Těžba dřeva v lese | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Těžba dřeva v lese


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Těžba dřeva v lese - § 33 odst. 4 lesního zákona
  Těžba dřeva v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy
 4. Základní informace k životní situaci
  Těžbu v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté osnovy, lze provést jen se souhlasem odborného lesního hospodáře. Souhlas nelze odmítnout, není-li těžba v rozporu s ostatními ustanoveními tohoto zákona. Má-li těžba překročit 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok, musí vlastník lesa, jakož i ten, kdo koupil stojící lesní porost, i ten, kdo provádí těžbu, předem písemně vyrozumět orgán státní správy lesů a doložit vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře. Pokud orgán státní správy lesů nesdělí osobě, která jej písemně vyrozuměla o záměru provést těžbu, své stanovisko do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění, může tato osoba těžbu provést.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Vlastník lesa, jakož i ten, kdo koupil stojící lesní porost, i ten, kdo provádí těžbu dřeva.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Musí být doložen souhlas odborného lesního hospodáře. Souhlas nesmí odborný lesní hospodář odmítnout, není-li těžba v rozporu s ostatními ustanoveními tohoto zákona. Má-li těžba překročit 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok, musí vlastník lesa, jakož i ten, kdo koupil stojící lesní porost, i ten, kdo provádí těžbu, předem písemně vyrozumět orgán státní správy lesů a doložit vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře. Pokud orgán státní správy lesů nesdělí osobě, která jej písemně vyrozuměla o záměru provést těžbu, své stanovisko do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění, může tato osoba těžbu provést. Na vydání tohoto stanoviska orgánu státní správy lesů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Písemným vyrozuměním orgánu státní správy lesů (v případě, má-li těžba překročit 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok).
  Oznámením orgánu státní správy lesů - vzor žádosti je na stránkách Městského úřadu Kolín, adresa: www.mukolin.cz nebo osobním jednám na Městském úřadě Kolín-odbor životního prostředí
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kolín , odbor životního prostředí a zemědělství, (bývalý pivovar), ul. Sokolská 545, 280 12 Kolín, I. patro-orgán státní správy lesů a myslivosti.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Městský úřad Kolín , odbor životního prostředí a zemědělství, (bývalý pivovar), ul. Sokolská 545,280 12 Kolín, I. patro-orgán státní správy lesů a myslivosti.
  S kým: Alena Pospíšilová, alena.pospisilova@mukolin.cz
  Kdy: Po a St – 7,30-17,00 hod.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na úřadě předložte vyplněný formulář žádosti, v případě více vlastníků lesa zmocnění, nebo souhlas s těžbou stvrzený podpisem na žádosti. Předložte doklad o vlastnictví lesa, například výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu apod. K žádosti vždy doložte vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Oznámení orgánu státní správy lesů - vzor žádosti je na stránkách Městského úřadu Kolín, adresa: www.mukolin.cz nebo přímo na Městském úřadě Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, (bývalý pivovar), ul. Sokolská 545, I. patro-orgán státní správy lesů a myslivosti.
  Formulář v příloze
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Pokud orgán státní správy lesů nesdělí osobě, která jej písemně vyrozuměla o záměru provést těžbu, své stanovisko do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění, může tato osoba těžbu provést. Na vydání tohoto stanoviska orgánu státní správy lesů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  V případě více vlastníků lesa, ti kteří se pod žádost nepodepsali, či o ní nevědí.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Vlastník lesa je povinen vést lesní hospodářskou evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech; tyto údaje předá orgánu státní správy lesů vždy do konce března za uplynulý kalendářní rok (§ 40 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů).
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci nelze řešit elektronicky.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
 18. Jaké jsou související předpisy
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Na vydání stanoviska orgánu státní správy lesů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení a tudíž lze využít pouze možnost podání žaloby u správního soudu.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč vlastníku lesa nebo jiné osobě, kteří provedou neoprávněnou těžbu v množství překračujícím 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok (§ 55 odst. 1 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů).
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Ministerstvo zemědělství na adrese: www.mze.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kolín-Odbor životního prostředí a zemědělství, (bývalý pivovar), ul. Sokolská 545, 280 12 Kolín, I. patro.
 26. Kontaktní osoba
  Alena Pospíšilová
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  27.12.2007
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  27.12.2007
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
§ 33.4 vzor zadosti-GDPR (47,5 kB)