Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ve smyslu zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a dle prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb.
 4. Základní informace k životní situaci
  Rozhodnutí o povolení kácení dřevin vydávají na svém území obecní úřady jako orgány ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les není třeba, jde-li o stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí a o souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2 (za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem).
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podáním písemné žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les u příslušného obecního úřadu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Oddělení ochrany přírody a krajiny, odbor životního prostředí a zemědělství, MÚ Kolín
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: MěÚ Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Sokolská 545 (bývalý pivovar), Kolín
  S kým: pracovníci orgánu ochrany přírody MěÚ Kolín
  Kdy: pondělí, středa – 8.00 – 17.00 hod. nebo v neúřední den po předchozí telefonické dohodě.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Oznámení o úmyslu provést kácení musí obsahovat následující náležitosti:
  • Jméno a adresa žadatele,
  • Doložení vlastnického práva a práva uživatelského
  • Specifikace dřevin, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů, včetně situačního nákresu
  • Udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí
  • Zdůvodnění žádosti 
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí a zemědělství a na internetových stránkách města Kolína (www.mukolin.cz).
  Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.doc
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatků
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  V jednoduchých věcech se rozhodne bezodkladně, v ostatních případech do 60 dní od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení. 
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Případní spoluvlastníci pozemku a dle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny občanská sdružení za předpokladu dodržení zákonných podmínek.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Provedení místního šetření z důvodu zjištění skutečného stavu dřevin (y) a posouzení, zda je kácení oprávněné.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  - zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  - vyhláška MŽP ČR 395/1992 Sb.
  - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Řádným opravným prostředkem je odvolání. Odvolání je možno podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení Krajskému úřadu pro Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním učiněným u odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Kolíně.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Fyzická osoba se dopustí přestupku pokud poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les – sankce ve výši do 20.000,- Kč; pokud pokácí bez povolení nebo závažně poškodí skupinu dřevin rostoucích mimo les – sankce až do výše 100.000,- Kč.
  Pokutu uloží orgán ochrany přírody právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti, když poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les – sankce až do výše 1.000.000,- Kč
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  MŽP, KÚ, Agentura ochrany přírody a krajiny
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  MěÚ Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství
 26. Kontaktní osoba
  Pracovníci orgánu ochrany přírody MěÚ Kolín 
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  16.03.2011
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  16.03.2011
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Žádost o kácení (16 kB)