Odpadové hospodářství | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Odpadové hospodářství

Je tomu přes rok, kdy město Kolín postupuje v rámci oblasti odpadového hospodářství v souladu s Obecně závaznými vyhláškami č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a č. 5/2019 o stanovení sytému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
19.04.2021 08:08
(Aktualizováno: 19.4.2021 08:08)
Počet zhlédnutí: 2091
PDF E-mail Print

V této souvislosti si dovolujeme připomenout, že místní poplatek zůstává pro rok 2021 ve stejné výši jako v roce 2020, tj. 696 Kč a je splatný do 31. 05. 2021. Náklady města na nakládání s odpady jsou ovšem výrazně vyšší.

V letošním roce již neobdržíte složenky, variabilní symbol vám zůstává stejný jako v roce loňském. Pokud jste si jej v minulém roce neuložili, sdělí vám jej na telefonním čísle 321 400 757, na e-mailu: martina.jaresova@mukolin.czalena.brantova@mukolin.cz nebo v kanceláři odpadového hospodářství v budově CEROP v areáluk olínského zámku. Prosíme o upřednostnění platby převodem na účet 3662042/0800 či přes Portál občana.

Pokud jste poplatníkem, který má nárok na osvobození, je potřeba o osvobození požádat a doložit důvody pro osvobození. O osvobození lze požádat pouze ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození, nejpozději do konce splatnosti poplatku, tj. do 31. 05. 2021. Po této době nárok na osvobození zaniká. Žádost naleznete v příloze.

Upozorňujeme, že někteří občané nemají ještě uhrazený poplatek za rok 2020. Učiňte tak neprodleně, neboť se nezaplacením vystavujete nepříjemnostem spojeným s exekučním vymáháním.

NOVINKA v třídění odpadu v Kolíně. Od 1. ledna dáváme také plechovky do žlutých nádob s plastem.

Kovové obaly jsou bohužel často součástí směsného komunálního (zbytkového) odpadu. Přitom se jedná o snadno recyklovatelný odpad, který stačí pouze odložit na správné místo! Na rozšíření sběrných míst o další kontejnery není ale leckde dostatečný prostor, proto jsme se rozhodli pro následující novinku. Svozová společnost AVE Kolín s.r.o., nově sváží kovové obaly společně s plasty. Rozšířený systém sběru komunálních odpadů začal od 01.01.2021.

A co nyní kromě plastu a kartonových nápojů nově patří do žlutých kontejnerů?

  • nápojové plechovky a konzervy
  • hliníkové obaly a alobal
  • hliníková víčka od mléčných produktů
  • kovové zátky, tuby, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady

Více informací se dozvíte také na www.jaktridit.cz

Má to smysl. Třiďte odpad!

Žluté popelnice. Výdej každý poslední pátek v měsíci od 10.00 h do 12.00 h ve dvoře společnosti AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín na základě registrace na webu města Kolína. Výjimkou je prosinec, kdy se popelnice nevydávají vůbec.

Zájemci o sběrné nádoby o objemu 240 l na tříděný odpad – plasty se mohou zaregistrovat na tomto uvedeném odkazu: https://forms.gle/yb7NtiTAD7pkRsmP9. Formulář zde stačí vyplnit jedenkrát. Neodesílejte formuláře opakovaně! Systém neodesílá žádný potvrzovací email, Váš požadavek je ihned automaticky přijat a popelnice Vám tedy bude vydána na uvedeném místě. 

Žadatelem může být občan s trvalým pobytem v katastru města Kolín žijící v rodinném či bytovém domě (s celkovým počtem max. 8 bytových jednotek). Svoz tříděného odpadu bude probíhat 21 dnů.

Nádoby byly pořízeny na základě obdržené dotace z Operačního programu Životního prostředí, reg. č. projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003127.

Zrušení sběrného dvora v ul. Sadová od 01.07.2021. Důvodem je nejen ekonomická stránka. V tomto sběrném dvoře je město (resp. AVE Kolín s.r.o.) v dlouhodobém nájmu, ostatní místa jsou na městských pozemcích. Obecný trend v mnoha městech je vytvoření jednoho velkého sběrného dvoru (např. blízká Kutná Hora). Město Kolín by rádo zachovalo více sběrných dvorů, samozřejmě včetně blízkého v ulici Mnichovická i v Sendražicích. Zároveň tento sběrný dvůr v ul. Sadová patří mezi nejméně využívané (podle množství vyprodukovaného odpadu). V roce 2020 byla částka za provoz a odstraňování odpadů ze všech dvorů ve výši téměř 14 mil. Kč. Došlo k promítnutí smluvní deklarace o navýšení veškerých položek, činností a služeb AVE Kolín s.r.o., o inflaci, která je za loňský rok 3,2 %. To všechno jsou velmi zásadní a nepříznivé okolnosti, na základě kterých se muselo město Kolín takto rozhodnout. Je důležité udržet celý systém odpadového hospodářství ekonomicky udržitelný. Jsme přesvědčeni, že i tak zůstane vysoce nadstandardní síť s možností odevzdání nejrůznějších odpadů, i nadále 5 sběrných dvorů. Cílem zůstává rozšíření jednoho ze stávajících sběrných dvorů na vyšší kapacitu sběru nejrůznějších komodit, a vytvoření tak reprezentativního sběrného místa odpovídající nejnovějším standardům. Včetně možnosti re-use pointu, kde by bylo možné provést předání a převzetí věcí, které jsou stále využitelné.

Město Kolín již druhý rokem využívá webový portál pro „předcházení vzniku odpadů“. Na portálu Nevyhazuj to | Kolín, může každý z nás dát věci druhou šanci, tedy nevyhazovat, darovat. 

Co je to? Nevyhazujto.cz je internetový portál, který nabízí svým uživatelům možnost darovat či získat věci za odvoz, tedy zdarma. Nosnou myšlenkou je dát nepotřebným věcem druhou šanci, nevyhazovat je, ale smysluplně je využít někým druhým. Je možné využít i mobilní aplikace pro telefony s operačními systémy Android a iOS.

Proč? Nevyhazujto.cz přináší možnost nového, šetrného a udržitelného způsobu koloběhu věcí. Pomáhá předcházet vzniku odpadů, a tím šetřit planetu.

Jak to funguje? Uživatel vyfotí věc, kterou nepotřebuje, a během několika okamžiků ji publikuje na portálu. Zájemce o věc kontaktuje prostřednictvím portálu nabízejícího a domluví si způsob předání. Intuitivní, rychlé a efektivní používání. Mobilní aplikace i standardní internetový prohlížeč.

Od 01.01.2021 platí nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. Tento zákon v souladu s balíčkem oběhového hospodářství výrazně mění budoucí cíle. Zásadní změnou je narůstající poplatek za 1 t skládkovného, což se velmi výrazně dotýká i městského rozpočtu, a to nejen letos, ale i roky následující. V této věci město Kolín uplatnilo třídící slevu, a do objemu 6 394,6 t směsného komunálního odpadu zaplatí 500 Kč za t, ovšem při překročení této hranice, bude výše poplatku 800 Kč za t. To bohužel představuje každoročně pro město Kolín navýšení nákladů o několik milionů Kč. V roce 2030, by měla být výše poplatku za uložení jedné tuny na skládku ve výši 1 850 Kč.

Další změnou je velmi přísná a důkladná separace odpadu. Především nelze v rámci velkoobjemových svozů odvážet obvyklý mix všech nejrůznějších odpadů. Stavební odpad musí být separován samostatně. Z tohoto důvodu bude nově na dvou sběrných místech umístěn samostatný kontejner na tento odpad, a to ve sběrném dvoře Mnichovická a Jateční. Zároveň jsme z výše uvedených důvodů nuceni zrušit umísťování kontejnerů na velkoobjemový odpad přímo do ulic. Vše bude občany předáváno a ukládáno v rámci sběrných dvorů.

MěÚ Kolín
Informace k odpadovému hospodářství

Obrázky

Letak_Odpady-ve-zkratce_A4_FINAL

Přílohy

Letak_Odpady-ve-zkratce_A4_FINAL (84,2 kB)