Dodatečné povolení zvláštního užívání místní komunikace - havárie | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Dodatečné povolení zvláštního užívání místní komunikace - havárie


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
  -
 2. Kód
  -
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Dodatečné povolení zvláštního užívání místní komunikace
 4. Základní informace k životní situaci
  Povolení zvláštního užívání MK z důvodu havárie podzemního vedení podléhá rozhodnutí o dodatečném povolení zvl. užívání MK silničního správního úřadu – MěÚ Kolín, odboru dopravy.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žadatel – stavebník, který provádí stavební práce na opravě podzemního vedení inženýrských sítí v tělese MK, správce komunikací.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  V případě havárie vedení není pro nezbytné práce k bezprostřednímu odstranění této havárie potřebné předchozí povolení ke zvláštnímu užívání MK. Vlastník vedení je povinen neprodleně oznámit správci dotčené komunikace (AVE Kolín s.r.o.) provedení prací, jejich místo alespoň provizorně označit a zabezpečit a zajistit následné uvedení dotčeného úseku MK do původní stavu.
  Havárii je třeba bezodkladně (písemně) oznámit správci komunikace AVE Kolín s.r.o. Správce komunikace poté uvědomí zdejší silniční správní úřad o provedení nezbytných prací v tělese MK a ten na základě oznámení havárie vlastníkem vedení a následnému vyjádření správce komunikace vydá dodatečné povolení zvláštního užívání MK z důvodu havárie.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podání žádosti o povolení uzavírky v podatelně MěÚ Kolín nebo přímo na OD
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  MěÚ Kolín – odbor dopravy, ul. Na Valech 72, 280 02 Kolín I – 1. patro
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Na Valech 72, Kolín
  S kým: příslušný referent
  Kdy: úřední hodiny 
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  OP, živnostenský list (koncesní listina), situační plánek s místem havárie a rozsahem zásahu do tělesa MK
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 
  Formulář žádosti - viz příloha
  Tištěný formulář je k dispozici v odboru dopravy MěÚ Kolín
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  -
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  30 dní
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  správce komunikací AVE Kolín, s.r.o.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  -
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Webové stránky MěÚ Kolín pro stažení formuláře žádosti
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, a vyhláška 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
 18. Jaké jsou související předpisy
  -
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí o povolení uzavírky MK lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení účastníku řízení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, OD, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov podáním učiněným u zdejšího OD MěÚ Kolín.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Při zjištění porušení povinností stanovených výše uvedeným zákonem může být ve správním řízení ve věci řešení přestupku či správního deliktu dle uvedeného zákona uložena pokuta až do výše 500 tis. Kč.
 21. Nejčastější dotazy
  -
 22. Další informace
  -
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Zvláštní užívání místních a veřejně přístupných účelových komunikací
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  OD MěÚ Kolín – oddělení komunikací, silničního hospodářství a speciální stavební úřad
 26. Kontaktní osoba
  kontaktní telefon: 321 748 107, 144, 181, 304
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  14.8.2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  14.8.2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  neurčeno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -
oznameni_havarie (20,4 kB) oznameni_havarie (28,5 kB)