Zásah do krajinného rázu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zásah do krajinného rázu


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Zásah do krajinného rázu
 4. Základní informace k životní situaci
  K umísťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody (obce s rozšířenou působností). Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. 
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Závazné stanovisko se vydává na základě písemné žádosti toho, kdo hodlá svou činností uskutečnit zásahy do krajinném rázu. Vydává se buď formou rozhodnutí nebo závazného stanoviska dle ust. § 149 správního řádu, většinou však formou závazného stanoviska dle ust. § 149 správního řádu.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podání písemné žádosti a další postup podle následujících bodů. 
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podání žádosti o závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Městský úřad Kolín, Sokolská 545 (budova bývalého pivovaru), 28012 Kolín I 
  S kým:
  odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody
  Kdy:
  úřední hodiny
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
  Žádost, popis zásahu (projektovou dokumentaci), výpis z katastru nemovitostí, snímek z pozemkové mapy, a vyhodnocení dopadu stavby, popřípadě činnosti na krajinný ráz
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádost o zásah do krajinného rázu, vzor této žádosti však není závazný
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 
  Vydání závazného stanoviska není zpoplatněno správním poplatkem.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení 
  V jednoduchých věcech bezodkladně, v ostatních případech do 60 dní od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 
  Obce a případně ti, o jejich právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech má být řízení jednáno nebo jehož práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být závazným stanoviskem dotčeny.Vždy je účastníkem obec, na jejímž území se má akce konat.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Elektronické podání – datová zpráva, příp. e-mail s elektronickým podpisem nebo e-mail a následné doručení písemné žádosti v souladu se správním řádem
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  zákon ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
  vyhláška MŽP ČR 395/1992 Sb., v platném znění. 
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. 
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti udělenému souhlasu (příp. nesouhlasu) je možno se odvolat v rámci následného řízení dle zvláštních předpisů (např. územní rozhodnutí, stavební povolení) 
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Pokuta:
  fyzická osoba ve výši do 20 000 Kč.
  právnická osoba, nebo fyzická osoba v rámci podnikatelské činnosti ve výši do 2 000 000 Kč. 
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
  Dále se můžete obrátit na: odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín 
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Ze zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar 
  Městský úřad v Kolíně, odbor životního prostředí a zemědělství.
 26. Kontaktní osoba
  Pracovníci orgánu ochrany přírody MěÚ Kolín
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 
  16.03 .2011
 28. Popis byl naposledy aktualizován 
  16.03.2011
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu nebyl stanoven
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Žádost o závazné stanovisko k umístění a povolení stavby do krajinného rázu (34 kB)