Povolení stavby vodních děl | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Povolení stavby vodních děl


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Povolení stavby vodních děl
 4. Základní informace k životní situaci
  K provedení (stavbě) vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad je v tomto případě v souladu s ust. § 15 stavebního zákona tzv. speciálním stavebním úřadem oprávněným povolit stavbu vodního díla.
  Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem, a to zejména:
  a) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže,
  b) stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků,
  c) stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací,
  d) stavby na ochranu před povodněmi,
  e) stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků,
  f) stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích,
  g) stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu,
  h) stavby odkališť,
  i) stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod,
  j) studny,
  k) stavby k hrazení bystřin a strží, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,
  l) jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle § 8 vodního zákona.
  Za vodní díla se podle vodního zákona nepovažují jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků na jednotlivých pozemcích a stavbách k zachycení vody a k ochraně jednotlivých pozemků a staveb proti škodlivým účinkům povrchových nebo podzemních vod, jakož i jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků k akumulaci odpadních vod (žumpy) a vodovodní a kanalizační přípojky. Za vodní díla se také nepovažují průzkumné hydrogeologické vrty a další zařízení realizovaná v rámci geologických prací.
  Stavby vodních děl jsou zároveň stavbami, na kterých bude realizováno nakládání povrchovými nebo podzemními vodami (odběr, vypouštění, akumulace apod.). K nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami je třeba povolení vodoprávního úřadu. Proto vodní zákon stanoví, že slouží-li vodní dílo k nakládání s vodami a je-li vydání tohoto povolení k nakládání s vodami třeba, lze je povolit, bylo-li povoleno odpovídající nakládání s vodami nejpozději současně s povolením stavby vodního díla.
  V praxi se proto nejčastěji povoluje stavba vodního díla a nakládání s vodou současně. Z tohoto důvodu jsou pro žadatele k dispozici formuláře k žádosti o stavební povolení i potřebnému nakládání s vodami - viz. bod 11.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žádost o povolení stavby vodního díla podává fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání, nebo občan, za podmínek stanovených vodním zákonem a dalšími prováděcími předpisy. Výčet podmínek je vždy uveden v příslušném formuláři žádosti v části Příloha a Vysvětlivky, které jsou na poslední straně formuláře. Formulář ke stažení (viz. bod 11).
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Vyplněnou žádost a projektovou dokumentaci stavby vodního díla společně s dalšími požadovanými přílohami podáte vodoprávnímu úřadu MěÚ Kolín.
  Pozor:
  1. Před podáním žádosti o stavební povolení musí být vydáno územní rozhodnutí pro umístění stavby vodního díla. Tento postup vyžaduje stavební zákon pro každou stavbu, pro kterou je třeba stavební povolení. Územní rozhodnutí vydává obecný stavební úřad.
  2. Součástí podávané žádosti k povolení stavby vodního díla musí být i souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí vyjádření stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování (ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona).
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podání vodoprávnímu úřadu MěÚ Kolín lze učinit několika způsoby:
  - zasláním prostřednictvím poštovní služby,
  - žádost předáte osobně podatelně MěÚ Kolín v budově Radnice,
  - žádost předáte osobně podatelně odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín (budova bývalého Pivovaru).
  Před vlastním podáním žádosti doporučujeme žadatelům osobní, minimálně však telefonickou konzultaci s některým z pracovníků vodoprávního úřadu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Vodoprávní úřad je součástí odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín (budova bývalého Pivovaru)
  Sokolská 545
  Kolín I
  S kým:
  kontakty odboru životního prostředí a zemědělství
  Kdy:
  V úřední dny pondělí a středu od 7:30 do 17 hod.
  V jiných pracovních dnech pouze na základě telefonické nebo e-mailové dohody.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Platný doklad totožnosti.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Pro žádost o povolení ke stavbě vodního díla, případně o povolení k nakládání s vodami jsou vyhláškou č.423/2001 Sb., stanoveny příslušné formuláře, které jsou zde ke stažení.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla „většího rozsahu“, např. vodovodní nebo kanalizační řad, ČOV, rybník apod., zaplatí žadatel správní poplatek ve výši 3 000 Kč.
  Za vydání povolení ke stavbě vodního díla „menšího rozsahu“, např. studna, DČOV apod., zaplatí žadatel správní poplatek ve výši 300 Kč. Za povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami není vybírán poplatek.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených žadatelem, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně. V ostatních případech rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Z titulu stavebního zákona v řízení o povolení stavby vodního díla
  1. Vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem,
  2. vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena,
  3. vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno,
  4. ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno.
  Z titulu vodního zákona v řízení o povolení k nakládání s vodami
  1. Účastníkem řízení je dotčená osoba, která může být povolením k nakládání s vodou přímo dotčena ve svých právech nebo povinnostech.
  2. Obec (případně více obcí), v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí.
  3. Správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku; vodoprávní úřad pozve k řízení též příslušného správce povodí, jestliže může rozhodnutím dojít k ovlivnění vodních poměrů v povodí.
  4. Občanské sdružení, jehož cílem je podle jeho stanov ochrana životního prostředí, je oprávněno být informováno o zahajovaných správních řízeních vedených podle tohoto zákona, pokud o tyto informace vodoprávní úřad požádá; žádost musí být co do předmětu a místa řízení specifikována.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  e-podatelna: posta@mukolin.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí a povolení, ve znění pozdějších předpisů
  Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění
  a další prováděcí předpisy k vodnímu zákonu
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění
  Zákon č 200/1990 Sb., o přestupcích
  Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění
  Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí o povolení stavby vodního díla a povolení k nakládání s vodami se může účastník řízení, podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ust. § 81 a následujících, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, podáním učiněným u Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Podnikající osoby
  Právnické nebo podnikající fyzické osobě, která se dopustí správního deliktu tím, že provádí novou stavbu bez stavebního povolení, lze, podle stavebního zákona, uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
  Občan
  Fyzické osobě (občanovi), která se dopustí přestupku tím, že provádí novou stavbu bez stavebního povolení, lze, podle stavebního zákona, uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč.
 21. Nejčastější dotazy
  Více na www.zanikpovoleni.cz
 22. Další informace
  Viz. bod 21.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Viz. bod 21.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
 26. Kontaktní osoba
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 28. Popis byl naposledy aktualizován
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace