Souhlas k upuštění od třídění odpadů nebo odděleného shromažďování odpadů | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Souhlas k upuštění od třídění odpadů nebo odděleného shromažďování odpadů


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Souhlas k upuštění od třídění odpadů nebo odděleného shromažďování odpadů
 4. Základní informace k životní situaci
  Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Jednání se zahajuje na základě písemné žádosti původce odpadu
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podání písemné žádosti a další postup dle následujících bodů.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podáním písemné žádosti
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Městský úřad Kolín, pracoviště: Sokolská ul. 2, Kolín I
  S kým: Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního a odpadového hospodářství
  Kdy: pondělí, středa – 8,00 – 17,00 hod.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  - výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list
  - obchodní firma nebo název, právní forma, sídlo
  - identifikační číslo žadatele
  - seznam společně (netříděně) ukládaných odpadů (předpokládané množství/rok)
  - smlouva o odběru společně ukládaných odpadů uzavřená s oprávněnou osobou
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí a zemědělství, Sokolská ul. 2, Kolín I
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  MěÚ Kolín, finanční odbor 1.000,- Kč
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Do 30ti dnů
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  -
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádosti, vzhledem k nutnosti doložení výše uvedených dokladů, nelze podávat elektronickou poštou
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  - zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  - vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů
  - vyhláška č. 383/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v úplném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů pojednává v ustanovení § 66 porušení jednotlivých povinností a jim odpovídající finanční rozsahy pokut za jejich porušení.
 21. Nejčastější dotazy

  Původce odpadů, který produkuje odpad podobný komunálnímu odpadu, vytřídí z tohoto odpadu jeho nebezpečné a využitelné složky, které zařadí do podskupiny odpadů 20 01, případně do podskupiny 15 01, a zbylou směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie ostatní odpad zařadí pro účely využití nebo odstranění pod katalogové číslo samostatného druhu odpadu 20 03 01 Směsný komunální odpad.

  Původce odpadu odpad, který předává do systému pro nakládání s komunálními odpady zavedeného obcí v souladu s § 17 odst. 4 zákona o odpadech, utřídí a zařadí podle Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným obcí.

 22. Další informace
  -
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  -
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství
 26. Kontaktní osoba
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 28. Popis byl naposledy aktualizován
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace