Vydání rybářského lístku | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Vydání rybářského lístku


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Vydání rybářského lístku
 4. Základní informace k životní situaci
  Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživatele rybářského revíru, popřípadě doklad o udělení výjimky - § 13 odst. 8 zákona č. 99/2004 Sb. Rybářský lístek se vydává pro celé území české republiky na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Občané, pokud mají zájem o lov ryb v rybářských revírech.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Dotyčný musí doložit své kvalifikační předpoklady pro lov ryb., popřípadě pro výkon funkce rybářské stráže nebo rybářského hospodáře a případně na výzvu obecního úřadu doložit své osobní nacionále. Vše je uvedeno na tiskopise žádosti.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Písemně na formuláři s uvedením veškerých náležitostí. Formulář vydává odbor životního prostředí Městského úřadu Kolín, Karlovo náměstí 78
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Oddělení ochrany přírody a krajiny, odbor životního prostředí a zemědělství, MÚ Kolín
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, ul. Sokolská 545, 1. patro
  S kým: číslo dveří 11, paní Stanislava Kiliánová
  Kdy: úřední dny – pondělí a středa od 7:30 do 17:00 hod
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Občanský průkaz, cizinec cestovní pas, doklad o získané kvalifikaci (dřívější rybářský lístek, osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku, osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo jeho zástupce na rybářskou stráž, u cizinců platný rybářský lístek nebo přeložená licence vydaná v zemi, jejímž je občanem).
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádost o vydání rybářského lístku se podává na předtištěném formuláři. Formulář obdržíte přímo na místě vydávání rybářského lístku.
  Žádost o vydání rybářského lístku.doc
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Podle zákona č. 634/2004 Sb., položka č. 14
  a) Vydání rybářského lístku s dobou platnosti
     - 1 rok – Kč 100,-
     - 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce – Kč 50,-
     - 3 roky – Kč 200,-
     - 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce – Kč 100,-
     - 10 let – Kč 500,-
     - 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce – Kč 250,-
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem. Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem (při bezchybně podané žádosti a všech potřebných náležitostí do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů).
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Nejsou.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu, ta opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organismů v příslušném rybářském revíru.Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu. Vzor formuláře povolenky k lovu je uveden v příloze č. 8 vyhlášky k provedení zákona o rybářství.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Nelze.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského pravá, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.
  Vyhláška š. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., právní řád
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 14
  Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 35
  Trestní zákon č. 140/1961 Sb., § 178a
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  V případě odmítnutí vydání rybářského lístku (obdržíte písemně) se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení se lze odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Borovská 11, 150 00 Praha 5 – Smíchov, odbor životního prostředí a zemědělství.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Ten kdo neoprávněně chytá ryby, dopouští se:
  - přestupku podle § 35 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích a hrozí mu pokuta až do výše 8000 Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku, - trestného činu podle § 178a trestního zákona a hrozí mu:
    . trest odnětí svobody až na 2 roky, peněžitý trest, zákaz činnosti nebo propadnutí věci či jiné majetkové hodnoty (dle odst. 1) nebo
    . trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let a propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty (dle odst. 2)
  Další sankce, případě nedodržení podmínek zákona, jsou uvedeny v § 30 zákona o rybářství.
 21. Nejčastější dotazy
  Od kdy platí rybářský lístek?
  - Rybářský lístek platí ode dne jeho vydání do termínu v něm uvedeném (1rok, 3 roky nebo 10 let).
  Čím prokáží mladiství svou identitu?
  - Mladiství prokáží svou identitu dokumentem, který jim pro tyto účely stanoví věcně příslušný úřad, například rodným listem.
  Lze lovit na rybnících, které nejsou revírem, bez rybářského lístku?
  - Ano, na takovýchto rybnících lze lovit bez rybářského lístku.
 22. Další informace
  Ohledně dalších dotazů se lze obrátit na organizační složky rybářských svazů a dále na obecní úřady obcí s rozšířenou působností, pověřené úřady a krajské úřady – odbory životního prostředí a zemědělství.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Krajský úřad Středočeského kraje, Borovská 11, 150 00 Praha 5 – Smíchov, telefon: 257280346
  Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, odbor rybářství, myslivosti a včelařství, telefon: 221812333, 221812390.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Při ztrátě není možné vydat duplikát, musí se požádat o vydání nového rybářského lístku. Pokud bude Váš původní rybářský lístek vydán jiným úřadem, je nezbytné doložit podklady od prvotně vydávajícího úřadu.
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, Kolín I
 26. Kontaktní osoba
  Stanislava Kiliánová, tel 321 748 341, mail: stanislava.kilianova@mukolin.cz 
  Ing. Ondřej Jedlička, tel 321 748 325, mail: ondrej.jedlicka@mukolin.cz
  Bc. Martin Smrtka, DiS., tel. 321 748 300, mail: martin.smrtka@mukolin.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  31.12.2007
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  16.03.2011
 29. Datum konce platnosti popisu
  Není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Stanislava Kiliánová, tel 321 748 341, mail: stanislava.kilianova@mukolin.cz
  Ing. Ondřej Jedlička, tel 321 748 325, mail: ondrej.jedlicka@mukolin.cz  
  Bc. Martin Smrtka, DiS, tel. 321 748 300, mail: martin.smrtka@mukolin.cz
Žádost o vydání rybářského lístku (37,5 kB)