Povolení k některým činnostem | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Povolení k některým činnostem


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Povolení k některým činnostem
 4. Základní informace k životní situaci
  Povolení vodoprávního úřadu je třeba k některým, níže uvedeným činnostem:
  a) k vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry,
  b) k těžbě písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů apod. z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku,
  c) ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů,
  d) k zasypávání odstavených ramen vodních toků,
  e) k vrácení vodního toku do původního koryta.
  Povolení k činnostem uvedeným pod bodem a) nebo b) se nevyžaduje, vykonává-li je správce vodního toku v souvislosti s jeho správou nebo vlastník vodního díla v souvislosti s údržbou vodní nádrže. Dále není třeba podle bodu a), vykonává-li je vlastník lesa z důvodů obnovy porostů a při činnostech uložených lesním zákonem.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žádost o povolení k některým činnostem podává každá fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání, nebo občan, který hodlá provést činnosti uvedené v bodě 4., za podmínek stanovených vodním zákonem a dalšími prováděcími předpisy. Výčet podmínek je uveden v příslušném formuláři žádosti v části Příloha a Vysvětlivky, které jsou na poslední straně formuláře. Formulář ke stažení (viz. bod 11).
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Vyplněnou žádost společně s požadovanými přílohami podáte vodoprávnímu úřadu MěÚ Kolín.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podání vodoprávnímu úřadu MěÚ Kolín lze učinit několika způsoby:
  - zasláním prostřednictvím poštovní služby,
  - žádost předáte osobně podatelně MěÚ Kolín v budově Radnice,
  - žádost předáte osobně podatelně odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín (budova bývalého Pivovaru).
  Před vlastním podáním žádosti doporučujeme žadatelům osobní, minimálně však telefonickou konzultaci s některým z pracovníků vodoprávního úřadu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Vodoprávní úřad je součástí odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín (budova bývalého Pivovaru)
  Sokolská 545
  Kolín I
  S kým:
  kontakty odboru životního prostředí a zemědělství
  Kdy:
  V úřední dny pondělí a středu od 7:30 do 17 hod.
  V jiných pracovních dnech pouze na základě telefonické nebo e-mailové dohody.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Platný doklad totožnosti.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Pro žádosti o udělení souhlasu je vyhláškou č.423/2001 Sb., stanoven formulář, který je zde ke stažení.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za vydání tohoto povolení není vodoprávním úřadem vybírán žádný poplatek.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených žadatelem, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně. V ostatních případech rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  1. Účastníkem řízení je dotčená osoba, která může být povolením přímo dotčena ve svých právech nebo povinnostech.
  2. Obec (případně více obcí), v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí.
  3. Správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku; vodoprávní úřad pozve k řízení též příslušného správce povodí, jestliže může rozhodnutím dojít k ovlivnění vodních poměrů v povodí.
  4. Občanské sdružení, jehož cílem je podle jeho stanov ochrana životního prostředí, je oprávněno být informováno o zahajovaných správních řízeních vedených podle tohoto zákona, pokud o tyto informace vodoprávní úřad požádá; žádost musí být co do předmětu a místa řízení specifikována.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  e-podatelna: posta@mukolin.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí a povolení, ve znění pozdějších předpisů
  a další prováděcí předpisy k vodnímu zákonu
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění
  Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon v platném znění
  Zákon č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon v platném znění
  Zákon 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění
  Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí o povolení vodoprávního úřadu k některým činnostem se může účastník řízení, podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ust. § 81 a následujících, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, podáním učiněným u Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  V případě, že nejde o trestný čin, ukládá Vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí pokuty podnikajícím fyzickým osobám nebo právnickým osobám, která, provede stavbu, zařízení nebo činnost bez souhlasu vodoprávního úřadu, a to podle závažnosti ve výši od 10 000 do 500 000 Kč.
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
 26. Kontaktní osoba
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 28. Popis byl naposledy aktualizován
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace