Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
 4. Základní informace k životní situaci
  Jedná se o povolení nakládání s nebezpečnými odpady (pro všechny původce odpadů, kteří nakládají s nebezpečnými odpady), nakládáním se rozumí shromažďování, skladování, třídění nebezpečného odpadu.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti původce odpadu.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podání písemné žádosti a další postup dle následujících bodů.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podáním písemné žádosti o nakládání s nebezpečnými odpady.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Městský úřad Kolín, pracoviště: Sokolská ul. 2, Kolín I
  S kým: Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního a odpadového hospodářství
  Kdy: pondělí, středa – 8,00 – 17,00 hod.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  - výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list
  - obchodní firma nebo název, právní forma, sídlo
  - identifikační číslo žadatele
  - jméno a příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti dle zákona o odpadech
  - seznam nebezpečných odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude nakládáno (předpokládané množství/rok)
  - smlouva o odběru nebezpečných odpadů osobou oprávněnou k této činnosti (výkupce NO, zneškodňovatel NO, recyklační linky, apod.)
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí a zemědělství, Sokolská ul. 2, Kolín I
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Podání není zpoplatněno
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Do 30ti dnů
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  -
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádosti, vzhledem k nutnosti doložení výše uvedených dokladů, nelze podávat elektronickou poštou
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  - zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  - vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů
  - vyhláška č. 383/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v úplném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů pojednává v ustanovení § 66 porušení jednotlivých povinností a jim odpovídající finanční rozsahy pokut za jejich porušení.
 21. Nejčastější dotazy
  Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný v případě, že vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů (Nařízení komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. Prosince 2014), je uveden v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad, nebo je-li smíšen či znečištěn některým z odpadů uvedených v Katalogu odpadu jako nebezpečný.
 22. Další informace
  -
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  -
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství
 26. Kontaktní osoba
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 28. Popis byl naposledy aktualizován
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace