Vyřazení silničního vozidla z provozu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Vyřazení silničního vozidla z provozu


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Vyřazení silničního vozidla z provozu
 4. Základní informace k životní situaci
  Tato situace se týká registrace vozidla, jeho provozování, případně nakládání s ním. O vyřazení silničního vozidla z provozu (dříve „dočasné vyřazení vozidla“), může vlastník nebo provozovatel vozidla požádat, nechce-li vozidlo z nějakého důvodu delší dobu provozovat (například sezónní provoz, dlouhodobá oprava, atd.).
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Fyzická nebo právnická osoba, popř. zmocněnec.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Na odboru dopravy podat žádost o vyřazení vozidla z provozu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Odbor dopravy – MěÚ Kolín
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Na Valech 72, Kolín
  S kým: příslušný referent
  Kdy: úřední hodiny
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  občanský průkaz,
  živnostenský list nebo výpis obchodního rejstříku (u firemních vozidel),
  osvědčení o registraci část II („velký technický průkaz), popř. I („malý“ technický průkaz),
  souhlas vlastníka vozidla,
  registrační značku.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář v elektronické podobě naleznete na konci popisu.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  200 Kč.
  Lze uhradit na odboru dopravy
  .
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Na počkání
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Leasingová společnost popř. jiný vlastník.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

  K tomuto oznámení lze využít totožný tiskopis jako k vyřazení vozidla.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Elektronickou službu nelze využít.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 18. Jaké jsou související předpisy
  Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce jsou obecně uvedeny v v ust. § 83 a § 83a zákona č. 56/2001 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 21. Nejčastější dotazy
  Je možné v režimu „vyřazení vozidla“ provádět jiné úkony (např. prodej vozidla, tj. přihlášení na nového vlastníka)? – Ano, v režimu vyřazení vozidla lze provádět odhlášení z jedné osoby na osobu jinou. Postup je obdobný, jako u běžné změny vlastníka (provozovatele) – viz.změna vlastníka. Odlišnost je pouze v tom, že v těchto případech nepožadujeme doklad o pojištění vozidla ani platnou technickou prohlídku, vyžadujeme však předložení dokladu o evidenční prohlídce vozidla. Pokud však nový vlastník vozidla bude chtít zároveň vyřazení vozidla ukončit, pak musí předložit jak doklad o platné technické prohlídce, tak i o zákonném pojištění.

  Je možné tento úkon učinit na kterémkoliv registračním místě? – Ano, ale všechny další úkony spojené s tímto vozidlem, včetně ukončení „vyřazení“ je poté možné provést pouze na tom registračním místě, kdy bylo „vyřazení“ provedeno.

  Je s tímto úkonem spojena nějaká jiná povinnost? – Ano, trvá-li „vyřazení“ déle než 12 měsíců, je, po uplynutí 12 měsíců, nutno se bez zbytečného odkladu na příslušné registrační místo dostavit a tzv. stvrdit vyřazení vozidla - uvést místo kde je vyřazené silniční vozidlo a účel využití. Úkon není zpoplatněn.

 22. Další informace
  Ministerstvo dopravy ČR
  Ministerstvo vnitra ČR
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Ministerstvo dopravy ČR
  Ministerstvo vnitra ČR
  Internet – Portál veřejné správy
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  naleznete zde
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor dopravy
 26. Kontaktní osoba
  kontaktní telefon: 321 748 125, 133, 134, 277
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2015
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  01.01.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  V případě ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu doloží vlastník společně s žádostí platnou technickou prohlídku a doklad o zákonném pojištění vozidla.
Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu (831,5 kB)