Ohlášení - udržovacích prací, obnovy vodního díla, stavební úpravy | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Ohlášení - udržovacích prací, obnovy vodního díla, stavební úpravy


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Ohlášení – udržovacích prací, obnovy vodního díla, stavební úpravy
 4. Základní informace k životní situaci
  Podle vodního zákona je vlastník vodního díla povinen ohlásit vodoprávnímu úřadu udržovací práce, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo stabilitu vodního díla. Ohlášení podléhá i obnova vodních děl zničených živelní pohromou nebo havárií; v těchto případech činí lhůta pro sdělení vodoprávního úřadu, že proti obnovení nemá námitek, 15 dnů.
  Podle stavebního zákona je třeba ohlašovat stavebnímu (vodoprávnímu) úřadu stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí. K takovému to ohlášení se připojí projektová dokumentace, kterou tvoří situační náčrt podle katastrální mapy s vyznačením jejich umístění, hranic se sousedními pozemky, polohy staveb na nich a jednoduché stavební nebo montážní výkresy specifikující navrhovanou stavbu nebo terénní úpravy.
  Ohlášené práce může stavebník provést na základě písemného souhlasu stavebního úřadu (vodoprávního úřadu). Nebude-li stavebníkovi souhlas doručen do 40 dnů ode dne kdy ohlášení došlo, ani mu v této lhůtě nebude doručen zákaz, platí, že stavební úřad souhlas udělil.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla nebo stavebních úprav podává fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání nebo občan za podmínek stanovených vodním a stavebním zákonem a dalšími prováděcími předpisy. Výčet podmínek je vždy uveden v příslušném formuláři žádosti v části Příloha a Vysvětlivky, které jsou na poslední straně formuláře. Formulář ke stažení (viz. bod 11).
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Vyplněný formulář ohlášení společně s dalšími požadovanými přílohami podáte vodoprávnímu úřadu MěÚ Kolín.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podání vodoprávnímu úřadu MěÚ Kolín lze učinit několika způsoby:
  - zasláním prostřednictvím poštovní služby,
  - žádost předáte osobně podatelně MěÚ Kolín v budově Radnice,
  - žádost předáte osobně podatelně odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín (budova bývalého Pivovaru).
  Před vlastním podáním žádosti doporučujeme žadatelům osobní, minimálně však telefonickou konzultaci s některým z pracovníků vodoprávního úřadu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Vodoprávní úřad je součástí odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín (budova bývalého Pivovaru)
  Sokolská 545
  Kolín I
  S kým:
  kontakty odboru životního prostředí a zemědělství
  Kdy:
  V úřední dny pondělí a středu od 7:30 do 17 hod.
  V jiných pracovních dnech pouze na základě telefonické nebo e-mailové dohody.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Platný doklad totožnosti.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Pro ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla nebo stavebních úprav je vyhláškou č.423/2001 Sb., stanoven formulář, který je zde ke stažení.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za ohlášení a vydání písemného souhlasu vodoprávního úřadu není vybírán poplatek.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůta pro sdělení vodoprávního úřadu, že nemá námitek proti obnovení vodních děl zničených živelnou pohromou, činí 15 dnů.
  V ostatních případech platí, že ohlášené práce může stavebník provést na základě písemného souhlasu stavebního úřadu (vodoprávního úřadu). Nebude-li stavebníkovi souhlas doručen do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo, ani mu v této lhůtě nebude doručen zákaz, platí, že stavební úřad souhlas udělil.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Z titulu vodního zákona
  1) Správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku.
  Z titulu stavebního zákona
  1) Vlastník pozemku, na kterém má být práce prováděna, není-li stavebníkem,
  2) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být práce prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena,
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  e-podatelna: posta@mukolin.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí a povolení, ve znění pozdějších předpisů
  a další prováděcí předpisy k vodnímu zákonu
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění
  Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  V případě, že vodoprávní úřad, jako speciální stavební úřad, zjistí že existují důvody pro zakázání provedení prací, provede to vydáním rozhodnutí, kterým zakáže udržovací práce provést. Proti tomuto rozhodnutí se může účastník řízení, podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ust. § 81 a následujících, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, podáním učiněným u Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Podnikající osoby
  Právnické nebo podnikající fyzické osobě, která se dopustí správního deliktu tím, že provádí udržovací práce, obnovu vodního díla nebo stavební úpravy bez ohlášení, lze, podle stavebního zákona, uložit pokutu do 200 000 Kč.
  Občan Fyzické osobě (občanovi), která se dopustí přestupku tím, že provádí udržovací práce, obnovu vodního díla nebo stavební úpravy bez ohlášení, lze, podle stavebního zákona, uložit pokutu do výše 200 000 Kč.
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
 26. Kontaktní osoba
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 28. Popis byl naposledy aktualizován
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
15_ohlaseni (76,5 kB)