Podání žádosti o vydání stanoviska podle §11, odst.3 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Podání žádosti o vydání stanoviska podle §11, odst.3 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Podání žádosti o vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší pro stacionární zdroje neuvedené v příl. č. 2 k zákonu k řízením podle jiného právního předpisu (např. stavební zákon, zákon o vodách, ap.) podle § 11 odst. 3) zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší  a §11, odst.1) zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu
 4. Základní informace k životní situaci
  Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší pro stacionární zdroje neuvedené v příl. č. 2 k zákonu vydává k řízením podle jiného právního předpisu (např. stavební zákon, zákon o vodách, ap.) podle § 11 odst. 3) zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a §11, odst.1) zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu,  obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě žádosti žadatele (investora, provozovatele).
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Majitel (stavebník, investor) nebo provozovatel anebo kdokoliv jiný na základě příslušné plné moci.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Zpracování a podání  žádosti o vydání stanoviska.
  Z této žádosti (nebo její přílohy – např. projektová dokumentace, technická dokumentace, apod.)  musí být zejména zřejmé:

  – K jakému řízení je  stanovisko vyžadováno - k územnímu řízení - ke stavebnímu řízení - k řízení o vydání kolaudačního souhlasu
  – Identifikace žadatele včetně kontaktů
  – Identifikace místa stavby – umístění a provozování zdroje – adresa, parcela, k.ú.,  příslušný stavební úřad,  vlastnické vztahy.

  – Kvalifikované zařazení zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu zákona o ochraně ovzduší včetně jeho technických parametrů a parametrů zařízení k omezování emisí.

  Zdroje spalující paliva (s tepelným příkonem menším jak 300 kW). Např. kotle, kamna, „zářiče, sahary“, sušky, pece, apod. - uvést typ, druh paliva, pro které je zařízení určeno výrobcem – jeho kvalitativní parametry,  jmenovitý tepelný příkon kW ( pokud není uveden příkon od výrobce, musí být proveden výpočet např. z výkonu a účinnosti zdroje), způsob odvodu spalin, výška komínu.

  – Technologické zdroje - aplikace organických rozpouštědel, emise těkavých org. látek, tuhých znečišťujících látek, apod. (Uvést technické údaje o zdroji  - typ, projektovaná kapacita, projektovaná spotřeba organických rozpouštědel [t/rok], výroba, spotřeba, způsob omezování emisí, druh a množství používaných surovin,  [ t, t/den, m3, m3/den, kW, kVA,.], apod.

  Mezi zdroje technologické patří zejména: polygrafická činnost (tiskárny), odmašťování a čištění povrchů, aplikace nátěrových hmot, přestříkávání vozidel, adhesivní nátěry, impregnace dřeva, laminování, výroba nátěrových hmot, adhesivních materiálů a tiskařských barev, výroba obuvi a farmaceutických směsí, zpracování kaučuku, extrakce rostlinných olejů a živočišných tuků, rafinace rostlinných olejů, apod. Dále pak povrchové úpravy kovů, plastů a jiných nekovových předmětů – tryskání, svařování (EP < 1000 kVA),  obrábění a broušení (EP < 100 kW), apod. - kovovýroba, svářečské a kovozámečnické dílny, aj., potravinářský a dřevozpracující průmysl - zpracování dřeva (spotřeba mat. < 150 m3) - pily, truhlárny, nakládání s odpady a odpadními vodami – ČOV, ČSPHM - nafty a LPG, a ostatní zdroje. Pozor – v  tomto bodě jsou uvedeny ty nejobvyklejší činnosti a zdroje, nikoliv jejich kompletní výčet vyplývající z přílohy č. 2 k zákonu 

  – Plná moc v případě zastupování

 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podání žádosti o vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší pro stacionární zdroje neuvedené v příl. č. 2 k zákonu k řízením podle jiného právního předpisu (např. stavební zákon, zákon o vodách, ap.) podle § 11 odst. 3) zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší  a §141, odst.1) zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Na věcně a místně příslušném orgánu ochrany ovzduší, kterým ve smyslu zákona o ochraně ovzduší je  obecní úřad obce s rozšířenou působností, na jejímž správním území  je zdroj realizován, v tomto případě: 
  Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín
  Sídlo odboru: Sokolská ul. 545, 280 02 Kolín (bývalý „pivovar“)
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, Sokolská ul. 545, 28012 Kolín 
  S kým:
  Referent  odboru zabývající se ochranou ovzduší  
  Kdy:
  Nejlépe úřední dny
  e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz  
  kontakty
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  K podání žádosti není zákonem o ochraně ovzduší stanoven žádní závazný formulář. Lze použít jakýkoliv vlastní, ale se všemi  požadovanými údaji dle bodu č. 6.
  Anebo je možné využít formulář ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle § 11, odst. 3) zák. č. 201/2012 Sb., který je k dispozici na internetových stránkách města Kolína
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za vydání závazného stanoviska není vybírán žádný poplatek.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  V jednoduchých věcech, jsou-li podklady předložené k vydání stanoviska dostačující, je stanovisko vydáno do 15 dnů. V ostatních případech pak 30 dnů od podání žádosti.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 18. Jaké jsou související předpisy

  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  Všechny zákony a související předpisy lze vyhledat na portálu veřejné správy http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (ust. § 149 odst. 1 správního řádu).
  Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který závazné stanovisko vydal. Zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, kdy rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 21. Nejčastější dotazy
  Musí závazné stanovisko k řízení o umístění zdroje, stavbě zdroje a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu podle stavebního zákona (zákona o vodách, ap.) dokládat i  fyzické osoby – občané?
  Ano. Uvedené závazné stanovisko musí dokládat k řízení podle zvláštních předpisů všichni.
 22. Další informace

  – Portál veřejné správy, http://www.portal.gov.cz
  – Ministerstvo životního prostředí ČR, http://www.env.cz
  – Česká inspekce životního prostředí, OI Praha, http://www.cizp.cz
  –  Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, Sokolská ul. 545, 28012 Kolín,
  http://www.mukolin.cz/cz/obcan/jak-zadat-o/zivotni-prostredi-zemedelstvi/

  Vždy je vhodné informovat se na příslušném orgánu státní správy, a to podle charakteru zdroje znečišťování ovzduší.

 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Sokolská ul. 545, 28012 Kolín
 26. Kontaktní osoba
  Referent  odboru zabývající se ochranou ovzduší
  Kontakty
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  2012-12-20
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  2012-12-20
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

zadost_o_vydani_zavazneho_stanoviska_11_odst.3_201_2012_sb (220,5 kB) zadost_o_vydani_zavazneho_stanoviska_11_odst.3_201_2012_sb (50,5 kB)