Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace
 4. Základní informace k životní situaci
  K vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek (viz. bod 22 – výčet skupin zvlášť nebezpečných závadných látek) do kanalizace, je třeba povolení vodoprávního úřadu.
  Pokud se do kanalizace vypouštějí odpadní vody obsahující zvlášť nebezpečné závadné látky z jedné nebo více jednotlivých technologicky vymezených výrob, je třeba povolení samostatně pro každou z těchto výrob. Jsou-li průmyslové odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek vypouštěny do kanalizace, která je součástí výrobního areálu, a jsou čištěny v zařízení určeném k čištění nebo zneškodňování těchto odpadních vod, může vodoprávní úřad vydat povolení až k místu výpusti z tohoto zařízení.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek do kanalizace podává fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání za podmínek stanovených vodním zákonem a dalšími prováděcími předpisy. Výčet podmínek je vždy uveden v příslušném formuláři žádosti v části Příloha a Vysvětlivky, které jsou na poslední straně formuláře. Formulář ke stažení (viz. bod 11).
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Vyplněnou žádost společně s požadovanými přílohami podáte vodoprávnímu úřadu MěÚ Kolín.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podání vodoprávnímu úřadu MěÚ Kolín lze učinit několika způsoby:
  - zasláním prostřednictvím poštovní služby,
  - žádost předáte osobně podatelně MěÚ Kolín v budově Radnice,
  - žádost předáte osobně podatelně odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín (budova bývalého Pivovaru).
  Před vlastním podáním žádosti doporučujeme žadatelům osobní, minimálně však telefonickou konzultaci s některým z pracovníků vodoprávního úřadu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Vodoprávní úřad je součástí odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín (budova bývalého Pivovaru)
  Sokolská 545
  Kolín I
  S kým:
  kontakty odboru životního prostředí a zemědělství
  Kdy:
  V úřední dny pondělí a středu od 7:30 do 17 hod.
  V jiných pracovních dnech pouze na základě telefonické nebo e-mailové dohody.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Platný doklad totožnosti.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Pro žádosti o toto povolení je vyhláškou č.423/2001 Sb., stanoven formulář, který je zde ke stažení.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za vydání tohoto povolení není vodoprávním úřadem vybírán žádný poplatek.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených žadatelem, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně. V ostatních případech rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  1. Účastníkem řízení je dotčená osoba, která může být povolením přímo dotčena ve svých právech nebo povinnostech.
  2. Vlastník a správce kanalizace, do které je vypouštění povolováno.
  3. Obec (případně více obcí), v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí.
  4. Správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku; vodoprávní úřad pozve k řízení též příslušného správce povodí, jestliže může rozhodnutím dojít k ovlivnění vodních poměrů v povodí.
  5. Občanské sdružení, jehož cílem je podle jeho stanov ochrana životního prostředí, je oprávněno být informováno o zahajovaných správních řízeních vedených podle tohoto zákona, pokud o tyto informace vodoprávní úřad požádá; žádost musí být co do předmětu a místa řízení specifikována.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  e-podatelna: posta@mukolin.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí a povolení, ve znění pozdějších předpisů
  Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění
  a další prováděcí předpisy k vodnímu zákonu
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
  Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
  Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění
  Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí o povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek do kanalizace se může účastník řízení, podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ust. § 81 a následujících, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, podáním učiněným u Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  V případě, že nejde o trestný čin, ukládá Vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí pokuty podnikajícím fyzickým osobám nebo právnickým osobám, která, vypustí odpadní vody do kanalizace v rozporu s vodním zákonem, a to podle závažnosti ve výši od 10 000 Kč do 10 000 000 Kč.
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
  Závadné látky
  Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné:
  1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí,
  2. organofosforové sloučeniny,
  3. organocínové sloučeniny,
  4. látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo jeho vlivem,
  5. rtuť a její sloučeniny,
  6. kadmium a jeho sloučeniny,
  7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu,
  8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
 26. Kontaktní osoba
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 28. Popis byl naposledy aktualizován
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace