, ofocené s vlastnoručním podpisem) a do 5 kalendářních dnů doplněny (osobně, písemně poštou nebo do schránky ÚP)
 • poštou, případně je lze vhodit vyplněné do schránky umístěné na budově příslušného pracoviště ÚP
 • prostřednictvím podatelny příslušného kontaktního pracoviště ÚP 
 • osobně – ÚP nabízí možnost objednat se na určitý termín

Pokud bude třeba v žádostech něco upravit nebo doplnit, zaměstnanci ÚP žadatele sami zkontaktují prostřednictvím písemné výzvy, telefonicky či emailem.

Tiskopisy jsou ke stažení na https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#oblast-zamestnanosti

Podklady nutné pro zařazení do evidence ÚP ČR

 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) nebo náhradní doklad, kterým se prokáže totožnost a místo trvalého bydliště
 • potvrzení o ukončení pracovněprávního vztahu, případně o náhradní době
 • u absolventů doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání

Podklady nutné pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti

 • evidenční list důchodového pojištění,
 • potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)
 • doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti
 • u osoby samostatně výdělečně činné potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku,
 • potvrzení zaměstnavatele o výši průměrného výdělku

Všechny doklady kromě těch, kterými uchazeč/zájemce prokazuje svou totožnost, je možné doložit dodatečně.

Výše uvedené upravují především následující právní předpisy: zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

 1. Evidence na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání

Kdy se evidovat?

 • v případě zaevidování DO 3 PRACOVNÍCH DNŮ po skončení zaměstnání budete zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání ode dne následujícího po skončení pracovního poměru
 • v jiných případech - do evidence uchazečů o zaměstnání budete zařazeni dnem podání (doručení) žádosti o zprostředkování zaměstnání na pracoviště ÚP

Kdo je plátcem pojistného na zdravotní pojištění v době, po kterou jsem jako uchazeč o zaměstnání v evidenci ÚP?

 • stát

Kdy se započítává doba evidence na ÚP jako náhradní doba důchodového pojištění?

 • započítává se doba, kdy Vám náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci
 • doba, kdy není pobírána podpora v nezaměstnanosti, se započte maximálně v rozsahu 3 let, přičemž do 55 let se započítává maximálně 1 rok
 1. Podpora v nezaměstnanosti

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti?

 • občan s bydlištěm na území ČR, který:
  • byl zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání a požádal příslušné kontaktní pracoviště ÚP o poskytnutí podpory
  • v posledních dvou letech získal alespoň 12 měsíců důchodového pojištění (započítává se i náhradní doba zaměstnání)
  • není ve starobním důchodu
  • splnil další zákonné podmínky

Jaká je délka podpory v nezaměstnanosti?

 • u žadatelů do 50 let věku – 5 měsíců,
 • u žadatelů mezi 50 a 55 lety věku – 8 měsíců
 • u žadatelů nad 55 let věku – 11 měsíců

Jaká je výše podpory v nezaměstnanosti?

Na přiznání/nepřiznání podpory v nezaměstnanosti a na její výši má vliv způsob ukončení pracovního poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Skončení pracovního poměru

Podpora v nezaměstnanosti

výpověď ze strany zaměstnavatele (např. z důvodů organizačních, zdravotních, pokud zaměstnanec nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro řádný výkon této práce či při odvádění neuspokojivých pracovních výsledků); ukončení zaměstnání z vážných důvodů)

 • v prvních dvou měsících 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku
 • v dalších dvou měsících 50 % průměrného měsíčního čistého výdělku
 • a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku

 

ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance nebo dohodou bez vážného důvodu

 •  45 % průměrného měsíčního čistého výdělku

 

ukončení pracovního poměru pro zvlášť hrubé porušení pracovních povinností (ať výpovědí, nebo okamžitým zrušením) v období šesti měsíců před zařazením do evidence úřadu práce

 • nárok na podporu v nezaměstnanosti nevznikne

 

 1. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín (poskytnutí základního poradenství v této oblasti);Kontaktní Call centrum Úřadu práce ČR: 800 779 900; dotazy je možné posílat také elektronicky na e-mail: kontaktni.centrum@mpsv.cz nebo callcentrum@mpsv.czNa koho se mohu obrátit?
 • osobně na adrese: Karlovo náměstí 45, Kolín (budova B, II. patro) – po, st od 8:00 – 17:00;
 • telefonicky – Linka sociální pomoci/poradenství: +421 721 952 438 (sociální poradenství – po – čt 8:00 – 15:00, pá 8:00 – 13:00)
 1. Více informací naleznete zde:

Úřad práce ČR: www.uradprace.cz ; https://www.uradprace.cz/co-delat-pri-ztrate-zamestnani

Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Kolín: https://www.uradprace.cz/kolin; tel. +420 950 129 111; e-mail: podatelna.ko@uradprace.cz

Seznam kontaktních pracovišť Úřadu práce v celé republice: https://www.uradprace.cz/web/cz/kontaktni-pracoviste-1

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz

 1. Shrnutí
 • je třeba aktivně hledat zaměstnání, spolupracovat s agenturami práce, aj.
 • je třeba provést evidenci na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, pokud není navazující zaměstnání, a to bez odkladu nejdéle do 3 pracovních dnů (kontakty, úřední hodiny - https://www.uradprace.cz/kolin)
 • evidence jako uchazeč o zaměstnání je realizována prostřednictvím podání žádosti dané osoby: https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#oblast-zamestnanosti
 • evidence jako uchazeč o zaměstnání řeší platbu zdravotního pojištění a alespoň určitou započitatelnost do pojištění důchodového; neprovedení evidence může znamenat vznik dluhu na zdravotním pojištění
 • v rámci evidence je možnost požádat také o podporu v nezaměstnanosti (evidována osoba může být i bez nároku na tuto dávku)
 • kompetentním v oblasti evidence uchazeče o zaměstnání a v rámci posouzení a výplaty podpory v nezaměstnanosti je místně příslušný ÚP
MěÚ Kolín
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Obrázky

ztráta zaměstnání

Přílohy

Ztráta zaměstnání_text (218,3 kB)