mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

PDF E-mail Print

Město Kolín
Pravidla pro udělování Ceny města Kolína

 

I.

Úvodní ustanovení

1. V souladu s ustanovením § 36 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) město Kolín uděluje cenu města s názvem Cena města Kolína (dále jen „cena města“).

2. Udělovat či odnímat cenu města přísluší dle § 84 odst. 2 písm. s) zákona o obcích pouze Zastupitelstvu města Kolína (dále jen „zastupitelstvo města“).

3. Tato pravidla upravují závazný postup orgánů města Kolína při udělování ceny města.

 

 II.

Udělování ceny města

1. Cena města se uděluje za účelem ocenění mimořádných počinů ve všech oblastech společenského života města, které významně přispěly k jeho rozvoji a šíření jeho dobrého jména, jakož i k ocenění mimořádných projevů odvahy při záchraně lidských životů. Jedná se zejména o ocenění v těchto oblastech:

 • vědecká činnost
 • výtvarné umění a architektura
 • literární činnost
 • publicistika, žurnalistika
 • výchova a vzdělávání
 • dramatická činnost
 • podnikání (hospodářský rozvoj) 
 • péče o životní prostředí
 • veřejně prospěšná činnost
 • vykonání hrdinského činu
 • záchrana lidských životů apod.

2. Cena města může být udělena jednou ročně, zpravidla za uplynulý kalendářní rok. Cena města může být udělena i jako ocenění několikaleté činnosti v určité oblasti společenského života. Cena města nemusí být udělena, nebude-li nalezen vhodný kandidát. Naopak je možné udělit více ocenění v témže roce.

3. Oceněna může být fyzická osoba, právnická osoba či kolektiv osob bez právní subjektivity, které mají trvalé bydliště či sídlo na území města. Výjimečně může být cena města udělena i osobám, které podmínku  pobytu či sídla v době udílení ceny města nesplňují, vždy se však musí jednat o osoby, které ve městě působily, žily nebo se zde narodily.

4. Ve výjimečných a odůvodněných případech může být k ocenění in memoriam navržena již nežijící osoba, která v průběhu svého života splnila podmínky dle odst. 3 (tj. podmínka narození, pobytu či působnosti ve městě).

5. Cena města pro osoby oceněné dle odst. 3 představuje pamětní list, upomínkové dílo se znakem města a peněžní dar ve výši 10 000,- Kč.

6. Cena města pro osoby oceněné dle odst. 4 představuje pamětní list a upomínkové dílo se znakem města.

7. Každá osoba může být oceněna jen jednou.

 

 III.

Postup pro předložení návrhu na ocenění

1. Informace o možnosti podávat návrhy na udělení ceny města budou zveřejněny ve Zpravodaji města Kolína, na webových stránkách města Kolína a v dalších regionálních médiích.

2. Návrh na udělení ceny města může předložit občan s trvalým pobytem na území města, právnická osoba či kolektiv osob se sídlem na území města, a to písemně nejpozději do 31. ledna.

3. Písemné návrhy na ocenění přijímá Oddělení marketingu a propagace Městského úřadu Kolín prostřednictvím podatelny. Za správnost údajů odpovídá navrhovatel.

4. Písemný návrh na ocenění musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul navrhovaného kandidáta nebo název právnické osoby či kolektivu
 • adresu bydliště nebo sídla navrhovaného kandidáta
 • datum narození kandidáta (u fyzických osob) nebo identifikační číslo kandidáta (u právnických osob)
 • obor činnosti a stručné zdůvodnění nominace (popis přínosu pro město Kolín)
 • příjmení, jméno a podpis navrhovatele, kontakt (e-mail, telefon, adresa navrhovatele)

Všechny údaje obsažené v podání jsou považovány za důvěrné – zák. č. 101/2000, o ochraně osobních údajů.

5. Pokud kandidátovi nebude ocenění uděleno, je možná opakovaná nominace.

6. K projednání návrhů zřizuje Rada města Kolína pracovní skupinu pro udělování Ceny města Kolína. Její složení schvaluje Rada města Kolína.

7. Do 28. února se na vyzvání Oddělení marketingu a propagace MěÚ Kolín sejde pracovní skupina pro udělování Ceny města Kolína, která se při svém jednání a rozhodování řídí těmito pravidly schválenými zastupitelstvem města. Pracovní skupina zhodnotí předložené návrhy na udělení ceny města, zpracuje zprávu o hodnocení a ve formě protokolu předloží Radě města Kolína k projednání. Rada města stanoviska posoudí a předloží konečný návrh nejbližšímu zasedání zastupitelstva města.

8. Udělení ceny města schvaluje v případě nominace vhodného kandidáta zastupitelstvo města na návrh Rady města Kolína do 31. března.

  

IV.

Předávání ceny města

1. Udělování ceny města je veřejné a probíhá při slavnostní příležitosti hodné tohoto aktu.

2. Cenu města předává jménem zastupitelstva města starosta nebo jím pověřený místostarosta. Součástí předání ceny města je zápis do „Pamětní knihy města Kolína“.

3. V případě úmrtí osoby schválené zastupitelstvem města pro ocenění bude cena města udělena in memoriam a předána osobě blízké.

4. Cena města udělená in memoriam dle čl. II, odst. 4, bude předána osobě blízké. V případě, že osoba blízká nebude dohledána, bude takto udělená cena vhodným způsobem vyhlášena.

  

V.

Odnětí ceny města

Zastupitelstvo města Kolína může odejmout cenu města, jestliže se vyznamenaná osoba stala nehodnou tohoto ocenění nebo pokud byly zjištěny takové skutečnosti, na základě kterých by, pokud by byly známy před oceněním, k udělení ceny města nedošlo.

  

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato pravidla pro udělování ceny města byla schválena zastupitelstvem města dne 30. ledna 2012 usnesením č. 147/2012 a nabývají účinnosti dnem schválení.

2. Tato pravidla pro udělování ceny města byla zastupitelstvem města dne 29. listopadu 2012 usnesením č. 203/2012 změněna. Změněná pravidla nabývají účinnosti dnem schválení změn.

3. Tato pravidla pro udělování ceny města byla zastupitelstvem města dne 9. listopadu 2015 usnesením č. 163/2015 změněna. Změněná pravidla nabývají účinnosti dnem schválení změn.

4. Usnesení zastupitelstva města o udělení ceny města bude vyhlášeno obvyklým způsobem a ve sdělovacích prostředcích.

  

 

Mgr. Bc. Vít Rakušan 

starosta

 

 

 


Poslední úprava: 04.02.2016 09:46:50, Gabriela Malá

Attachments

Pravidla Ceny města Kolína_aktual (36,2 kB) Cena_mesta_nominace_new (33,5 kB) Laureáti Ceny města Kolína (540,0 kB)