Zvláštní užívání místních a veřejně přístupných účelových komunikací | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zvláštní užívání místních a veřejně přístupných účelových komunikací


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
  -
 2. Kód
  -
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Zvláštní užívání místních a veřejně přístupných účelových komunikací
 4. Základní informace k životní situaci
  Povolení pro umístění kontejneru, lešení, materiálu, reklamních zařízení (tabule typu „A“) a poutačů, prodejních stánků a předzahrádek, zřizování vyhrazeného parkování i parkování pro držitele průkazu ZTP, pořádání kulturních, reklamních, sportovních a jiných akcí, a pro provádění stavebních prací (výkop, protlak) v tělesech místních komunikací (vozovka, chodník) podléhá rozhodnutí silničního správního úřadu – MěÚ Kolín, odboru dopravy.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žadatel (zhotovitel) – např. stavební firma, která bude provádět stavební práce v tělese MK, majitel nemovitosti, u které bude umístěno lešení či kontejner, provozovatel stánku či předzahrádky, majitel reklamního zařízení, držitel ZTP, který žádá o vyhr. park. místo apod.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žádost o povolení zvláštního užívání je třeba podat v dostatečném časovém předstihu (30 dní). K žádosti je třeba doplnit vyjádření správce komunikace AVE Kolín, s.r.o., vyjádření Policie ČR OR-DI Kolín a situační plánek s vyznačením zásahu do tělesa MK
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podání žádosti o povolení zvláštního užívání MK v podatelně MěÚ Kolín nebo přímo na OD
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  MěÚ Kolín – odbor dopravy, ul. Na Valech 72, 280 02 Kolín I – 1. patro
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Na Valech 72, Kolín
  S kým: příslušný referent
  Kdy: úřední hodiny 
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  OP, živnostenský list (koncesní listina), průkaz ZTP (při žádosti o vyhr. park. místo pro držitele ZTP), situační plánek, příp. PD
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formuláře žádostí o povolení zvláštního užívání - viz přílohy
  Tištěné formuláře jsou k dispozici v odboru dopravy MěÚ Kolín
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání se hradí správní poplatek dle pol. 36 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, který musí být uhrazen před vydáním rozhodnutí (10 dní a na dobu kratší než 10 dní-100 Kč, 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců - 500 Kč,  delší než 6 měsíců - 1000 Kč). Úhradu lze provést v pokladně OD MěÚ Kolín – přízemí. Užívání veřejného prostranství podléhá také místnímu poplatku v souladu s vyhláškou č. 1/2018 o místních poplatcích, který vyměřuje odbor správy majetku MěÚ Kolín na základě rozhodnutí o povolení zvláštního užívání MK.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  30 dní
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Správce komunikace AVE Kolín, s.r.o. a Policie ČR KŘP Stř. kraje - DI Kolín
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Ohlášení stavby obecnímu stavebnímu úřadu dle § 104 odst. 2 psím. o) Stavebního zákona v platném znění, stavební povolení nebo územní souhlas, vydané MěÚ Kolín – odborem výstavby – Stavebním úřadem.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Webové stránky MěÚ Kolín pro stažení formuláře žádosti
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, a vyhláška 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
 18. Jaké jsou související předpisy
  Vyhláška města Kolín č. 1/2018 o místních poplatcích
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí o povolení zvláštního užívání MK lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení účastníku řízení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, OD, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov podáním učiněným u zdejšího OD MěÚ Kolín.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Při zjištění porušení povinností stanovených výše uvedeným zákonem může být silničním správním úřadem písemně uložen způsob a lhůta k odstranění těchto nedostatků, při zahájení správního řízení ve věci řešení přestupku či správního deliktu dle uvedeného zákona může být uložena pokuta až do výše 500 tis. Kč.
 21. Nejčastější dotazy
  -
 22. Další informace
  -
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Dodatečné povolení zvláštního užívání místní komunikace
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  OD MěÚ Kolín – oddělení komunikací, silničního hospodářství a speciální stavební úřad
 26. Kontaktní osoba
  kontaktní telefon: 321 748 107, 144, 181, 304
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  14.8.2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  14.8.2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  neurčeno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -
zadost_stanek (29,5 kB) žádost o povolení vyhrazeného parkování (31 kB) žádost o povolení vyhrazeného parkování (42,4 kB) zadost_rest_zahradka (31,5 kB) zadost_kulturni_akce (32,5 kB) zadost_reklama (32,5 kB) zadost_material (33,5 kB) zadost_stavebni_prace (35 kB) zadost_kulturni_akce (27,5 kB) zadost_material (32,5 kB) zadost_stavebni_prace (27,4 kB)