Kolaudace – vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Kolaudace – vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Kolaudace – vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla
 4. Základní informace k životní situaci
  Dokončenou stavbu vodního díla (viz. bod 22 – Vodní díla), popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě tzv. kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný vodoprávní úřad, který je kompetentní k vydání stavebního povolení. Tzn., že úřad, který stavbu povolil, stavbu také „zkolauduje“.
  Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí (podle ust. § 20 vodního zákona to jsou přehrady, hráze, jezy, stavby k plavebním účelům zřízené v korytech vodních toků nebo na jejich březích, stavby k využití vodní energie a stavby odkališť), zajistí stavebník geometrický plán. Vodoprávní úřad stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží.
  Při závěrečné kontrolní prohlídce vodoprávní úřad zejména zkoumá, zda byla stavba provedena podle vydaného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace a zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Jestliže nejsou zjištěny závady bránící bezpečnému užívání stavby, vydá vodoprávní úřad kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby.
  Pokud jsou na stavbě zjištěny závady bránící jejímu bezpečnému užívání, vodoprávní úřad kolaudační souhlas nevydá a rozhodnutím užívání stavby zakáže. Stavebník oznámí písemně odstranění nedostatků vodoprávnímu úřadu, který po ověření, že oznámení odpovídá skutečnosti, vydá kolaudační souhlas.
  Stavebník může doložit žádost o vydání kolaudačního souhlasu též odborným posudkem (certifikátem) autorizovaného inspektora. V takovém případě může vodoprávní úřad upustit od závěrečné kontrolní prohlídky stavby a vydat kolaudační souhlas na základě tohoto posudku.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby vodního díla podává stavebník (fyzická nebo právnická osoba oprávněná na základě stavebního povolení realizovat stavbu), za podmínek stanovených vodním a stavebním zákonem a dalšími prováděcími předpisy. Výčet podmínek je vždy uveden v příslušném formuláři žádosti v části Příloha a Vysvětlivky, které jsou na poslední straně formuláře. Formulář ke stažení (viz. bod 11).
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Vyplněnou žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby vodního díla společně s dalšími požadovanými přílohami podáte vodoprávnímu úřadu MěÚ Kolín.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podání vodoprávnímu úřadu MěÚ Kolín lze učinit několika způsoby:
  - zasláním prostřednictvím poštovní služby,
  - žádost předáte osobně podatelně MěÚ Kolín v budově Radnice,
  - žádost předáte osobně podatelně odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín (budova bývalého Pivovaru).
  Před vlastním podáním žádosti doporučujeme žadatelům osobní, minimálně však telefonickou konzultaci s některým z pracovníků vodoprávního úřadu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
   
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín (budova bývalého Pivovaru)
  Sokolská 545
  Kolín I
  S kým:
  kontakty odboru životního prostředí a zemědělství
  Kdy:
  V úřední dny pondělí a středu od 7:30 do 17 hod.
  V jiných pracovních dnech pouze na základě telefonické nebo e-mailové dohody.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Platný doklad totožnosti.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Pro žádosti o vydání kolaudačního je vyhláškou č.423/2001 Sb., stanoven příslušný formulář, který je zde ke stažení.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za vydání kolaudačního souhlasu není vybírán poplatek.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Vodoprávní úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Jestliže při závěrečné kontrolní prohlídce nejsou zjištěny závady bránící bezpečnému užívání stavby, vydá vodoprávní úřad do 15 dnů ode dne jejího provedení kolaudační souhlas.
  Pokud vodoprávní úřad vzhledem k závadám bránícím bezpečnému užívání stavby její užívání rozhodnutím zakáže, oznámí stavebník písemně odstranění nedostatků vodoprávnímu úřadu, který po ověření, že oznámení odpovídá skutečnosti, vydá kolaudační souhlas do 15 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení stavebníka.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Účastníkem závěrečné kontrolní prohlídky stavby, která předchází vydání kolaudačního souhlasu, jsou stavebník a dotčené orgány, jejichž závazná stanoviska jsou zvláštním právním předpisem vyžadována (např. „Hygienická stanice“).
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  e-podatelna: posta@mukolin.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí a povolení, ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění
  Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí, kterým se zakazuje užívání stavby vodního díla se může účastník řízení (stavebník, vlastník stavby, případně budoucí uživatel), podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ust. § 81 a následujících, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, podáním učiněným u Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství. Odvolání proti rozhodnutí nemá podle § 122 odst. 4 stavebního zákona odkladný účinek.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Podnikající osoby
  Právnické nebo podnikající fyzické osobě, která se dopustí správního deliktu tím, že užívá stavbu bez kolaudačního souhlasu nebo takové užívání umožní jiné osobě, lze, podle stavebního zákona, uložit pokutu do 1 000 000 Kč. Občan
  Fyzické osobě (občanovi), která se dopustí přestupku tím, že užívá stavbu bez kolaudačního souhlasu nebo takové užívání umožní jiné osobě, lze, podle stavebního zákona, uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
  Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem, a to zejména:
  a) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže,
  b) stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků,
  c) stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací,
  d) stavby na ochranu před povodněmi,
  e) stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků,
  f) stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích,
  g) stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu,
  h) stavby odkališť,
  i) stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod,
  j) studny,
  k) stavby k hrazení bystřin a strží, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,
  l) jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle § 8 vodního zákona.
  Za vodní díla se podle vodního zákona nepovažují jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků na jednotlivých pozemcích a stavbách k zachycení vody a k ochraně jednotlivých pozemků a staveb proti škodlivým účinkům povrchových nebo podzemních vod, jakož i jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků k akumulaci odpadních vod (žumpy) a vodovodní a kanalizační přípojky. Za vodní díla se také nepovažují průzkumné hydrogeologické vrty a další zařízení realizovaná v rámci geologických prací.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
 26. Kontaktní osoba
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 28. Popis byl naposledy aktualizován
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
12_zadost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu (93,3 kB)