mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

PDF E-mail Print

Zásady pro vydávání Zpravodaje města Kolína   

 

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Zásady upravují vydávání Zpravodaje města Kolína (dále jen "Zpravodaj") zejména z hlediska tematického zaměření, obsahové náplně Zpravodaje, přípravy a distribuce jednotlivých vydání Zpravodaje.

2. Stanovují úkoly, kompetence a povinnosti redakční rady a šéfredaktora, specifikují pravidla pro uveřejňování příspěvků a rovněž způsob financování a uveřejňování inzerce.

3. Zásady jsou závazné pro všechny orgány státní správy a samosprávy města Kolína a Městského úřadu Kolín a pro všechny další autory z řad veřejnosti.

 

Článek 2
Základní ustanovení

1. Vydavatelem Zpravodaje je město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 (dále jen město).

2. Zpravodaj je registrován u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem E 10647.

3. Vydávání Zpravodaje řídí redakční rada (čl. 5).

4. Zpravodaj vychází zpravidla jednou měsíčně, s výjimkou hlavních prázdnin, kdy vychází dvojčíslo červenec–srpen.

5. Zpravodaj je distribuován bezplatně do všech domácností v katastru města Kolína.

6. Harmonogram vydání Zpravodaje stanovuje redakční rada.

 

Článek 3
Tematické zaměření, obsah a příprava vydání Zpravodaje

1. Město Kolín vydává Zpravodaj s cílem poskytnout obyvatelům města objektivní informace týkající se společenského, hospodářského, kulturního a dalšího dění ve městě. Ve Zpravodaji nejsou zveřejňovány příspěvky týkající se činnosti politických stran a hnutí včetně placené inzerce k volbám.

2. Pro naplnění účelu dle odstavce 1 jsou ve Zpravodaji zveřejňovány zejména:

 • informace o činnosti místní správy,
 • informace o činnosti úřadu města,
 • sdělení a informace z dění ve městě,
 • názory členů zastupitelstva města na řešení aktuálních problémů ve městě Kolín,
 • informace organizací zřizovaných městem a jiných významných institucí,
 • názory občanů týkající se dění ve městě (dále jen „příspěvky“),inzerce.

3. Příspěvky jsou ve Zpravodaji zveřejňovány formou:       

 • pravidelných rubrik,
 • samostatných článků, inzerátů (čl. 4).

4. Příspěvky uveřejněné ve Zpravodaji nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se nevracejí.

5. Pro zveřejňování příspěvků byla redakční radou stanovena závazná Pravidla (viz Příloha č. 1).

6. Zveřejněny jsou příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky jednotlivých vydání Zpravodaje. Pokud jejich rozsah přesahuje možnosti daného vydání, navrhne šéfredaktor podle stanovených priorit výběr příspěvků ke zveřejnění.

 

Článek 4
Inzerce

1. Inzerce je ve Zpravodaji zveřejňována zpravidla za úplatu. Výši úhrady za inzerci stanoví Rada města Kolína (Ceník inzerce Zpravodaje města Kolína – viz Příloha č. 2).

2. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně platných předpisů.

 

Článek 5
Redakční rada Zpravodaje

1. Rada města Kolína zřizuje redakční radu Zpravodaje města Kolína (dále jen „redakční rada“).

2. Redakční rada je devítičlenná. Rada města Kolína jmenuje předsedu redakční rady, jeho zástupce a členy. Předseda redakční radu řídí a je za její činnost odpovědný. V případě nepřítomnosti předsedy řídí redakční radu jeho zástupce.

3. Redakční rada:

 • schvaluje tematický obsah a grafickou úpravu Zpravodaje,
 • schvaluje konkrétní obsah a úpravu jednotlivých vydání Zpravodaje,
 • projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu a grafické úpravy Zpravodaje,
 • stanovuje termíny uzávěrek a vydávání Zpravodaje.

4. Redakční rada rozhoduje na jednáních redakční rady (dále jen "jednání"). Z jednání redakční rady se vyhotovuje zápis. Byla-li redakční rada řádně svolána a není usnášeníschopná, plní pravomoci při schvalování obsahu Zpravodaje z důvodu zamezení prodlení vedení úřadu města.

 

Článek 6
Šéfredaktor

1. Funkci šéfredaktora plní zaměstnanec města Kolína zařazený do organizační struktury Městského úřadu Kolín.

2. Šéfredaktor vedle povinností vyplývajících z obecně platných předpisů zajišťuje následující úkony:

 • zajišťuje náplň pravidelných rubrik a dalších příspěvků, ve spolupráci s členy redakce shromažďuje příspěvky určené ke zveřejnění, administruje inzerci,
 • odpovídá za odborné a bezchybné zpracování Zpravodaje, podklady pro tisk předkládá k závěrečné jazykové korektuře,
 • zpracovává Zpravodaj do konečné podoby pro tisk,
 • odpovídá za včasné předání předlohy Zpravodaje do tisku,
 • účastní se jednání redakční rady s hlasem poradním,
 • vyhotovuje zápis z jednání redakční rady.

3. Šéfredaktor se může z důvodu operativnosti obrátit na redakční radu i prostřednictvím e-mailu či telefonicky.

 

Článek 7
Financování zpravodaje

1. Náklady na vydávání Zpravodaje, zejména náklady na tisk a distribuci Zpravodaje, jsou hrazeny z rozpočtu města.

2. Platby za zveřejnění inzerátů ve Zpravodaji jsou příjmem do rozpočtu města Kolína.

 

Článek 8

Závěrečné ustanovení

1. Tyto zásady ruší platnost schválených Zásad pro vydávání Zpravodaje města Kolína pod usnesením č. 1659 Radou města Kolína ze dne 18. 5. 2009.

2. Tyto zásady byly schváleny na jednání Rady města Kolína dne 8. 2. 2021 usnesením č. 3384/90/RM/2021. 


Poslední úprava: 11.02.2021 12:30:41, Gabriela Malá

Attachments

Zasady_pro_vydavani_ Zpravodaje_mesta_Kolina_2021 (182,6 kB) Zasady_Priloha1_Pravidla_pro_uverejnovani_prispevku (162,9 kB) Zasady_Priloha2_Cenik_inzerce_10.02.2021 (232,2 kB)