Povolení dopravního připojení místní komunikace, sousední nemovitosti k místní komunikaci či jeho změna | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Povolení dopravního připojení místní komunikace, sousední nemovitosti k místní komunikaci či jeho změna


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
  -
 2. Kód
  -
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Povolení dopravního připojení místní komunikace, sousední nemovitosti (pozemku) k místní komunikaci (zřízení sjezdu a nájezdu) či jeho změna
 4. Základní informace k životní situaci
  Povolení dopravního připojení podléhá rozhodnutí silničního správního úřadu – MěÚ Kolín, odboru dopravy.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žadatel – např. majitel nemovitosti, pozemku, vlastník komunikace, pro kterou je třeba zřídit dopravní připojení k MK
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žádost o povolení dopravního připojení je třeba podat v dostatečném časovém předstihu (30 dní). K žádosti je třeba doplnit vyjádření správce komunikace AVE Kolín s.r.o., vyjádření Policie ČR ÚO-DI Kolín a situační plánek dopravního připojení vč. technických parametrů – šířka sjezdu, povrchová úprava, řešení odvodnění apod.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podání žádosti o povolení dopravního připojení v podatelně MěÚ Kolín nebo přímo na OD
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  MěÚ Kolín – odbor dopravy, ul. Na Valech 72, 280 02 Kolín I – 1. patro
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Na Valech 72, Kolín
  S kým: příslušný referent
  Kdy: úřední hodiny 
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  OP, živnostenský list (koncesní listina), situační plánek, příp. PD
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář žádosti o povolení dopravního připojení - viz příloha
  Tištěný formulář je k dispozici v odboru dopravy MěÚ Kolín
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za vydání rozhodnutí o povolení dopravního připojení se hradí správní poplatek dle pol. 36 písm. c) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 500,- Kč, který musí být uhrazen před vydáním rozhodnutí. Úhradu lze provést v pokladně OD MěÚ Kolín – přízemí.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  30 dní
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Správce komunikace AVE Kolín, s.r.o. a Policie ČR KŘP Stř. kraje - DI Kolín
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Ohlášení stavby obecnímu stavebnímu úřadu dle § 104 odst. 2 psím. o) Stavebního zákona v platném znění
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Webové stránky MěÚ Kolín pro stažení formuláře žádosti
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, a vyhláška 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
 18. Jaké jsou související předpisy
  -
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí o povolení dopravního připojení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení účastníku řízení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, OD, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov podáním učiněným u zdejšího OD MěÚ Kolín.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Při zjištění porušení povinností stanovených výše uvedeným zákonem může být ve správním řízení ve věci řešení přestupku či správního deliktu dle uvedeného zákona uložena pokuta až do výše 300 tis. Kč.
 21. Nejčastější dotazy
  -
 22. Další informace
  -
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  -
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  OD MěÚ Kolín – Oddělení komunikací, silničního hospodářství a speciální stavební úřad 
 26. Kontaktní osoba
  kontaktní telefon: 321 748 107, 144,181,304
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  14.8.2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  14.8.2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  neurčeno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -
dopravni_pripojeni (45,8 kB) dopravni_pripojeni (26,5 kB)