mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

PDF E-mail Print

Posouzení shody o přístupnosti webu

1
Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení musí mít svou textovou alternativu.
P
Splňuje
2
Multimediální prvky nesoucí významové sdělení jsou doplněny textovými titulky, pokud nejsou jen alternativou k existujícímu textovému obsahu.
P
Splňuje
3
Pokud to charakter webových stránek nevylučuje, informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, cookies a jiných doplňků na straně uživatele, musí být dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků a stránky musí být standardně ovladatelné. V opačném případě sdělí orgán veřejné správy tyto informace jiným způsobem.
PP
Splňuje
4
Informace sdělované vizuální podobou webových stránek, tvary jednotlivých prvků, jejich velikostí, pořadím nebo umístěním musí být dostupné i v případě, že uživatel nemůže tyto aspekty vnímat.
P
Splňuje
5
Informace sdělované barvou jsou dostupné i bez barevného rozlišení.
P
Splňuje
6
Barvy popředí a pozadí textu (nebo textu v obrázku) musí být  vůči sobě dostatečně kontrastní, jestliže text nese významové sdělení.
P
Splňuje
7
Velikost písma musí být možné zvětšit alespoň na 200 % a zmenšit alespoň na 50 %  původní hodnoty pomocí standardních funkcí prohlížeče. Při takové změně velikosti nesmí docházet ke ztrátě obsahu nebo funkcionality.
P
Splňuje s výhradou
8
Obsah ani kód webové stránky nesmí předpokládat ani vyžadovat konkrétní výstupní či ovládací zařízení.
P
Splňuje
9
Obsah ani kód webové stránky nesmí předpokládat ani vyžadovat konkrétní způsob použití ani konkrétní programové vybavení. Pokud je předpokládáno či vyžadováno konkrétní programové vybavení, může to být pouze z důvodu technické nerealizovatelnosti přizpůsobení obsahu a kódu webové stránky všem programovým vybavením.
PP
Splňuje
10
Načtení nové webové stránky či přesměrování musí být možné jen po aktivaci odkazu nebo po odeslání formuláře.
P
Splňuje
11
Načtení nové webové stránky do nového okna prohlížeče musí být možné jen v odůvodněných případech a uživatel na to musí být předem upozorněn.
P
Splňuje
12
Na webové stránce nesmí docházet rychleji než třikrát za sekundu k výrazným změnám barevnosti, jasu, velikosti nebo umístění prvku.
P
Splňuje
13
Zvuk, který zní na webové stránce déle než tři sekundy, musí být možné na této webové stránce vypnout nebo upravit jeho hlasitost.
P
- nevyskytuje se -
14
Časový limit pro práci s webovou stránkou musí být dostatečný. Pokud to nevylučuje charakter webové stránky, může uživatel časový limit prodloužit nebo vypnout.
PP
Splňuje
15
Webové stránky musí sdělovat informace jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou, pokud to charakter webové stránky nevylučuje.
PP
Splňuje
16
Rozsáhlé obsahové bloky jsou rozděleny do menších, výstižně nadepsaných celků.
P
Splňuje s výhradou
17
Bloky obsahu, které se opakují na více webových stránkách daného orgánu veřejné správy, je možné přeskočit. Pokud webové stránky nemají velký rozsah, nemusí být zajištěno přeskočení opakujících se bloků obsahu.
PP
Splňuje
18
Navigace musí být srozumitelná a konzistentní a na všech webových stránkách orgánu veřejné správy obdobná. Od ostatního obsahu webové stránky musí být zřetelně oddělena.
P
Splňuje
19
Každá webová stránka (kromě úvodní webové stránky) musí obsahovat odkaz na vyšší úroveň v hierarchii webových stránek a odkaz na úvodní webovou stránku.
P
Splňuje
20
Pokud se jedná o rozsáhlejší webové stránky, musí být kromě navigace k dispozici rovněž vyhledávání nebo odkaz na mapu webových stránek. Odkaz na mapu webových stránek nebo vyhledávací formulář musí být k dispozici na každé webové stránce.
PP
Splňuje
21
Každá webová stránka musí mít výstižný název odpovídající jejímu obsahu.
P
Splňuje
22
Každý formulářový prvek musí mít popisek vystihující požadovaný obsah.
P
Splňuje
23
Pokud uživatel učiní chybu při vyplňování webového formuláře, musí být k dispozici informace o tom, ve které položce je chyba. Pokud to charakter webového formuláře nevylučuje, musí být k dispozici rovněž informace, jak tuto chybu odstranit.
PP
Splňuje
24
Text odkazu nebo jeho přímo související text musí výstižně popisovat cíl odkazu. Jestliže odkaz vede na jiný typ souboru, než je webová stránka, musí být odkaz doplněn sdělením o typu, případně o velikosti tohoto souboru.
P
Splňuje
25
Každý rám musí mít vhodné jméno či popis vyjadřující jeho smysl a funkčnost.
P
- nevyskytuje se -
26
Sémantické značky, které jsou použity pro formátování obsahu, musí být použity ve zdrojovém kódu tak, aby odpovídaly významu obsahu.
P
Splňuje
27
Prvky značkovacího jazyka, které jsou párové, musí mít vždy uvedenu počáteční a koncovou značku. Značky musí být správně zanořeny a nesmí docházet k jejich křížení.
P
Splňuje
28
Ve zdrojovém kódu musí být určen hlavní jazyk obsahu webové stránky.
P
Splňuje
29
Prvky tvořící nadpisy a seznamy musí být korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu a musí být výstižné.
P
Splňuje
30
Je-li tabulka použita pro zobrazení tabulkových dat, musí obsahovat značky pro záhlaví řádků nebo sloupců.
P
Splňuje
31
Obsah všech tabulek musí dávat smysl čtený po řádcích zleva doprava.
P
Splňuje
32
Každá webová stránka musí vždy obsahovat prohlášení o tom, že forma uveřejnění informací je v souladu s touto vyhláškou (prohlášení o přístupnosti) nebo odkaz na toto prohlášení.
P
Splňuje

P - povinné pravidlo

PP - podmíněně povinné pravidlo

Posouzení shody webu podle metodik Blind Friendly Web verze 2.3

Pravidla s nejvyšší prioritou
1 Grafické objekty, které slouží k ovládání stránky, mají definovanou textovou alternativu. Splňuje
2 Informace, sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, obrázků a jiných doplňků na straně uživatele jsou dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků. Splňuje
3 Všechny tabulky dávají smysl čtené po řádcích. Splňuje
4 Klikací mapy jsou vytvořeny tak, že jsou přístupné pro zrakově postižené. Splňuje
5 Obsah WWW stránky se mění, jen když uživatel aktivuje nějaký prvek. Splňuje
6 Rámy jsou vytvořeny tak, že jsou přístupné pro zrakově postižené. - nevyskytuje se -
7 Označení každého odkazu výstižně popisuje jeho cíl i bez okolního kontextu. Splňuje
8 Informace sdělované barvou jsou dostupné i bez barevného rozlišení. Splňuje
9 Barvy popředí a pozadí jsou dostatečně kontrastní. Na pozadí není použit vzorek, který snižuje čitelnost. Splňuje
10 Předpisy určující velikost písma nepoužívají absolutní jednotky. Splňuje
11 Kód webových stránek odpovídá nějaké zveřejněné finální specifikaci jazyka HTML či XHTML. Neobsahuje syntaktické chyby, které je správce webových stránek schopen odstranit. Splňuje
12 Na webové stránce nebliká nic rychleji než jednou za sekundu. Splňuje
13 Prvky tvořící nadpisy a seznamy jsou korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu. Prvky, které netvoří nadpisy či seznamy, naopak ve zdrojovém kódu takto vyznačeny nejsou. Splňuje
14 Každý formulářový prvek má přiřazen výstižný nadpis. Splňuje
Pravidla se střední prioritou
1 Všechny netextové prvky nesoucí významové sdělení mají textovou alternativu. Splňuje
2 Webová stránka uvádí své hlavní sdělení na svém začátku. Splňuje
3 Každá webová stránka má smysluplný název, vystihující její obsah. Splňuje
4 Uživatel je předem jasně upozorněn, když odkaz vede na obsah jiného typu, než je webová stránka. Takový odkaz je doplněn sdělením o typu a velikosti cílového souboru. Splňuje
5 Nová okna se otevírají jen v odůvodněných případech a uživatel je na to předem upozorněn. Splňuje
Pravidla s nejnižší prioritou
1 Důležité navigační prvky mají přiřazenu horkou klávesu. Splňuje
2 Dokumenty, které jsou na webu v jiných formátech než HTML, jsou přístupné i v tomto formátu. Splňuje
3 Tabulky jsou zrakově postiženým lépe zpřístupněny. Splňuje
4 ASCII art, zkratky a smajlíky jsou zrakově postiženým zpřístupněny. - nevyskytuje se -
5 Z každé stránky webu vede odkaz na prohlášení, vymezující míru přístupnosti Splňuje
6 V textu je vyznačena změna použitého jazyka. Splňuje

Na uvedení do souladu se zákonem o přístupnosti se aktuálně pracuje s předpokladem splnění podmínek během roku 2022.  


Poslední úprava: 15.02.2022 11:00:22, Petra Kučerová