Dotaz z Lepšího místa - zápach | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Dotaz z Lepšího místa - zápach

Z důvodu nedostatku prostoru pro odpověď v aplikaci Lepší místo zveřejňujeme na stránkách města odpověď pro pana Rulíka ve věci zápachu lakovny.
09.02.2018 10:23
Počet zhlédnutí: 5790
PDF E-mail Print

Dobrý den,

v okolí společnosti Lakol, jež se zabývá lakováním je často )klidně i 3x do týdne) cítit zápach. Zápach má charakter spáleného smaltu a je dosti nepříjemný. Kromě toho se domnívám, že dýcháním takto otráveného vzduchu si člověk na zdraví zrovna nepřidá. Na internetových stránkách firmy se o tom, co vypouští do ovzduší nic nedozvíte, a proto by mě zajímalo, co přesně a v jakých koncentracích vypouští a zda to může mít z krátkodobého či dlouhodobého hlediska dopad na zdraví lidí. Odbor životního prostředí města Kolína o problému jistě ví a mělo by ho řešit z mého pohledu intenzivněji než doposud. Že pracovník odboru ŽP přijde na místo zrovna v den, kdy fouká vítr jiným směrem a on nic necítí,neznamená, že zápach zmizel.

Děkuji
 
Ivan Rulík

 


Vážený pane Rulíku,

k Vašim podnětům k provozu společnosti  LAKOL s.r.o., Havlíčkova ul. 949, 280 02 Kolín IV, sdělujeme toto:

Provozem společnosti  LAKOL s.r.o., Havlíčkova ul. 949, 280 02 Kolín IV, se Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Kolín, (dále jen „OŽPZ“´) v rámci kompetencí daných mu zákonem o ochraně ovzduší zabýval a zabývá, a to nejenom z titulu  Vašich oznámení. O tomto jsme Vás již několikrát informovali. Stejně tak jsme Vám sdělili základní informace, které nám jsou dostupné a které máme o provozovně a používané technologii k dispozici, a  informace o kompetenčních možnostech kontrolovat podle zákona o ochraně ovzduší uvedenou provozovnu. Dále pak i možnost obrátit se okamžitě při výskytu Vámi uváděného zápachu  přímo na provozovatele zařízení. Abychom Vám oživili tyto informace, které již máte k dispozici, ale  abychom tuto problematiku objasnili i ostatním čtenářům, dovolujeme si proto pro  všechny uvést následující:

V provozovně LAKOL s.r.o. je pro nanášení nátěrových hmot používána zejména technologie kataforézního lakování (lakovaný předmět je jako katoda ponořen do linky s lakovací  lázní, kterou prochází stejnosměrný el. proud z protielektrody - anody, a pak vlivem el. proudu je na výrobek nanášena nátěrová hmota z lázně), dále pak technologie klasického manuálního „mokrého lakování“ stříkací pistolí ve stříkací kabině a "suché" lakování v práškové lakovně. Provoz uvedených technologií a činností včetně používaných vstupů, tedy i nátěrových hmot, byl řádně schválen všemi příslušnými orgány státní správy.   

Uvedená technologická zařízení v provozovně LAKOL pro aplikaci nátěrových hmot jsou podle současně platného zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší zařazena mezi tzv. vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší uvedené v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.  OŽPZ nemá v tomto případě podle zákona o ochraně ovzduší pravomoc kontrolovat přímo provoz těchto zdrojů. Ke kontrole vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší, tzn. ke kontrole plnění povinností provozovateli těchto zdrojů znečišťování ovzduší, je zákonem určena přímo Česká inspekce životního prostředí, v tomto případě to je ČIŽP, Oblastní inspektorát Praha - ochrana ovzduší, Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6. tel.  233 066 111, e-mail: public_ph@cizp.cz nebo  podatelna@cizp.cz. Případně další kontakty jsou na http://www.cizp.cz/Oddeleni-ochrany-ovzdusi-6. V případě, kdy tedy, jak uvádíte, že několikrát do týdne cítíte zápach z lakovny Lakol, a kdy  je tedy podle Vašeho názoru patrně zdroj provozován v rozporu s platnou legislativou, máte možnost kontaktovat přímo ČIŽP.

Nevíme, zda jste tuto informaci, kterou jste pane Rulíku již dostal, zaregistroval, a zda jste ji využil anebo nevyužil před tím, než jste uveřejnil svůj příspěvek na „lepší místo“.

Dále Vám byla, podle informací, které máme k dispozici,  nabídnuta  přímo od vedení firmy LAKOL s.r.o.  možnost, obrátit se při výskytu Vámi uváděného zápachu okamžitě a přímo na kompetentní pracovníky společnosti Lakol s.r.o., a to včetně telefonu na ředitele společnosti. Byla Vám tak od provozovatele nabídnuta možnost reagovat na Vámi uváděný problém i formou přímého osobního jednání včetně možnosti seznámit se při těchto jednáních s relevantními dokumenty, např. bezpečnostními listy používaných nátěrových hmot.
Nevíme, zda jste tuto možnost, pane Rulíku, využil anebo nevyužil. Myslíme však, že ne, ono je určitě  jednodušší využít mediálního prostředí - „lepší místo“.

Provozem lakovny Lakol s.r.o., se OŽPZ  zabýval a zabývá, jak již bylo uvedeno, v rámci možností daných mu platnou legislativou. Vezmeme-li rok 2017, pak v jeho  průběhu byla OŽPZ provedena řada místních šetření (v lokalitě ulic Plynárenská, Havlíčkova, v areálu Lakol s.r.o i přímo v budově provozovny Lakol s.r.o.)  zaměřených na uvedený zápach. V rámci  kompetencí OŽPZ byla provedena i kontrola zdrojů provozovaných v provozovně (tzn. zdrojů nevyjmenovaných v příloze č. 2 k zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší). Při těchto šetřeních nebyl mimo vnitřní prostor provozovny Lakol s.r.o., a prakticky ani mimo areál provozovatele lidskými smysly registrován nějaký zápach. Ten byl senzoricky zjištěn pouze přímo u kataforézního lakování anebo někdy v bezprostřední blízkosti východní stěny budovy lakovny,  anebo přímo u práškové lakovny. Těmito šetřeními se samozřejmě nedá zcela vyloučit možnost, která je Vámi uváděna, že určitý zápach z kataforézního lakování může být někdy cítitelný i na Vašem pracovišti v Plynárenské ulici, tedy i  mimo provozovnu Lakol s.r.o.  (např. pokud by se větralo i okny ve stěně budovy lakovny). Není však v  možnostech OŽPZ být okamžitě po oznámení na místě v Plynárenské ul., stejně tak není v možnostech OŽPZ provádět nějaká emisní měření nebo imisní měření ovzduší v dané lokalitě.

Uvedenou problematikou se OŽPZ zabýval i v součinnosti s ČIŽP, OI, Praha, která v provozovně Lakol s.r.o. provedla několik kontrol, jak ohlášených tak i neohlášených. V závěrech těchto protokolů je uvedeno, že „nebylo zjištěno porušení platné legislativy ochrany ovzduší“.

Konkrétní podmínky k provozu lakovny Lakol s.r.o. jsou stanoveny zákonem o ochraně ovzduší a příslušným povolením k provozu zdroje, které bylo vydáno Krajským úřadem Středočeského kraje, OŽPZ, Praha.

Pokud máte nějaké pochyby, že by uvedené kontroly anebo vydání příslušných souhlasů k provozování zdroje, měly provázet nějaké nestandardní postupy, jak jste naznačil v jisté e-mailové korespondenci, pak je třeba obrátit se na jiné příslušné orgány.

Při jednáních OŽPZ se společností Lakol s.r.o. byla společnost vyzvána, a to na základě Vašeho popudu, aby na svých internetových stránkách zveřejnila všechny relevantní údaje týkající se provozu lakovny, případně i možnosti, jak se s těmito údaji seznámit.  Není to však jejich  zákonná povinnost.   

Problematika uváděného zápachu byla konzultována i s místně příslušnou  krajskou hygienickou stanicí, která podle zák. č. 258/2000 Sb., v úplném znění, vykonává státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním povinností stanovených tímto zákonem  a zvláštními právními předpisy k ochraně veřejného zdraví, a to z důvodu pracovního prostředí lakovny a  s tím souvisejícím zařazením pracovníků podle kategorizace prací. Pracovní prostředí v lakovně nepřekračuje hygienické limity určující povinnost používat na tomto pracovišti ochranné pracovní pomůcky pro ochranu dýchacích cest. Pokud by  kataforézního lakování bylo tak nebezpečné, že by ohrožovalo na zdraví a životě, pak by to v první řadě byli pracovníci lakovny, kteří by byli ohroženi, a nebyli by v kategorizaci prací zařazeni do kategorie II.

Vzhledem ke skutečnosti, že provozovnu Lakol s.r.o., (stejně tak i řadu jiných velkých i menších firem různého zaměření - strojírenství, výroba automobilů, chemický průmysl, teplárenství, potravinářství, zemědělství, ČOV, …,  působících v různých  částech Kolína), nelze od svého okolí hermeticky oddělit, nelze předpokládat, že nemohou nastat situace, kdy prostě v ovzduší bude někdy něco cítit. Pro emise látek znečišťujících ovzduší, které tyto firmy emitují do ovzduší, a tedy i lakovny Lakol, s.r.o.,   jsou pro tzv. vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší legislativně stanoveny emisní limity s povinností provozovatelů provádět měření emisí nebo mají stanoveny emisní stropy, a mají dodržovat příslušné schválené provozní řády těchto zařízení, atd.  Přesto i při plnění těchto limitů a provozních řádů, kdy se provoz dostane na „spodní hranu zákona“, může docházet k produkci a emisím látek, které jsou cítitelné. Pokud by příčinou zápachu byly látky  takového charakteru a v takovém množství, kdy by mohlo dojít k ohrožení zdraví, pak by byla situace řešena k tomu příslušnými orgány.

Věříme, že výše uvedený text poskytuje z naší strany dostatečné informace a vysvětlení  s tím, že se řešení uvedeného problému budeme v rámci našich kompetencí i nadále zabývat.


Městský úřad Kolín
Odbor životního prostředí a zemědělství
Chramosta Miroslav
Ing. Smutný Radek

MěÚ Kolín
Odbor životního prostředí a zemědělství