Vyjádření vodoprávního úřadu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Vyjádření vodoprávního úřadu


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Vyjádření vodoprávního úřadu
 4. Základní informace k životní situaci
  Každý, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení a nebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod, má právo, aby po dostatečném doložení záměru obdržel vyjádření vodoprávního úřadu, zda je tento záměr z hlediska zájmů chráněných podle tohoto zákona možný, popřípadě za jakých podmínek.
  Vodoprávní úřad vydá vyjádření rovněž k využívání zdrojů přírodní minerální vody osvědčených podle lázeňského zákona (zákon č. 164/2001 Sb.)
  Vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle vodního zákona.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žádost o vyjádření vodoprávního úřadu podá fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání, nebo občan, při záměru umístění realizace, změn nebo odstraňování jakýchkoli staveb nebo zařízení, případně při provádění jiných činností, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry. Vodoprávní úřad sdělí žadateli formou vyjádření, zda je tento záměr z hlediska zájmů chráněných podle vodního zákona možný, případně za jakých podmínek.
  O vyjádření vodoprávního úřadu lze požádat za použití příslušného formuláře. Podmínky podání žádosti jsou uvedeny na poslední straně formuláře v části Příloha a Vysvětlivky. Formulář ke stažení (viz. bod 11).
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Vyplněnou žádost společně s požadovanými přílohami podáte vodoprávnímu úřadu MěÚ Kolín.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podání vodoprávnímu úřadu MěÚ Kolín lze učinit několika způsoby:
  - zasláním prostřednictvím poštovní služby,
  - žádost předáte osobně podatelně MěÚ Kolín v budově Radnice,
  - žádost předáte osobně podatelně odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín (budova bývalého Pivovaru).
  Před vlastním podáním žádosti doporučujeme žadatelům osobní, minimálně však telefonickou konzultaci s některým z pracovníků vodoprávního úřadu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Vodoprávní úřad je součástí odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín (budova bývalého Pivovaru)
  Sokolská 545
  Kolín I
  S kým:
  kontakty odboru životního prostředí a zemědělství
  Kdy:
  V úřední dny pondělí a středu od 7:30 do 17 hod.
  V jiných pracovních dnech pouze na základě telefonické nebo e-mailové dohody.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Platný doklad totožnosti.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Pro žádosti o vyjádření je vyhláškou č.423/2001 Sb., stanoven formulář, který je zde ke stažení.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za vydání vyjádření vodoprávního úřadu není vybírán poplatek.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  V jednoduchých věcech, zejména lze-li se vyjádřit na podkladě dokladů předložených žadatelem, vyjádří se vodoprávní úřad bezodkladně. V ostatních případech bude vyjádření zpracováno nejpozději do 60 dnů od podání žádosti.
  Vyjádření vodoprávního úřadu není správním rozhodnutím.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Vyjádření vodoprávního úřadu není správním řízením a nemá další účastníky.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  e-podatelna: posta@mukolin.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí a povolení, ve znění pozdějších předpisů
  a další prováděcí předpisy k vodnímu zákonu
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon v platném znění
  Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění
  Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  V případě že vodoprávní úřad vydá vyjádření, které je v rozporu s právními předpisy, provede jeho zrušení usnesením, a to s účinky ode dne, kdy bylo zrušované vyjádření vydáno; takové usnesení lze vydat po dobu, po kterou trvají účinky vyjádření. Následně vydá vodoprávní úřad vyjádření nové, které již netrpí vadami.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Obdržet vyjádření vodoprávního úřadu je právem, nikoli jeho povinností. Žádné sankce proto nemohou být uplatňovány.
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
 26. Kontaktní osoba
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 28. Popis byl naposledy aktualizován
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace