Povolení vodoprávního úřadu k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Povolení vodoprávního úřadu k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Povolení vodoprávního úřadu k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
 4. Základní informace k životní situaci
  Nakládáním s povrchovými nebo podzemními vodami je především jejich odběr, jejich vzdouvání pomocí vodních děl, využívání jejich energetického potenciálu, jejich využívání k plavbě nebo k plavení dřeva, k chovu ryb nebo vodní drůbeže, vypouštění odpadních vod do nich a další způsoby, jimiž lze využívat jejich vlastnosti nebo ovlivňovat jejich množství, průtok, výskyt nebo jakost.
  Povrchové vody – vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu (vody v řekách, potocích, ve vodních nádržích a vody dešťové, které dopadly na zemský povrch).
  Podzemní vody – vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem; za podzemní vody se považují též vody protékající drenážními systémy a vody ve studních.
  Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami je třeba:
  a) jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání (vysvětleno dále) s nimi
  - k jejich odběru,
  - k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci,
  - k využívání jejich energetického potenciálu,
  - k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání,
  - k jinému nakládání s nimi,
  b) jde-li o podzemní vody
  - k jejich odběru,
  - k jejich akumulaci,
  - k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny,
  - k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou,
  - k jinému nakládání s nimi,
  c) k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,
  d) k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie,
  e) k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových.
  Obecné nakládání s povrchovým vodami je jejich odběr nebo jiný způsob nakládání, pokud k tomu není potřeba zvláštního technického zařízení (čerpadlo nebo ruční pumpa jsou zvláštním technickým zařízením) a je realizováno pro vlastní potřebu. K tomuto není potřeba žádné povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu.
  Povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu rovněž není třeba k zachycování povrchových vod jednoduchými zařízeními na jednotlivých pozemcích a stavbách nebo ke změně přirozeného odtoku vod za účelem jejich ochrany před škodlivými účinky těchto vod.
  Povolení k nakládání s vodami není třeba:
  a) k čerpacím pokusům při provádění hydrogeologického průzkumu nebo při průzkumu vydatnosti zdrojů podzemních vod, pokud mají trvat méně než 14 dnů a odběr vody v této době nepřekročí 1 l/s,
  b) k odběrům povrchových a podzemních vod pro zjišťování a hodnocení stavu těchto vod (§ 21 vodního zákona),
  c) k jednorázovému odběru povrchových nebo podzemních vod v případech záchranných prací při mimořádných událostech, požárech a jiných živelních pohromách,
  d) k nakládání s povrchovými vodami při cvičení a zásahu Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, Policie České republiky nebo ozbrojených sil České republiky; toto nakládání musí být při cvičení předem projednáno s vodoprávním úřadem.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žádost o povolení k nakládání s vodami podává fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání, nebo občan, za podmínek stanovených vodním zákonem a dalšími prováděcími předpisy. Výčet podmínek je vždy uveden v příslušném formuláři žádosti v části Příloha a Vysvětlivky, které jsou na poslední straně formuláře. Formuláře ke stažení (viz. bod 11).
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Vyplněnou žádost společně s požadovanými přílohami podáte vodoprávnímu úřadu MěÚ Kolín.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podání vodoprávnímu úřadu MěÚ Kolín lze učinit několika způsoby:
  - zasláním prostřednictvím poštovní služby,
  - žádost předáte osobně podatelně MěÚ Kolín v budově Radnice,
  - žádost předáte osobně podatelně odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín (budova bývalého Pivovaru).
  Před vlastním podáním žádosti doporučujeme žadatelům osobní, minimálně však telefonickou konzultaci s některým z pracovníků vodoprávního úřadu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Vodoprávní úřad je součástí odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín (budova bývalého Pivovaru)
  Sokolská 545
  Kolín I
  S kým:
  kontakty odboru životního prostředí a zemědělství
  Kdy:
  V úřední dny pondělí a středu od 7:30 do 17 hod.
  V jiných pracovních dnech pouze na základě telefonické nebo e-mailové dohody.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Platný doklad totožnosti.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Pro žádosti o povolení k jednotlivým způsobům nakládání s vodami jsou vyhláškou č.423/2001 Sb., stanoveny příslušné formuláře, které jsou zde ke stažení.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami není vybírán poplatek.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených žadatelem, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně. V ostatních případech rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  e-podatelna: posta@mukolin.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí a povolení, ve znění pozdějších předpisů
  Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění
  a další prováděcí předpisy k vodnímu zákonu
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění
  Zákon č 200/1990 Sb., o přestupcích
  Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění
  Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami se může účastník řízení, podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ust. § 81 a následujících, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, podáním učiněným u Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Podnikající osoby
  V případě, že nejde o trestný čin, ukládá Vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí pokuty podnikajícím fyzickým osobám nebo právnickým osobám, která:
  a) odebere povrchové nebo podzemní vody bez potřebného povolení vodoprávního úřadu nebo v rozporu s ním, a to podle závažnosti ve výši od 5 000 Kč do 10 000 000 Kč,
  b) vypustí odpadní nebo důlní vody do vod povrchových nebo podzemních, popřípadě do kanalizace v rozporu s vodním zákonem, a to podle závažnosti ve výši od 10 000 Kč do 10 000 000 Kč,
  c) nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami bez povolení vodoprávního úřadu v případech, kdy je takové povolení potřeba a nejedná-li se o nedovolený odběr, a to podle závažnosti ve výši od 20 000 do 1 000 000 Kč.
  Občan
  Přestupku se dopustí fyzická osoba (občan), která:
  a) odebere povrchovou nebo podzemní vodu bez potřebného povolení vodoprávního úřadu nebo v rozporu s ním,
  b) vypustí odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, popřípadě do kanalizace, v rozporu s vodním zákonem,
  c) znečistí povrchovou nebo podzemní vodu nebo ohrozí její jakost nebo zdravotní nezávadnost nedovoleným nakládáním se závadnými látkami, popřípadě způsobí vniknutí těchto látek do kanalizace v rozporu s vodním zákonem.
  Za tyto přestupky lze podle zákona o přestupcích uložit pokutu do 50 000 Kč.
  Pokuty jsou ukládány Českou inspekcí životního prostředí nebo obecním úřadem obce s rozšířenou působností.
 21. Nejčastější dotazy
  Více na www.zanikpovoleni.cz
 22. Další informace
  Viz. bod 21.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Viz. bod 21.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
 26. Kontaktní osoba
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 28. Popis byl naposledy aktualizován
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace