Blokové čištění | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Blokové čištění


Information

Blokové čištění komunikací v Kolíně

Blokové čištění je vždy doprovázeno místní úpravou silničního provozu a stání na komunikacích s přenosným dopravním značením, které je instalováno v předstihu minimálně 7 dní před termínem blokového čištění.  Začátek čištění je stanoven od konce nočního klidu. Odstraňování překážek při blokovém čištění (odtah automobilů) je stanoven od 8:00 hodin.

Efektivnost čištění je závislá na respektování legislativních ustanovení vlastníky vozidel tak, jak to ukládá §19a, §19b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Obecné informace

Odbor správy městského majetku zastupuje vlastníka pozemních komunikací, čímž se administrativně podílí na činnosti blokového čištění ulic. Tato služba je velmi přínosná z důvodu pravidelného čištění komunikací včetně chodníků, a dešťových vpustí. Na tuto službu je veřejnou soutěží vybrána odtahová společnost. Té v momentě odtahu musí město Kolín zaplatit soutěží specifikovanou částku dle provedeného úkonu, a až posléze ji město přefakturována na konkrétního provozovatele vozidla, který nerespektoval termín provedení blokového čištění a umístěné dopravní značení. Vždy je snaha, aby v ideálním případě nedošlo k žádnému odtahu. Z tohoto důvodu je zavedeno hned několik podpůrných opatření. Každoročně je přehled blokového čištění umístěn na úřední desce města Kolína, tento přehled blokového čištění je k dispozici i v aplikaci Kolín v mobilu, kde si můžete nastavit notifikaci s připomenutím konaného blokového čištění právě ve vaší ulici. Samotný začátek odtahů je naplánován až od 8 hod., abychom docílili možnosti pohodlného přesunu vozidla. Samotné dopravní značení se ze zákona umísťuje minimálně 7 dní před činností blokového čištění.

Odtah vozidel

Nařízení odtahu motorového vozidla rozhodne vlastník komunikace, strážník Městské policie Kolín nebo policista ČR.

Při odtazích vozidel dle § 19b odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění v rámci blokového čištění budou výše zmíněné osoby postupovat podle dvou níže uvedených variant. Výběr vhodné varianty nebo jejich kombinace se bude odvíjet od aktuální situace na předmětné komunikaci.

  1. Vozidlo se odtáhne a odstaví se na jiné vhodné místo (do vedlejší ulice, na přestupní nebo odtahovou plochu), odtud se bude vracet zpět na stejné místo, odkud bylo odstraněno tzv. 2x dokončený odtah,
  2. vozidlo se přemístí na vhodné místo v bezprostředním okolí, z kterého bude snadno viditelné, přesun vozidla tzv. 1x dokončený odtah,
  3. pokud majitel vozu dorazí v průběhu odtahu, jedná se o tzv. započatý odtah.

Cena za 1 dokončený odtah je ve výši 2 500 Kč vč. DPH, cena dvou dokončených odtahů je ve výši 3 700 Kč vč. DPH, započatý odtah činí 1 900 Kč vč. DPH.

Faktura za odtah vozidla je zasílána provozovateli motorového vozidla na adresu trvalého bydliště, pokud není požádáno jinak.

Plán blokového čištění

Odbor správy městského majetku Kolín si vyhrazuje právo změn, případně doplnění nebo vynechání termínů blokového čištění. Aktuální verzi plánu blokového čištění, lze najít na úřední desce, na webových stránkách města a také v aplikaci Kolín v mobilu.

Aplikace Kolín v mobilu

Město Kolín zajišťuje prostřednictvím aplikace Kolín v mobilu usnadnění orientace a informovanosti občanů při provádění blokového čištění ulic, kde v sekci blokové čištění naleznete plán blokového čištění na celý rok.

Upozornění

Porušení výše a níže citovaných právních předpisů může mít za následek postih v souladu s výše uvedenou legislativou. Řidič resp. vlastník vozidla se při nerespektování dopravního značení vystavuje riziku sankcí ze strany městské policie, dále pak riziku odtažení vozidla na svoje náklady.

V rámci blokového čištění bude probíhat čištění přilehlých ploch (silničních, vegetace a chodníků) přičemž ten, kdo vozidlo ponechá stát v ploše silniční vegetace, dopouští se porušení §27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

Ve druhé polovině roku je snaha blokové čištění směřovat do období zvýšeného spadu listí a to tak, aby s posledními bloky bylo možno i ukončit podzimní výhrab a čištění komunikačních ploch od listí.

Tuto agendu má na starost referentka Ing. Markéta Divišová. Veškeré dotazy ohledně blokového čištění Vám rádi zodpovíme na odboru správy majetku města Kolína tel.: +420 321 748 238, marketa.divisova@mukolin.cz.

Nezařazené komunikace

Některé komunikace nejsou do plánu blokového čištění města Kolína zařazeny. Jedná se o komunikace, které jsou méně dopravně významné, s nižší intenzitou dopravní zátěže. Údržba těchto komunikací probíhá celoročně strojním čištěním bez nutnosti umístění přenosného dopravního značení. Dále zde nejsou zařazeny ulice, které nejsou v majetku města Kolína.

Legislativa

  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Contacts


Events

Images

RSS

Plán blokového čištění ulic v Kolíně na rok 2022

02.03.2022 09:53Aktualizováno

10blok_cisteni.jpg Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit, že od 14. března započne blokové čištění komunikací dle aktuálně platného harmonogramu na rok 2022.

Karanténa v době blokového čištění 2021

01.04.2021 10:28Aktualizováno

37blok_cisteni.jpg Nařízená karanténa v době blokového čištění ulic, které probíhá dle plánu od 15.03.2021 do 26.11.2021 vyvěšeném na úřední desce, na webu města Kolína, nebo v aplikaci Kolín v mobilu, bude řešena následujícím způsobem.

< 1 >