Povolení k vypouštění a stavbě domovní čistírny odpadních vod | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Povolení k vypouštění a stavbě domovní čistírny odpadních vod


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
 4. Základní informace k životní situaci
  Ke stavbě domovní čistírny odpadních vod (dále jen „DČOV“) tzv. vodního díla je potřeba stavební povolení. Stavby vodních děl jsou zároveň stavbami, na kterých bude realizováno vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod povrchových (řeka, potok) nebo vod podzemních (zasakování pod povrchem terénu) tzn., bude nakládáno povrchovými nebo podzemními vodami (vypouštění vyčištěných odpadních vod do nich). K vypouštění odpadních vod (dále jen „OV“) do vod povrchových nebo podzemních je třeba povolení vodoprávního úřadu. Proto vodní zákon stanoví, že slouží-li vodní dílo k nakládání s vodami a je-li vydání tohoto povolení k nakládání s vodami třeba, lze je povolit, bylo-li povoleno odpovídající nakládání s vodami nejpozději současně s povolením stavby vodního díla.
  V praxi se proto nejčastěji povoluje vypouštění OV (nakládání) a stavby DČOV (vodního díla) současně. Z tohoto důvodu je pro žadatele připraven formulář „spojená žádost“ – ke stažení viz. bod 11.
  Vodoprávní úřad je v tomto případě v souladu s ust. § 15 stavebního zákona tzv. speciálním stavebním úřadem oprávněným povolit stavbu vodního díla. Vodoprávní úřad je tedy oprávněn povolit jak vypouštění OV do vod povrchových nebo podzemních tak stavbu DČOV.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žádost o povolení stavby DČOV a povolení k vypouštění OV do vod povrchových nebo podzemních může podat každý občan za podmínek stanovených vodním zákonem a dalšími prováděcími předpisy. Výčet podmínek je vždy uveden v příslušném formuláři žádosti v části Příloha a Vysvětlivky, které jsou na poslední straně formuláře. Formulář je ke stažení (viz. bod 11).
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Vyplněnou žádost a projektovou dokumentaci stavby DČOV společně s dalšími požadovanými přílohami podáte vodoprávnímu úřadu MěÚ Kolín.
  Pozor:
  1. Před podáním žádosti o stavební povolení musí být vydáno územní rozhodnutí pro umístění stavby vodního díla. Tento postup vyžaduje stavební zákon pro každou stavbu, pro kterou je třeba stavební povolení. Územní rozhodnutí vydává obecný stavební úřad.
  2. Součástí podávané žádosti k povolení stavby vodního díla musí být i souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí vyjádření stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování (ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona).
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podání vodoprávnímu úřadu MěÚ Kolín lze učinit několika způsoby:
  - zasláním prostřednictvím poštovní služby,
  - žádost předáte osobně podatelně MěÚ Kolín v budově Radnice,
  - žádost předáte osobně podatelně odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín (budova bývalého Pivovaru).
  Před vlastním podáním žádosti doporučujeme žadatelům osobní, minimálně však telefonickou konzultaci s některým z pracovníků vodoprávního úřadu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Vodoprávní úřad je součástí odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín (budova bývalého Pivovaru)
  Sokolská 545
  Kolín I
  S kým:
  kontakty odboru životního prostředí a zemědělství
  Kdy:
  V úřední dny pondělí a středu od 7:30 do 17 hod.
  V jiných pracovních dnech pouze na základě telefonické nebo e-mailové dohody.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Platný doklad totožnosti.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Pro žádost o povolení vypouštění OV a povolení stavby DČOV pro potřeby jednotlivých občanů je vyhláškou č.423/2001 Sb., stanoven příslušný formulář, který je zde ke stažení.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za vydání stavebního povelení ke stavbě DČOV zaplatí žadatel správní poplatek ve výši 300 Kč. Za vydání povolení k vypouštění OV není vybírán poplatek.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených žadatelem, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně. V ostatních případech rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Z titulu vodního zákona v řízení o povolení k vypouštění OV
  1. Účastníkem řízení je dotčená osoba, která může být povolením k nakládání s vodou přímo dotčena ve svých právech nebo povinnostech.
  2. Obec (případně více obcí), v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí.
  3. Správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku; vodoprávní úřad pozve k řízení též příslušného správce povodí, jestliže může rozhodnutím dojít k ovlivnění vodních poměrů v povodí.
  4. Občanské sdružení, jehož cílem je podle jeho stanov ochrana životního prostředí, je oprávněno být informováno o zahajovaných správních řízeních vedených podle tohoto zákona, pokud o tyto informace vodoprávní úřad požádá; žádost musí být co do předmětu a místa řízení specifikována.
  Z titulu stavebního zákona v řízení o povolení stavby vodního díla
  1. Vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem,
  2. vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena,
  3. vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno,
  4. ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  e-podatelna: posta@mukolin.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí a povolení, ve znění pozdějších předpisů
  Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění
  a další prováděcí předpisy k vodnímu zákonu
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č 200/1990 Sb., o přestupcích
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění
  Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění
  Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a povolení stavby se může účastník řízení, podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ust. § 81 a následujících, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, podáním učiněným u Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Přestupku se dopustí fyzická osoba (občan), který vypustí odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, popřípadě do kanalizace, v rozporu s vodním zákonem. Za tento přestupek lze podle zákona o přestupcích uložit pokutu do 50 000 Kč.
  Fyzické osobě (občanovi), která se dopustí přestupku tím, že provádí novou stavbu bez stavebního povolení, lze, podle stavebního zákona, uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč.
 21. Nejčastější dotazy
  Více na http://www.zanikpovoleni.cz
 22. Další informace
  Viz. bod 21.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Viz. bod 21.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
 26. Kontaktní osoba
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 28. Popis byl naposledy aktualizován
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace