Zásah do významného krajinného prvku | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zásah do významného krajinného prvku


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Zásah do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“) – forma závazné stanovisko v souladu s ust. § 149 správního řádu nebo forma rozhodnutí.
 4. Základní informace k životní situaci
  Tato situace se týká získání závazného stanoviska k zásahu do VKP.
  VKP jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, (dále jen „zákon“) –
  • lesy,
  • rašeliniště,
  • vodní toky,
  • rybníky,
  • jezera a
  • údolní nivy.
  Dále jsou jimi jiné částí krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona orgán ochrany přírody jako VKP, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
  Závazné stanovisko k zásahu do VKP pokud je vydáváno podle zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím. V případě, že ve věci není vydáváno jiné rozhodnutí (např. územní rozhodnutí, stavební povolení), probíhá vydání závazného stanoviska ve správním řízení, výsledkem řízení je rozhodnutí.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Stavebník, investor, vlastník dotčených pozemků, příp. jejich správce, zplnomocněný zástupce.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí dle § 4 odst. 2 zákona.
  Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce.
  K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.
  Mezi takové zásahy patří zejména
  • umisťování staveb,
  • pozemkové úpravy,
  • změny kultur pozemků,
  • odvodňování pozemků,
  • úpravy vodních toků a nádrží a
  • těžba nerostů. 
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podáním žádosti o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP, případně podáním žádosti o koordinované stanovisko.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Oddělení ochrany přírody a krajiny, odbor životního prostředí a zemědělství, MÚ Kolín. V případě, že zásah do významného krajinného prvku má být realizován na území evropsky významné lokality (EVL), je příslušným orgánem Krajský úřad Středočeského kraje.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Sokolská 545, Kolín I
  S kým: referenti ochrany přírody a krajiny
  Kdy: v úřední dny (pondělí a středa) od 7:30 do 17:00 (po dohodě i mimo úřední hodiny). V případě EVL – Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Projektovou dokumentaci, příp. situační nákres, popis plánovaného zásahu, příp. přírodovědný průzkum.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádost o závazné stanovisko k zásahu do VKP
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  V jednoduchých věcech se rozhodne bezodkladně, v ostatních případech do 60 dní od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízen
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Nikdo další není řešením této životní situace dotčen s výjimkou uvedenou v bodě 24.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Elektronické podání – datová zpráva, příp. email s elektronickým podpisem nebo email a následné doručení písemné žádosti v souladu se správním řádem
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  Vyhláška č. 395/1992 Sb.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  V souladu s ust. § 149 odst. 4 správního řádu je možné podat odvolání proti obsahu závazného stanoviska.
  Závazné stanovisko je možné přezkoumat dle ust. § 149 odst. 5 správního řádu. Je také možné podat odvolání proti rozhodnutí, v případě, že je stanovisko vydáváno touto formou.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Za provedení škodlivého zásahu do VKP bez souhlasu orgánu ochrany přírody uloží orgán ochrany přírody fyzické osobě pokutu ve výši do 20 000,- Kč. V případě závažného poškození nebo zničení VKP pak pokutu až do výše 100 000,- Kč.
  Právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 1 000 000,- Kč, pokud provádí škodlivý zásah do VKP bez souhlasu orgánu ochrany přírody. V případě závažného poškození nebo zničení VKP pak pokutu až do výše 2 000 000,- Kč.
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
  Informace zda požadovaný záměr zasáhne do VKP je možné konzultovat na oddělení ochrany přírody a krajiny , odboru životního prostředí a zemědělství MÚ Kolín (příp. na Krajském úřadu Středočeského kraje).
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Zásah do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“) – forma rozhodnutí
  Pro vydání tohoto rozhodnutí je nutné splnit stejné podmínky jako pro závazné stanovisko k zásahu do VKP. S tím rozdílem, že se vede celé správní řízení a účastníky řízení jsou
  • žadatel,
  • vlastník (vlastníci) dotčených pozemkových parcel
  • příslušná obec,
  • občanské sdružení (po splnění všech podmínek).
  Proti rozhodnutí je možné podat odvolání u Krajského úřadu pro Středočeský kraj, podáním učiněným na odboru životního prostředí a zemědělství MÚ Kolín.
  Závazné stanovisko formou rozhodnutí se nevydává v případech uvedených v ust. § 90 odst. 1 zákona., tzn. pokud navazuje nějaké jiné řízení uplatňuje orgán ochrany přírody pouze závazné stanovisko (dle ust. § 149 správního řádu).
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín.
 26. Kontaktní osoba
  Pracovníci ochrany přírody a krajiny MěÚ Kolín
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  16.03.2011
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  16.03.2011
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu nebyl stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Žádost o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (34 kB)