Kácení dřevin rostoucích mimo les bez povolení - oznámení 15 dnů před vykácením | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Kácení dřevin rostoucích mimo les bez povolení - oznámení 15 dnů před vykácením


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Kácení dřevin rostoucích mimo les bez povolení ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a dle prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb.
 4. Základní informace k životní situaci
  Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les přijímá Městský úřad Kolín za celé správní území obce s rozšířenou působností jako příslušný orgán ochrany přírody. Oznamují se pouze dřeviny, které přesáhnou stanovenou charakteristiku, u dřevin se jedná o obvod kmene větší než 80 cm měřeno 130 cm nad zemí u keřů o souvislou plochu přesahující 40 m2. Toto neplatí pokud jsou dřeviny zároveň součástí významných krajinných prvků, v těchto případech je nutné oznamovat všechny dřeviny. Před tím je však nutné, s přihlédnutím k rozsahu kácení, posoudit zda se nejedná o škodlivý zásah do významného krajinného prvku a je v této věci nutné vydat stanovisko orgánu ochrany přírody MěÚ Kolín (§ 4 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.).
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodu pěstebních, tj. za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvl. předpisů.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podáním písemného oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les u MěÚ Kolín, odboru životního prostředí. 
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Oddělení ochrany přírody a krajiny, odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Kolín
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: MěÚ Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Sokolská 545 (bývalý pivovar), Kolín
  S kým: pracovníci orgánu ochrany přírody MěÚ Kolín 
  Kdy: pondělí, středa – 8.00 – 17.00 hod. nebo v neúřední den po předchozí telefonické dohodě.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Oznámení o úmyslu provést kácení musí obsahovat následující náležitosti:
  • Jméno a adresa žadatele,
  • Doložení vlastnického práva a práva uživatelského
  • Specifikace dřevin, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů, včetně situačního nákresu
  • Udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí
  • Zdůvodnění žádosti 
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí a zemědělství a na internetových stránkách města Kolína (www.mukolin.cz).
  Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les - § 8 odst. 2 
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatků
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Kácení dřevin z výše uvedených důvodů musí být oznámeno nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Případní spoluvlastníci pozemku.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Provedení místního šetření z důvodu zjištění skutečného stavu dřevin (y) a posouzení, zda je kácení oprávněné.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  - zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  - vyhláška MŽP ČR 395/1992 Sb.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Fyzická osoba se dopustí přestupku pokud nesplní ohlašovací povinnost – sankce až do výše 10.000,- Kč;
  Pokutu uloží orgán ochrany přírody právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti, pokud nesplní ohlašovací povinnost - sankce až do výše 1.000.000,- Kč
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  MŽP, KÚ, Agentura ochrany přírody a krajiny
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  MěÚ Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství
 26. Kontaktní osoba
  Pracovníci orgánu ochrany přírody MěÚ Kolín 
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  16.03.2011
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  16.03.2011
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu nebyl stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Oznameni_káceni_dřevin (174,5 kB)