Odbor správy bytových a nebytových prostor - | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Odbor správy bytových a nebytových prostor -


Odbor zabezpečuje pronájmy, prodeje, dražby, privatizace, výpůjčky a věcná břemena bytů a nebytových prostor v majetku města. Zajišťuje opravy a udržování bytového fondu a nebytových prostor neinvestiční povahy.
Odbor správy bytových a nebytových prostor zajišťuje opravy, údržbu a havárie do limitu 500.000,-Kč, bez DPH. V případě vyšší částky předává požadavek na realizaci investičnímu oddělení ORR.
Odbor organizačně a administrativně zajišťuje činnost komise pro hospodaření s byty a nebytovými prostory.

 • připravuje podklady a zpracovává předlohy pro projednání v orgánech města o nájmech a pronájmech, prodejích, dražbách, výpůjčkách a věcných břemenech na úseku své působnosti
 • zajišťuje realizaci rozhodnutí příslušných orgánů města na úseku své působnosti
 • vede agendu bytového fondu (evidence bytových jednotek a jejich obsazení, výběr a evidence příjmů, zajištění plateb a evidence výdajů, evidence žádostí o byty, kontrola užívání bytů a řešení porušování zákonných podmínek, zajištění přípravy podkladů pro vymáhání pohledávek od dlužníků apod.)
 • vede agendu nebytových prostor (evidence prostor a jejich nájemců, výběr a evidence příjmů, zajištění plateb a evidence výdajů, evidence žádostí o pronájem, kontrola plateb nájemného, zajištění přípravy podkladů pro vymáhání pohledávek od dlužníků apod.)
 • zajišťuje styk s nájemci při řešení oprav v bytech, vede jejich evidenci
 • uděluje občanům s trvalým pobytem mimo území města souhlas vlastníka s ohlášením změny místa trvalého pobytu na adresu objektů na území a ve vlastnictví města Kolín, které jsou určeny pro bydlení nebo ubytování
 • zajišťuje servisní služby pro byty (včetně havárií), kontroluje provozuschopnost všech zařízení a vybavení budov s městskými byty a nebytovými prostory
 • zajišťuje identifikaci nemovitého majetku na úseku své působnosti
 • zabezpečuje ochranu a pojištění majetku města na úseku své působnosti
 • kontroluje, eviduje a vyhodnocuje technický stav bytů s nebytových prostor, ověřuje potřebu a rozsah oprav požadovaných nájemci bytů a nebytových prostor
 • zpracovává podklady pro plán investic a rekonstrukcí, předává je ORR
 • zajišťuje potřebné revize a drobné opravy a údržbu; informace o potřebě investic a rekonstrukcí předává ORR a poskytuje součinnost při jejich přípravě a realizaci
 • zajišťuje deratizaci budov a lokální deratizaci pozemků v majetku města
 • zajišťuje odchyt holubů na budovách
 • řídí Správu veřejných pohřebišť, www: http://hrbitov.mukolin.cz/